Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaboro...
Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaboro...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leszno, krajowy numer identyfikacyjny 013271370, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48227258005, e-mail akolnierzak@gminaleszno.pl, faks +48227258552.
Adres strony internetowej (URL): www.leszno.bipgminy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.leszno.bipgminy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.leszno.bipgminy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, złożenie osobiste w Sekretariacie Urzędu
Adres:
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie - II etap tj. odc. od ul. Środkowej do ul. Leśnej.
Numer referencyjny: ZP 9/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest w miejscowości Zaborów w Gminie Leszno. Przedmiotowa inwestycja obejmuje ulicę Wiosenną w Zaborowie (droga gminna), która zlokalizowana jest na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. Leśna i drogą gminną (ul. Środkowa) km 0+000.00 do km 0+470.00. Ulica Wiosenna ma charakter ulicy dojazdowej, mającej za zadanie obsługę zlokalizowanych przy nich zabudowań mieszkalnych. W roku 2015 i w 2016 został wykonany odcinek od skrzyżowania z ul. Stołeczną do skrzyżowania (włącznie) z ulicą Środkową. Całe zadanie inwestycyjne powinno być realizowane przy zachowaniu następującej kolejności głównych elementów robót: - roboty przygotowawcze:  wyznaczenie geodezyjne obiektów,  wycinka krzewów,  roboty rozbiórkowe: nawierzchnie dróg, zjazdów i chodników, - roboty ziemne: korytowanie i przygotowanie podłoża, - budowa kanalizacji deszczowej, - roboty nawierzchniowe na jezdniach dróg, chodnikach i zjazdach, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Zakres II etapu inwestycji obejmuje następujące elementy: - budowę odcinka ulicy Wiosennej (od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania (z wyłączeniem) z ulicą Środkową, o długości 470 m, - budowę chodników i zjazdów, - budowę elementów odwodnienia wraz z przepustami na rowie Z-2/3, - realizację elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu). W ramach opracowania przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej. Projekt obejmuje swym zakresem budowę ulic o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego. Budowana nawierzchnia z kostki betonowej będzie posiadała nawierzchnię przystosowaną do ruchu o kategorii KR3 z brukowej kostki betonowej. Woda z nawierzchni drogowej spadkami poprzecznymi poprzez wpusty będzie spływać do odbiornika wód deszczowych. Parametry funkcjonalno-użytkowe Przyjęto następujące parametry ulicy Wiosennej: Kategoria drogi -€“ gminna, Klasa ulicy -€“ droga dojazdowa (L), Kategoria ruchu -€“ KR3, Szerokość jezdni -€“ -5,00 m, Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym -€“2,50 m, Szerokość zjazdów -€“ 3,5 -€“ 5,0 m, Pochylenie poprzeczne -€“ 2%, Minimalna wysokość skrajni -€“ 4,50 m, Szerokość chodnika -€“2,00 m, W celu spowolnienia ruchu na ulicy Wiosennej przyjęto rozwiązanie progów zwalniających w km: -€˘ 0+048,28 -€˘ 0+125,00 -€˘ 0+205,00 -€˘ 0+281,00 -€˘ 0+360,00 -€˘ 0+425,00 W trakcie wykonywania badań nawiercono ciągłe swobodne oraz napięte zwierciadło wód gruntowych stabilizujące się na głębokości około od 1,0 do 2,8 m ppt, tj. na rzędnej około 88,5 do 88,9 m n.p.m. Zaobserwowano również sączenia wody w obrębie piasków gliniastych oraz soczewek piasków śród glinowych oraz w obrębie gruntów spoistych. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania nie miały wpływu opady atmosferyczne ani roztopy. Przy występowaniu okresów intensywnych opadów deszczu, bądź w czasie okresów roztopowych lub powodziowych stan wód podziemnych może ulec zmianom nawet do Âą 0,5 od stanu obecnego. Kanalizacja deszczowa Wody opadowe z ul. Wiosennej, Środkowej i Szkolnej będą odprowadzane do rowu melioracyjnego, przecinającego ul. Wiosenną. Sieć kanalizacji deszczowej projektowana jest w osi pasa ruchu wraz z przykanalikami od wpustów deszczowych z osadnikiem o głębokości 90 cm. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PP SN16 o średnicy Dz160mm, Dz250mm, Dz315mm, Dz400mm, Dz500mm, Przy kanaliki z rur PP SN16 Dz160mm. Zaprojektowano studnie betonowe o średnicy DN1200 i DN1400, studzienki ściekowe betonowe o średnicy DN500 z osadnikiem i wpustem ściekowym oraz studnie z tworzywa sztucznego o średnicy DN600. Zagłębienie sieci wahać się będzie w granicach 0,83á3,32 m pod poziomem terenu. Sieć teletechniczna W ul. Wiosennej znajduje się rurociąg kablowy wykonany z dwóch rur HDPE Ø40/3,7mm. W jednej z rur znajduje się kabel czynny światłowodowy. Rurociąg ten został w całości przebudowany w I etapie robót. Zamawiający wymaga: - Chodniki wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego; - Jezdnię i wjazdy wykonać z kostki betonowej szarej; - progi zwalniające wykonać należy z kostki betonowej koloru czerwonego; - zastosowania na podbudowy wyłącznie kruszywa kamiennego łamanego (bez wapieni i dolomitów); - dla obrzeży wykonania ławy betonowej C12/15 z oporem; Wykonawca musi uwzględnić w cenie doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności dla jezdni, chodników i wjazdów, zgodnie z projektem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres budowy ul. Wiosennej, do niniejszej specyfikacji obowiązuje część dotycząca II etapu.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45233252-0, 45232452-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/05/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: a) posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 1.400.000,00 zł. (słownie: milion czterysta tysięcy zł). b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: milion zł), udokumentowane informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 zadania o wartości min. 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy zł) każde polegające na wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni, chodników, zjazdów wraz z odwodnieniem. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania robót drogowych. Kierownik ten powinien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał minimum 2 letnie doświadczenie w tym zakresie. c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych. Kierownik ten powinien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zadania o wartości min. 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy zł) każde polegające na wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni, chodników, zjazdów wraz z odwodnieniem oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (załącznik nr 4). Spełnienie warunku opisanego w pkt. 6.1. 2.Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5). Spełnienie warunku opisanego w pkt. 6.1. podpkt. 2.2. lit. b) i c). 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie warunku opisanego w pkt. 6.1. podpkt. 2.1. lit b). 4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 1.400.000,00 zł. (słownie: milion czterysta tysięcy zł).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. W szczegółowym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące zmiany: - kruszywo użyte do wykonania podbudowy: jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowań musi być kruszywem łamanym, kamiennym o frakcji 0/31,5mm i 0/63mm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych, - wykonanie obrzeży 8x30x100cm musi być wykonane na ławie betonowej z oporem C12/15 o pow. F=0,035m3/1mb, - kostka betonowa na chodnikach -€“ koloru czerwonego, - kostka betonowa na wjazdach -€“ koloru szarego, - warstwa stabilizacji cementem C1,5/2 MPa winna być ułożona na całej szerokości korony korpusu ziemnego (łącznie z krawężnikami). Zastosować należy wyłącznie stabilizację cementem C1,5/2MPA gotowej mieszkanki dowiezionej z stacjonarnej wytwórni mieszanek cementowych, - należy przewidzieć wszystkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy łącznie z dopuszczeniem do ruchu pojazdów i pieszych dla całego etapu II przez cały czas trwania realizacji robót, - wykonanie tymczasowego chodnika dla pieszych o szer. 1,0m na całym odcinku ul. Wiosennej w konstrukcji kruszywa łamanego lub destruktu gr. 10cm -€“ dla utrzymania ruchu pieszego. 2. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń "równoważnych", należy dokumenty udawadniające równoważność dołączyć do oferty. Nie ma możliwości proponowania materiałów "równoważnych" na etapie wykonywania robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania "równoważne" do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku do oferty należy załączyć opis proponowanego produktu, materiału, urządzenia; zawierający dodatkowo jego parametry techniczne i nazwę producenta oraz należy dołączyć inne dokumenty opisane w pkt. 3.5. opisu przedmiotu zamówienia w celu udowodnienia przez wykonawcę "równoważności". 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości i rękojmia40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki wprowadzania zmian do treści umowy: - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę , jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego. - z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, - z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. - Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia liczby zjazdów indywidualnych i publicznych podczas realizacji zadania. Rozliczenie przedmiotowych zjazdów będzie następowało dodatkowo, na podstawie cen jednostkowych wskazanych w pozycji kosztorysu ofertowego. W/w rozliczenia będzie można dokonać na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty