Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarczyn, krajowy numer identyfikacyjny 55051600000, ul. ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05555 Tarczyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7157900, 7157938, e-mail zamowienia.publiczne@tarczyn.pl, faks 227278191.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.tarczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.bip.tarczyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.bip.tarczyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Juliana Stępowskiego 17, 05-555 Tarczyn, pokój nr 3 na parterze (Punkt Obsługi Interesantów)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie
Numer referencyjny: PI.271.7.2017.MBO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Tarczynie z jednoczesną rozbiórką budynku, na działkach o nr ewidencyjnym 237/1, 173, 165, 682 w Tarczynie przy ul. Juliana Stępkowskiego 15. Budynek po rozbudowie będzie wolnostojący, częściowo podpiwniczony, 3,5 -€“ kondygnacyjny (parter, 1 piętro, 2 piętro + poddasze) w części najstarszej, podlegającej remontowi oraz trzykondygnacyjnym (parter, 1 piętro, 2 piętro) w nowej części, o łącznych wymiarach 78,34m x 35,18 i wysokości ok. 16,00m (14,36m w nowej części). - powierzchnia zabudowy projektowana -€“ 1 852,86 m2, - powierzchnia użytkowa po rozbudowie i przebudowie -€“ 3 958,51 m2, - kubatura projektowana -€“ 22 309,00 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary, stanowiące załączniki nr 11- nr 14 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45262410-8
Dodatkowe kody CPV:45212200-8, 45311350-7, 45330000-9, 45310000-3, 45233140-2, 31710000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. do 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu przedmiotu zamówienia w takim samym zakresie i zostaną udzielone w razie konieczności pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 28/02/2019

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.
Informacje dodatkowe Na dowód spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi legitymować się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ w tym okresie) robót, polegających na budowie co najmniej 3 budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min 2 500m2 i kubaturze min 9 000 m3 -€“ osobno każdy budynek. Jako budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek/obiekt przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Na dowód spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego wykaz robót -€“ zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi, które wykorzysta do realizacji zamówienia: koparka, samochód samowyładowczy, rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne, komplet szalunków systemowych, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, wibrator wgłębny, zagęszczarka wibracyjna. Na dowód spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego wykaz urządzeń -€“ zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi urządzeniami. c) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi osobami, zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: -€˘ co najmniej 1 osobą przewidzianą jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie co najmniej 2 budynków o powierzchni użytkowej min.1 200m2, -€˘ co najmniej 1 osobą, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w branży drogowej, -€˘ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych, -€˘ co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych, -€˘ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży instalacji sanitarnych w zakresie sieci i instalacji gazowych Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą pod warunkiem, że posiada ona odpowiednie uprawnienia. Na dowód spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego wykaz osób -€“ zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane prawem uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót i związane z wykonaniem tych robót dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót branżowych, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoba powołana do pełnienia tej funkcji była związana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcą inną formą zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą obejmującą pełnienie tej funkcji i będzie pełnić tę funkcję osobiście. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie wskazanym w SIWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: -€˘ Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić raport o stanie zatrudnienia zawierający wykaz (listę) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz okazać (przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy we wskazanym w SIWZ zakresie (np. oświadczenia, zanonimizowane umowy (w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania) lub inne dokumenty)). Wykonawca obowiązany jest do uzyskania od w/w pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, -€˘ Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji umowy wskazane przez Wykonawcę w liście, o której mowa powyżej są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie realizacji zamówienia zobowiązane są podać przedstawicielom Zamawiającego wykonującym czynności kontrolne imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, -€˘ Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy o konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu -€“ za każdą osobę poniżej liczby Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (punkt 4.1) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 4.1 siwz czynności. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-€˘ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone -€“ załącznik nr 5 do siwz. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:  referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót, dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  oświadczenie Wykonawcy -€“ jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Gmina Tarczyn jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonania tych robót. Zamawiający wymaga przedstawienia w wykazie najważniejszych zamówień, spełniających wymogi, określone w pkt. 3.1.3a siwz. Wykonawca ma przedłożyć dowody należytego wykonania robót w odniesieniu do wykonanych zamówień wskazanych w wykazie. -€˘ wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- -€“ załącznik nr 6 do siwz. -€˘ wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z podaniem zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ załącznik nr 7 do siwz;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) wypełniony formularz oferty -€“ załącznik nr 1 do siwz 2) informacja o podmiocie wspólnym -€“ załącznik numer 4 do siwz -€“ jeśli dotyczy, 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty -€“ jeśli dotyczy, 4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację, o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -€“ załącznik nr 9 do siwz (wzór) - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów jako grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 5) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) -€“ jeśli dotyczy.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1) Wadium w równowartości kwoty: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium w pieniądzu w zł (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego z siedzibą w Tarczynie przy ulicy Juliana Stępkowskiego 17, zlokalizowane w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na numer konta: 33 9291 0001 0101 5887 2000 0020. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Na przelewie powinno widnieć: "Wadium w przetargu pn.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie". 3) Wadium wniesione w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp należy załączyć do oferty jako jej luźną, niezszytą część (w oryginale). 4) W przypadku wniesienia wadium w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać co najmniej następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu -€“ należy wpisać nazwę "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie" b) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres); c)określenie beneficjenta gwarancji/poręczenia: Gmina Tarczyn; ul. Juliana Stępkowskiego 17, kod: 05-555 Tarczyn, d) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie -€“ dane Wykonawcy; jeżeli ofertę składa podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład, chyba że umowa podmiotu wspólnego stanowi inaczej, e) określenie kwoty gwarancji/poręczenia -€“ musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich i wynikać wprost z treści gwarancji/poręczenia; f) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego -€“ w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp; g) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia -€“ okres ten nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert; h) z treści gwarancji/poręczenia ma wynikać, iż podmiot wystawiający gwarancję/poręczenie wypłaci beneficjentowi świadczenie na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60.00
Termin gwarancji i rękojmi20.00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia20.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmiany aktów prawnych rangi ustawowej, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwią lub znacząco utrudnią wykonanie robót, c) wystąpienia warunków gruntowych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie robót, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, d) konieczności dokonania zmian w projekcie lub uzyskania dodatkowych uzgodnień, e) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć (np. niezinwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), f) w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych opieszałością organów odpowiedzialnych za uzgodnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, złożonej terminowo przez Wykonawcę. g) w przypadku konieczności zastosowania klauzul waloryzacyjnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo