Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją opadową na działkach ...
Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją opadową na działkach ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Radłowie, krajowy numer identyfikacyjny 54565600000, ul. ul. Kolejowa 7, 33130 Radłów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146782044, e-mail inwestycje@gminaradlow.pl, faks 146782818.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaradlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
www.gminaradlow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie
www.gminaradlow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Urząd MiejskiRadłowie ul. Kolejowa 7 33-130 Radłów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją opadową na działkach nr 530, 531, 545, 547 i zjazdem z drogi powiatowej działka nr 222 w miejscowości Wał-Ruda
Numer referencyjny: PPI.271.4.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej z kanalizacją opadowa na działkach nr 530, 531, 545, 547 i zjazdem z drogi powiatowej działka nr 222 w miejscowości Wał-Ruda oraz b) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę nr 107/04, z dnia 04.02.2014 r. i uzyskanie zaświadczenia tegoż organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi następujący zakres robót budowlanych: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 0,457 km 2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3¡m, kategoria gruntu III-IV - 80% mechanicznie - 333,096 m3 3) Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 20% ręcznie - 83,276 m3 4) Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25¡m3, głębokość do 3¡m, kategoria gruntu III - pod studnie fi 1000mm - 20,096 m3 5) Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1¡m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3¡m - 1 040,930 m2 6) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74¡kW, samochód do 5¡t - odwóz zbędnej ziemi - 217,876 m3 7) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10¡t - 217,876 m3 8) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25¡cm, kategoria gruntu III-IV - 219,456 m3 9) Wykonanie tymczasowe odwodnienia wykopów przy pomocy drenów fi 113 mm wraz ze studzienka drenarską fi 600mm i pompą zatapialną do wypompowywania wody -€“ wykopy pod studzienki oraz zbiornik retencyjny - 1,000 kpl. 10) Podłoża gr.15cm i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek zagęszczony pod rury PVC - 54,864 m3 11) Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek na wys.20 cm ponad rurą z zagęszczeniem równoważnie z obu stron - 144,758 m3 12) Kanały z rur typu PVC SN-8 łączone na wcisk, Fi¡315¡mm - 351,300 m 13) Kanały z rur typu PVC SN-8 łączone na wcisk, Fi¡400¡mm - 105,900 m 14) Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk, Fi¡315¡mm - 18,000 szt. 15) Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk, Fi¡400¡mm - 6,000 szt. 16) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi¡200¡mm- podłączenia studzienek ulicznych do kanalizacji opadowej - 68,000 m 17) Studzienki ściekowe uliczne betonowe systemowe fi.450mm,krata żeliwna 500x500mm z osadnikiem i syfonem - 20,000 szt. 18) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z dnem monolitycznym z fabrycznie wyrobioną kinetą ze stopniami złazowymi, z płytą przykrywczą z włazem żel. typu ciężkiego Fi¡600¡mm, izolowane zewn. abizolem R+P w gotowym wykopie głębokość do 3¡m f-my Kaprin lub równoważne (S1,S2.S3,S4,S5,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S6) - 12,000 szt. 19) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z dnem monolitycznym z fabrycznie wyrobioną kinetą ze stopniami złazowymi, z płytą przykrywczą z włazem żeliwnym typu ciężkiego Fi¡1000¡mm,izolowane zewn. abizolem R+P w gotowym wykopie głębokość do 3¡m f-my Kaprin lub równoważne (S6,S7,S8,S9) - 4,000 szt. 20) Włączenie rurociągu kanalizacji opadowej do istniejącego rowu z wylotem z kręga żelbetowego Fi 800 mm na chudym betonie i z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi 60x40x8 na dł.5,0m na podsypce piaskowej gr. 15 cm, umocnienie dna płytami ażurowymi 60x40x8 na dł. 5,0m na podsypce piaskowej gr.15cm - 1,000 kpl 21) Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gęsty - uporządkowanie rowu ciekowego na dł.20m - 20,000 m2 22) Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5¡m warstwa namułu grubości 0,20¡m, dno szerokości 1,2-1,5¡m - uporządkowanie rowu poza wylotem kanalizacji deszczowej na dł.20m - 20,000 m 23) Naprawa skarp rowów i nasypów cieku na dł.20m przy wlocie kanalizacji ściekowej - 20,000 m2 24) Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość do 1¡km, grubość zbierania do 15¡cm, kategoria gruntu III, koparka 0,25¡m3, samochód samowyładowczy - 30,000 m2 25) Przywrócenie do pierwotnego stanu nawierzchni -€“ 1,000 kpl. 26) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - operat geodezyjny dla sieci kanalizacji deszczowej - 1,000 kpl. 27) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 0,600 km 28) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3¡m, kategoria gruntu III-IV - 80% mechanicznie pod przepust drogowy - 41,760 m3 29) Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 20% ręcznie pod przepust drogowy - 10,440 m3 30) Ławy z betonu B15 gr.10cm -przepusty pod zjazdami - 2,900 m3 31) Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur żelbetowych Fi 80 cm - 29,000 m 32) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B10 gr.10cm - pod mur oporowy - 0,156 m3 33) Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) przekrój prostokątny, grubość do 20¡cm, beton B-20 - zabezpieczenie boczne przepustu drogowego - 2,400 m3 34) Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gęsty - uporządkowanie rowu poza przepustem na dł.20m po obu stronach - 40,000 m2 35) Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5¡m warstwa namułu grubości 0,20¡m, dno szerokości 1,2-1,5¡m - uporządkowanie rowu poza przepustem na dł.20m po obu stronach - 20,000 m 36) Naprawa skarp rowów i nasypów cieku na dł.20m - uporządkowanie rowu poza przepustem na dł.20m po obu stronach - 40,000 m2 37) Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39¡kg/m - zabezpieczenie przepustu drogowego - 5,000 m 38) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20¡cm (60cm) - 130,000 m2 39) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5¡cm głębokości - do 60cm - 130,000 m2 40) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5¡km odległości transportu, ponad 1¡km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10¡t (5km) - 78,000 m3 41) Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu Is=0,9 na gr.30¡cm (30cm) - 130,000 m2 42) Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu25¡cm - 130,000 m2 43) Podbudowy z klińca kamiennego łamanego frakcji 5-15mm zagęszczony Is=0,9 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8¡cm - 130,000 m2 44) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ "Behaton" grubość 8¡cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm kostka szara - 130,000 m2 45) Ławy pod krawężniki betonowa z oporem beton B15 -€“ 3,57 m3 46) Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie lawy betonowej na łukach o promieniu do 40 cm -€“ 50,000 m3 47) Krawężniki betonowe wystające 15x30¡cm, na podsypce cementowo-piaskowa gr. 5 cm - 68,000 m 48) Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40¡m - 50,000 m 49) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20¡cm - 2 653,000 m2 50) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5¡cm głębokości - 2 653,000 8 m2 51) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5¡km odległości transportu, ponad 1¡km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10¡t (5km) - 1 591,800 m3 52) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręczny, geowłóknina -€“ 750,000 m2 53) Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu Is=0,9 na gr.30¡cm - 130,000 m2 54) Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu25¡cm -€“ 2.653,000 m2 55) Podbudowy z klińca kamiennego łamanego frakcji 5-15mm zagęszczony Is=0,9 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8¡cm -€“ 2 653,000 m2 56) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ "Behaton" grubość 8¡cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm kostka szara - 2 653,000 m2 57) Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem beton B15 -€“ 50,243 m3 58) Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie lawy betonowej na łukach o promieniu do 40 cm -€“ 250,000 m3 59) Krawężniki betonowe wystające 15x30¡cm, na podsypce cementowo-piaskowa gr. 5 cm - 957,000 m 60) Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40¡m - 250,000 m

II.5) Główny kod CPV: 45233250-6
Dodatkowe kody CPV:45332300-6, 45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/01/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 700 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub chodnika z kostki brukowej wraz z kanalizacją opadową (deszczową), o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto. Formularz wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że: wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:  co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub chodnika z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową (deszczową), o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubi wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego -€“ zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. a); 2) wykazu robót budowlanych (według wzoru określonego w Załączniku 8 do siwz), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. b.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1-4 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Załączniku Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 4) Kosztorys ofertowy-€“ sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego Załącznik nr 4.3 do siwz. Przedmiar robót, przez wzgląd na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, pełni role dokumentu pomocniczego. 5) Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium, zastrzeżeniem Rozdziału VIII pkt. 5 swiz. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.6 pkt 3-6 siwz muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 6 pkt 3-€“6. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp -€“ według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3 -5 SIWZ składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 6 SIWZ: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby -€“ wystawione odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2 siwz.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.04.2017 r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: -€˘ pieniądzu -€˘ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -€˘ gwarancjach bankowych -€˘ gwarancjach ubezpieczeniowych -€˘ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem -€œwpłata wadium -€“ sprawa nr PPI.271.4.17". Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takich przypadkach oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. OFERTA KTÓRA NIE ZOSTAŁA ZABEZPIECZONA WADIUM W WYMAGANEJ FORMIE LUB NIE ZAWIERA POTWIERDZENIA WNIESIENIA WADIUM BĘDZIE ODRZUCONA. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60
okres gwarancji40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7, stanowiący integralną część siwz. 2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający (art. 147 pzp) żąda aby, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto - (art.150 ust. 2 pzp). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach (art. 148 ust. 1 pzp). 4. Zamawiający dopuszcza wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach: 1) w pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy (konto depozytowe) Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z podaniem tytułu: "Wpłata zabezpieczenia -€“ sprawa PPI.271.4.17". 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dania 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni (od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 7. Zamawiający nie wyraża zgody (art. 148 ust. 2 pzp) na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 8. Zabezpieczenie zostanie zwrócone, w kwocie odpowiadającej 70 % wartości zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) zmiany, których zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia - określone w projekcie umowy stanowiącym integralną część siwz- Załącznik Nr 7. 6. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w następujących przypadkach: 6.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy- na wniosek Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego. 6.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ). 6.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który po podpisaniu umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego. 6.7. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 6.7.1. zawieszenia robót przez Zamawiającego, 6.7.2. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienia w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiających: prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, przeprowadzanie prób i rozruchów urządzeń według wytycznych DTR producenta, dokonywanie odbiorów robót, w szczególności w przypadkach: temperatury powietrza poniżej "0 stopni Celsjusza", wiatru uniemożliwiającego pracę urządzeń, gwałtownych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itp. -€“ fakt ten musi być udokumentowany pisemnie oraz musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 6.7.3. wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego, 6.7.4. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 6.7.5. konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 6.7.6. następstwa wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6.7.7. następstwa działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 6.7.8. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6.7.9. zaistnienia przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie. 6.7.10. zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 6.7.11. opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, 6.7.12. zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 6.7.13. odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, 6.7.14. odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 6.7.15. siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, 6.7.16. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego, zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych, 6.7.17. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości, 6.7.18. przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 6.7.19. odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., 6.7.20. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany, 6.7.21. wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, 6.7.22. zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy, 6.7.23. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 6.7.24. wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową. Gdy termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 6.8. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 6.8.1. konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 6.8.2. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.8.3. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.8.4. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane: a) wynikające z wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, b) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art.36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, c) wynikające z wad dokumentacji projektowej, - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego) 6.9. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego -na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. Obniżenia wynagrodzenia w przypadku niewykonania całego zakresu przedmiotu umowy. 6.10. Zmiany materiałów zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 6.11. Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. b) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji, z uwagi na postęp technologiczny, c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru. 6.12. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, 6.13. Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 6.14. Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 6.15. pozostałe zmiany określone w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
06.04.2020
GEODETA mgr inż. Stanisław ...

Jeżeli interesują usługi geodezyjne, zachęcamy do zwrócenia uwagi na naszą ofertę. Skupiając się od razu na atutach, zacznijmy może od ...

pomorskie
Geodezja
06.04.2020
Adam Błażejewski

Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy budowlanej działającej na obszarze Wielkopolski, zachęcamy do zaznajomienia się z propozycją firmy ...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
05.04.2020
Meridus Sp. z o.o. Sp. k.

Artykuły BHP są potrzebne na co dzień w wykonywaniu pracy z ryzykiem odniesienia obrażeń w nieoczekiwanych wypadkach nawet ze skutkiem ...

opolskie
BHP
04.04.2020
ALLMAX Maksymilian Szatecki

Montaż i demontaż rusztowań, ocieplanie elewacji metodą ETICS, czyszczenie elewacji metodą hydrodynamiczną to nasze specjalności. Każde...

mazowieckie
Ocieplanie budonków