Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszk...
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszk...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów Łódzki, krajowy numer identyfikacyjny 472057738, ul. Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422700300, e-mail gmina@aleksandrow-lodzki.pl, faks 422700313.
Adres strony internetowej (URL): www.aleksandrow-lodzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://aleksandrow-lodzki.pl/dokumenty.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://aleksandrow-lodzki.pl/dokumenty.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gmina Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2, 95 -€“ 070 Aleksandrów Łódzki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki
Numer referencyjny: ZP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki, polegające na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w 104 budynkach położnych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz Program funkcjonalno-użytkowy wraz z audytami ekologicznymi i energetycznymi dla każdego obiektu, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ obejmuje w szczególności: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego ze 104 budynków uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) w następujących branżach objętych przedmiotem zamówienia: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej. Kompletna dokumentacja musi zawierać dla każdego budynku osobno: - projekt budowlany -€“ w ilości 4 egz., - projekt wykonawczy -€“ w ilości 4 egz., - przedmiar robót -€“ w ilości 2 egz., - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -€“ w ilości 2 egz. 2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) -€“ w ilości 2 egz. dla każdego budynku osobno; 3) wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) -€“ w ilości 2 egz. dla każdego budynku osobno; 4) opracowanie dla każdego budynku projektów kolorystyki, struktury, elementów wykończeniowych elewacji, co najmniej w trzech wariantach i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy -€“ w ilości 2 egz. dla każdego budynku osobno; 5) uzyskanie ostatecznego dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do jego uzyskania, w tym między innymi: a) uzgodnienie technologii wykonania robót budowlanych z konserwatorem zabytków, b) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska (w tym m.in. decyzji ornitologicznej), c) uzyskanie zgody operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na podniesienie mocy umownej lub mocy przyłączeniowej (o ile wystąpi taka konieczność) wraz z poniesieniem wszelkich niezbędnych kosztów dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do warunków, jakie musi spełnić instalacja elektryczna w danym budynku w celu zwiększenia mocy, d) wykonanie map do celów projektowych, e) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych obejmujących wszystkie elewacje i charakterystyczne przekroje, f) wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na terenie przedsięwzięcia, g) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji przedmiotu zamówienia. 6) wykonanie pełnych zakresów robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o powyższe projekty w 104 budynkach wraz z uzyskaniem niezbędnych do ich prawidłowego użytkowania decyzji i pozwoleń odpowiednich instytucji i organów, w tym Urzędu Dozoru Technicznego (o ile jest wymagane), 7) przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektami, 8) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektami, 9) pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 10) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 11) obliczenie, w ramach gwarancji, wskaźników rezultatu bezpośredniego w postaci: a) zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 9 712 950,00 kWh/rok (wartość docelowa). Termin osiągnięcia wskaźnika: 30.11.2019 r.; b) szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 3 241,76 ton równoważnika CO2/rok (wartość docelowa). Termin osiągnięcia wskaźnika: 30.11.2019 r. - z uwzględnieniem efektów uzyskanych w wyniku realizacji umowy w obiektach objętych termomodernizacją, 12) monitorowanie wskaźników rezultatu i przekazywania Zamawiającemu corocznych raportów przez cały okres trwałości przedsięwzięcia, czyli w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy 4. Dokumentacje projektowe i powykonawcze należy wykonać oddzielnie dla każdego ze 104 termomodernizowanych obiektów. 5. Zaleca się Wykonawcom, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonanie wizji lokalnej w terenie wraz z bezpośrednim otoczeniem w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu przeprowadzenia wizji w terenie Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego. Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej we własnym zakresie -€“ Zamawiający informuje, iż nie będzie stroną organizującą i przeprowadzającą wizję lokalną w terenie. 6. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane prace i roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu obejmuje okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45111200-0, 45220000-5, 45261000-4, 45262120-8, 45262520-2, 45321000-3, 45331100-7, 45410000-4, 45421000-4, 45442100-8, 45450000-6, 71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2018

data zakończenia: 30/11/2019

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonywanie robót związanych z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków, b) wykonywanie robót związanych z osuszaniem i ocieplaniem ścian fundamentowych, c) wykonywanie robót związanych z ocieplaniem i naprawą stropów i dachów budynków, naprawą gzymsów, d) wykonywanie robót związanych z demontażem oraz ponownym montażem orynnowania, e) wykonywanie obróbek blacharskich po dociepleniu, f) wykonywanie robót związanych z demontażem ścian wewnętrznych oraz zabudów na poddaszu, g) wykonywanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, montażem krat okiennych, h) wykonywanie robót związanych z demontażem kostki brukowej oraz jej ponownym montażem, i) wykonywanie robót związanych z wykonaniem opaski -€“ demontażem płyt i ułożeniem kostki, j) wykonywanie robót związanych z modernizacją systemu c.o. i c.w.u, k) wykonywanie robót związanych z montażem pomp ciepła wraz z przyłączem energetycznym, l) wykonywanie robót związanych z naprawą tynków i spękań, dokonywaniem zamurowań, m) wykonanie pomieszczeń technologicznych węzła i pompy ciepła, n) wykonanie nowej maszynowni, o) wykonanie naprawy systemów wentylacyjnych, p) wykonanie montażu nawiewników higrosterowalnych, q) wykonywanie prac wykończeniowych, r) wykonywanie robót tymczasowych i rozbiórkowych. 2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się , iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 5.000.000,00 zł, potwierdzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
Informacje dodatkowe Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej: a) dwóch robót budowlanych, z których każda musi przynajmniej obejmować następujący zakres: ocieplenie ścian zewnętrznych lub dachów lub stropodachów budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego. Wartość brutto każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 5.000.000,00 zł; b) jednej roboty budowlanej, która musi przynajmniej obejmować następujący zakres: rozbudowę lub przebudowę istniejącego źródła ciepła z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego. Wartość brutto wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 2.500.000,00 zł. 2. dysponują osobą (osobami) zdolną/ymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) Główny projektant -€“ co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; b) Projektant w zakresie sieci i instalacji cieplnych -€“ co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) Projektant instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -€“ co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) Kierownik budowy -€“ co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; e) Kierownik robót w zakresie sieci i instalacji cieplnych -€“ co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; f) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych -€“ co najmniej jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi, jeżeli legitymują się jednocześnie posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania, jak i uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). Wykonawca powinien przeanalizować jeżeli jest to konieczne możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III.1.2 oraz III.1.3 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: - w przypadku określonym w pkt. III.1.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub Wykonawcy będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną sumę określoną powyżej. - w przypadku określonym w pkt. III.1.3.1 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni samodzielnie warunek w zakresie a i b łącznie, bądź jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek w zakresie a, natomiast drugi spełni warunek w zakresie b. - w przypadku określonym w pkt. III.1.3.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) -€“ zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, b) pkt 2 -€“ 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powyżej lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem których dokument miał dotyczy, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 7 stosuje się. 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 7 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu wymienionego powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2. wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie III.1.3.1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 3. wykaz osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie III.1.3.2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w kryterium oceny ofert "średni współczynnik wydajności COP dla 73 pomp ciepła" -€“ zaoferowane pompy ciepła powinny posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 14511 "Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia" lub normą równoważną, wydaną przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze, mających siedzibę w jednym z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q. Data wystawienia certyfikatu lub raportu z badań nie może być wcześniejsza niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.1.2 i III.1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 1.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja" o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 1.2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy. 1.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 2. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt. III.4.1 - 4.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. III.4.6 - 4.8 składa ten Wykonawca-członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: numer 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009 z adnotacją "Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki (ZP.271.7.2017)". - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -€“ gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, - gwarancjach bankowych -€“ gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, - gwarancjach ubezpieczeniowych -€“ gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać, że odnosi się ona /ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymaga się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). 7. Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja na pompy ciepła20
Średni współczynnik wydajności COP dla 73 pomp ciepła20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 9 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta: 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie. 8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 (art. 148 ust. 1 Pzp). 12. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 13. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi 30% wartości zabezpieczenia. 14. Kwota, o której mowa w punkcie 13 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1.1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na: - brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub - działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub - wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub - opóźnienie związane z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub - przedłużenie procedury udzielenia zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury). 1.1.2 Opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany 1.1.3 Wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót. 1.1.4 Wystąpienia okoliczności, których Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od 1.1.1 - 1.1.4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 1.2 Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu prac i robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac i robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. 1.3 Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1.3.1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 1.3.2 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.), 1.3.3 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -€“ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 1.4 Zmiany dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy. 2. Okoliczności przewidziane powyżej w punktach od 1.1 do 1.4 stanowiące podstawę zmiany umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/04/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków