Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczeni...
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczeni...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 35157174200000, ul. ul. Słowackiego 82, 32400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122721733, e-mail zdp@zdp-myslenice.pl, faks 122721733.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp-myslenice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.zdp-myslenice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora poctowego lub posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością, na działkach nr 131/6, 132/2, 136, 148, 169, 170/6, 170/7 i 321 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1954 Dziekanowice -€“ Jankówka w miejscowości Dziekanowice w km 0+110 -€“ 0+220"
Numer referencyjny: ZP-3/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością w ciągu drogi powiatowej nr K1954 w miejscowości Dziekanowice wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej. Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi obejmować będzie: 1) konstrukcja ściany oporowej wraz z ławą wczepową i układem pali fundamentowych oraz systemem zakotwienia ściany kotwami gruntowymi dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi powiatowej, L=72,0 m; 2) wykonaie drenu francuskiego nr 1 za murem oporowym, wraz z materacem filtracyjnym, który sięga do skarpy niszy osuwiskowej z odprowadzeniem do istniejącego jaru stanowiącego rów naturalny z wylotem drenarskim, W-6, L=129,6 m; 3) wykonanie drenu francuskiego nr 2 z drenażem pionowym samowylewnym  300 mm w ilości 3 sztuk o głębokości 12 m z wypełnieniem otworów (po wyciągnięciu rury wiertniczej) tłuczniem d=20-40 mm (porfir) i włączenie tych wód do drenu francuskiego nr 1, L=59,6 m; 4) wykonanie drenażu francuskiego nr 3 z drenażem pionowym samowylewnym  300 mm w ilości 3 sztuk o głębokości 12 -€“ 15 m z wypełnieniem otworów (po wyciągnięciu rury wiertniczej) tłuczniem d=20-40 mm (porfir) i włączenie tych wód do zbieracza "a" drenu francuskiego , L=20,8 m; 5) wykonanie przewiertu sterowanego z rury PE 90 mm L=22 m i włączenie tych wód do zbieracza "a"drenu francuskiego; 6) umocnienie poniżej muru oporowego skarpy na docinku 10 mb dla stabilizacji podstawy skarpy osuwiskowej poprzez zastosowanie kotwienia dwurzędowego kotwami kompozytowymi co 4,0 m w dwóch rzędach, nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza 130 mm, dł. kotew 51,5 m i 53 m, dł. buławy 30 m; 7) wykonanie melioracji szczegółowej drenażem kamiennym francuskim w otulinie z geowłókniny, o rozstawie sączków 10,0 m, o pow. 0,369 ha, L=147,7 m z wylotem drenarskim do istniejącego jaru stanowiącego rów naturalny; 8) zasyp i uzupełnienie za murem oporowym pospółką miejscową, górna warstwa zasypu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw; 9) niwelacja koluwium poniżej muru oporowego z wydobytej ziemi z pod muru oporowego i drenów francuskich warstwą gr. śr. 43 cm z obsianiem rozplantowanej ziemi z humusowaniem gr. 10 cm 10) wykonanie odbudowy drogi powiatowej w km 0+110 -€“ 0+220, droga klasy L, kategoria ruchu: KR3, szerokość pobocza: 0,75 m, szerokość chodnika: 2,08 m, warunki gruntowo-wodne: G-3. Projektowana konstrukcja nawierzchni: - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S -€“ 5 cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W -€“ 12 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ 41 cm, - teokrata typu TABOSS wypełniona kruszywem kamiennym stabilizowanym cementem -€“ 15 cm, - geowłóknina separacyjna Zakres robót objętych procedurą przetargową wykonać należy zgodnie z dokumentacją przetargową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót. Uwaga: Przedmiar robót należy traktować jako materiał poglądowo-pomocniczy i orientacyjny. Podstawą obmiarów do wyceny jest dokumentacja projektowa, a kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę będzie miał charakter wyłącznie informacyjny i uzasadniający merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz będzie pomocny przy odbiorze częściowym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45233000-9, 45111230-9, 45233140-2, 45111230-9, 45233142-6, 45111200-0, 45236000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat, od dnia udzielenia niniejszego zamówienia, Wykonawcy wyłonionemu w tym postępowaniu, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, których zakres obejmował będzie roboty zgodne z zakresem robót opisanym w punkcie II.4 niniejszego ogłoszenia, o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. Roboty te zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Spełnieniem warunku będzie załączone do Oferty oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne na podstawie tej Specyfikacji o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjna): 2 000 000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się odpowiednim doświadczeniem, kwalifikacjami i wykształceniem oraz zdolnością techniczną w następującym zakresie: 1) doświadczenia - Doświadczenie zawodowe - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, obejmujące stabilizację lub zabezpieczenie osuwiska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obrębie pasa drogowego, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każde, oraz posiadał będzie dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)kwalifikacji lub wykształcenia - Potencjał kadrowy - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej: - osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik Budowy). Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami w specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby oraz doświadczenie zawodowe (w pełnieniu funkcji technicznych przy realizacji zmówienia w zakresie stabilizacji lub zabezpieczenia osuwisk). Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). - osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami geologicznymi. 3) zdolności technicznej - Potencjał techniczny - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W związku zastosowaniem kryterium - Doświadczenie zawodowe kierownika budowy, Wykonawca winien, chcąc otrzymać punkty w tym kryterium, wykazać osobę która będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz doświadczenie tej osoby.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjna) 2 000 000 zł. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia; 2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających zakresowi podanemu w pkt III.1.2.1a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Oferta cenowa; 2) Zestawienie tabelaryczne wartości robót wraz z kosztorysem; 3) dowód wniesienia wadium; 4)zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca w Ofercie powołuje się na zasoby innych podmiotów; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika z innych dokumentów; 5) każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Wadium wynosi: 59 000,00 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS, nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w następujących formach: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a)pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b)innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wydłużenie okresu gwarancji30
Doświadczenie kierownika budowy10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: 1)terminu wykonania robót, w przypadku złych warunków atmosferycznych, trwających dłużej niż 5 dni jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz przez dłużej niż 5 godzin w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00 - o ilość dni opadów, wprowadzenia robót zamiennych, nakazanej przez uprawniony organ zmiany organizacji ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia pozostało mniej niż 60 dni - na warunkach i w sposób określony w umowie, 2)zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 3)realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli nowe roboty budowlane, nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja tych robót jest niezbędna i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych): a)zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4)okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych). 5)zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych) : a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b)przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 6)gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 7)zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2 Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku następuje wyłącznie: a)na pisemny wniosek wykonawcy, b)w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, c)najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 8)Zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W przypadku gdyby ofert, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiąc tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww przepisów, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą sN z 20.10.2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie zabezpieczy odpowiedni poufności dokumentów, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie treści zastrzeżonych dokumentów Jeżeli Wykonawca nie zastrzeże w Ofercie tajności dokumentów, składa oferty z kosztorysem i ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami w jednej części. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca dołączył do oferty dokumenty, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, wskazane jest żeby dokumenty te umieścił w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem "Dokumenty zastrzeżone" i włożył do koperty zawierające ofertę.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/04/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.05.2018
Zakład Stolarski Art - Tom ...

Drewno z najlepszych polskich upraw, sprawdzony schemat produkcji oraz innowacyjne formy sprawiają, że nasza oferta drewnianych drzwi w...

opolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.05.2018
Nowent Adam Nowacki

Nowent to przedsiębiorstwo z bogatym doświadczeniem na temat dostarczania i montażu systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, domowych...

podlaskie
Intalacje grzewcze
14.05.2018
Firma Ogólnobudowlana Sebas...

Firma Ogólnobudowlana Wiejak i synowie to doświadczenie i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wyposazeni jestesmy w wys...

warmińsko-mazurskie
Budynki mieszkalne
13.05.2018
Firma Usługowo-Remontowo-Bu...

Rok założenia 2008 pierwsze kroki na terenie małopolski w powiecie Limanowskim. Początkowo firma specjalizowała się w budowie więźb dac...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe