Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysł...
Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysł...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzostek, krajowy numer identyfikacyjny 85166108500000, ul. Rynek 1, 39230 Brzostek, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 14 680 30 26, e-mail zamowienia@brzostek.pl, faks 14 680 30 25.
Adres strony internetowej (URL): www.bipbrzostek.mserwer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie
http://bipbrzostek.mserwer.pl/content.php?cms_id=2661||m=11

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum -€“ odcinek łączący ul. Królowej Jadwigi z M.N. Mysłowskiego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum -€“ odcinek łączący ul. Królowej Jadwigi z M.N. Mysłowskiego". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę drogi gminnej, klasy technicznej L, o przekroju ulicznym, ruchu dwukierunkowym, prędkości projektowej Vp = 30 km/h, kategorii ruchu KR 3, szerokości jezdni 5,50 m, szerokości chodnika 2,00 m (przy jezdni) oraz 1,50 m (w odsunięciu), łączącej ul. Królowej Jadwigi z ul. M. N. Mysłowskiego o długości jezdni 272,28 m; 2) budowę chodnika dla pieszych (z betonowej kostki brukowej) o szerokości 2,00 m (zlokalizowanego przy jezdni) oraz 1,50 m (zlokalizowanego w odsunięciu od jezdni); 3) budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni AC, o szerokości 2,00 m, o długości 292m; 4) 2 zatok postojowych (po stronie lewej i prawej) posiadających po 8 stanowisk postojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej) usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni, o wymiarach 2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m - stanowisko dla osób niepełnosprawnych); 5) budowę zjazdów publicznych o nawierzchni z geokraty: w km 0+216,6 oraz w km 0+129,0; 6) budowę 6 indywidualnych zjazdów o nawierzchni twardej; 3. Zakres określony w dokumentacji projektowej obejmuje m.in.: 1) wykonanie nawierzchni drogi: - 4 cm -€“ warstwa ścieralna z AC11S - 5 cm -€“ warstwa wiążąca z AC16W - 7 cm -€“ podbudowa zasadnicza z AC16P - 20 cm -€“ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - 28 cm -€“ warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywem o CBR -‰Ľ 35% i k10-‰Ľ8m/d - 25 cm -€“ warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 2) budowę zatok postojowych i zjazdów indywidualnych: - 8 cm -€“ warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 3 cm -€“ podsypka cementowo -€“ piaskowa 1:4 - 25 cm -€“ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - 25 cm -€“ warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa 3) budowę chodnika z kostki betonowej strona lewa: - 8 cm -€“ warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 3 cm -€“ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 15 cm -€“ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - 15 cm -€“ warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa 4) budowę ścieżki rowerowej: - 4 cm -€“ warstwa ścieralna z AC8S - 4 cm -€“ warstwa wiążąca z AC11S - 18 cm -€“ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - 15 cm -€“ warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa 5) wyspy kanalizującej (nieprzejezdnej): - 6x8 cm -€“ warstwa ścieralna z kostki kamiennej - 3 cm -€“ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 15 cm -€“ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - pozostałe warstwy konstrukcyjne jezdni 6) wyspy kanalizującej (przejezdna): - 15 cm -€“ nawierzchnia -€“ kostka kamienna 15x117 (spoiny wypełnione zaprawą cementową 1:2) - 23 cm -€“ podbudowa z chudego betonu - pozostałe warstwy konstrukcyjne jezdni 7) przebudowę zjazdu publicznego do przepompowni: - 5 cm -€“ geokrata (wypełniona piaskiem, glebą żyzną, torfem) - 7 cm -€“ podsypka z piasku i humusu 4:6 - 25 cm -€“ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - 25 cm -€“ warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa 8) wykonanie oświetlenia ulicznego -€“ 12 szt. lamp hybrydowych LED. Zasilanie opraw LED będzie się odbywało za pomocą akumulatora do instalacji hybrydowych ładowanego za pomocą turbiny wiatrowej oraz modułu fotowoltaicznego zamontowanych na okrągłym słupie stożkowym o wysokości 8m. Słup posadowić na fundamencie prefabrykowanym. Lampy montować na wysięgniku rurowym o długości 1,5m. Oprawę montować na wysokości 6,5m. Przełożenie 50 m kabla eN poza obszar kolizji oraz zabezpieczenie rurą osłonową dwudzielną (długość 49 m). 9) wykonanie kanalizacji deszczowej dł. 285 mb, z rur PCV klasy "SN8" SDR 34 jednorodne (lite) w zakresie Ø 200-400 mm, studnie betonowe 1000 mm 12 szt., studzienki ściekowe betonowe 500 mm 14 szt., wylot kolektora 3 szt. 10) wykonanie kanalizacji sanitarnej - z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U typ "S" SDR 34 dn 160 x 4,7 L = 24,0 m. Przewód kanalizacyjny należy zabezpieczyć pod projektowaną drogą rurą osłonową np. PE dn 225 L = 13,0 m Na istniejącym przewodzie kanalizacji sanitarnej PVC dn 250 rurę osłonową np. PE dn 315 L = 14,0 m w celu zabezpieczenia pod projektowaną drogą 11) budowę kanału technologicznego o dł. 267 mb, studnie kablowe SKO szt.7, 2xRO (HDPE) 125/7,1mm + 3xRS (HDPE) 40/3,7 mm +prefabrykowana wiązka mikrorur WMR o średnicy 40mm 12) wykonanie przepustów oraz ścianek czołowych typu L żelbetowych; 13) oznakowanie poziome (85 m2 grubowarstwowe) i pionowe (45szt.). 14) wykonanie 259 mb drenażu rurowego jednorzędowego w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym -€“ rury PCV perforowane 100 mm w otulinie z włókna kokosowego. 15) przebudowę zjazdów. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacja; 2) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót; 3) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze); 4) wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót; 5) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych; 6) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.; 7) zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy; 8) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. 5. Materiały nieprzeznaczone do ponownego wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. Materiały pochodzące z rozbiórek takie jak krawężniki, kostka brukowa, płyty, rury itp. wykonawca przewiezie na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku (ul. Szkotnia). Ziemię z rozbiórki Wykonawca będzie składował na działce gminnej przy ul. Okrągłej (teren Ośrodka Sportu i Rekreacji). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) dokumentacja projektowa -€“ załącznik nr 7 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45210000-2, 45230000-8, 45330000-9, 45233140-2, 45232440-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/09/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami o specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum L (droga klasy L wg podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie -€“ Dz.U.2016.124) obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 1200,00 m2 na jednym odcinku o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -€“ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -€“pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 35 000,00 zł do dnia 27.03.2017 r. do godz. 12:30.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60
Wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 10
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) Zmiana umowy może nastąpić, po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. b) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o ekwiwalentnej wartości do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy. c) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 1) są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, 2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, 3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 4) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. d) W przypadku rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane są "robotami zaniechanymi". Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich knr-ów lub knnr-ów w oparciu o następujące założenia: 1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z wydawnictwa SECOCENBUD Warszawa (jako średnie) za okres ich wbudowania. e) Wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany; f) Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. h) Działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy; i) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, zdarzeń losowych, utraty stanowiska. j) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych. k) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego -€“ odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania umowy będą miały te okoliczności; l) Zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy -€“ odpowiednio do zmian tych przepisów; m) Zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy; n) Zmiana umowy może nastąpić w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 1) o charakterze niezależnym od stron, 2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 4) którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.). o) w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego np. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie prowadzenia robót i mających wpływ na możliwość kontynuacji robót. Konieczności przerwania prowadzenia robót ze względu na specyfikę przeprowadzanych np. zabiegów operacyjnych, badań specjalistycznym sprzętem itp. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/03/2017, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzi się w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty