Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu
Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, krajowy numer identyfikacyjny 79017833500000, ul. Jagodna 1c, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874232879, e-mail techniczny@pecpisz.pl, , faks 874233967.
Adres strony internetowej (URL): www.pecpisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu - Montaż kotła wodnego o mocy 5 MW , opalanego biomasą (zrębki drzewne) oraz montaż instalacji odzysku ciepła ze spalin. Zamawiający posiada projekt budowlany oraz uzyskał pozwolenie na budowę. 2. Zakres W ramach zadania przewidziano do wykonania następujące prace: a) Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w branżach: - instalacyjnej - technologicznej - elektrycznej - AKPiA b) adaptacja projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań oferowanej instalacji, c) uzyskanie zastępczego pozwolenia na budowę jeżeli takie będzie wymagane, d) prace rozbiórkowe, e) przeniesieniem rębaka do nowej lokalizacji, wykonanie fundamentów, budowa wiaty rębaka, wykonanie wymaganych instalacji elektrycznych, f) przebudowa instalacji technologicznej ciepłowni polegająca na zmianie lokalizacji pomp obiegowych oraz układu regulacji temperatury wody wyjściowej g) wymiana pozostałych pomp układu technologicznego ciepłowni h) wymiana sterownika PLC rozdzielni technologicznej oraz wykonanie nowego systemu wizualizacji, i) przebudowa wiaty magazynowej, j) rozbudowa budynku kotłowni wraz z magazynem biomasy oraz montaż wyposażenia technicznego, wykonanie instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami prawa. k) dostawa i montaż kotła wodnego o mocy 5,0 MW opalanego biomasą, l) montaż instalacji usuwania i oczyszczania spalin oraz instalacji odzysku ciepła ze spalin wraz z kominem, m) montaż układu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem obsługi i systemem wizualizacji pracy instalacji.

II.5) Główny kod CPV: 45251250-8
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 45111000-8, 45111200-0, 45111250-5, 45111291-4, 45223000-6, 45231000-5, 45233200-1, 45251250-8, 45261000-4, 45262000-1, 45311000-0, 45316000-5, 45331000-6, 45343000-3, 45351000-2, 45453000-7, 45421000-4, 45442000-7, 45330000-9, 45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/06/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) w każdym roku obrotowym b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000,00 zł. (słownie złotych: pięć milionów).Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kotła opalanego zrębkami drzewnymi o mocy minimum 5,0 MWth, wyposażonego w instalację kondensacji spalin. Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy -€“ musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; b) kierownik robót budowlanych -€“ musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownik robót elektrycznych -€“ musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera konsorcjum. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum. 3) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia : a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania -€“ zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ oraz b) Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 2) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami -€“ zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności -€“ za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ za ten okres. b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale V wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności: - opis proponowanej technologii zawierający co najmniej: a) zestawienie głównych urządzeń, b) schematy i rysunki instalacji, c) opis działania, 2) dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń. 3) tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym z podaniem: a) terminu ich wykonywania (ilość godzin pracy) b) zakresu wykonywanych czynności
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 22.03.2017 r. do godz. 10:00 na następujących zasadach: Wadium wynosi: 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy) Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak,
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający dopuszcza udzielnie zaliczki na zakup urządzeń do 10% wartości umownej, na podstawie faktury zaliczkowej.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty80
Ocena techniczna20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i warunkami przedstawionymi w SIWZ. a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. b) Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach zawartej umowy jeśli wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub jeśli ta zmiana jest korzystna dla zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 65 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.12.2019
Usługi Ogólno - Budowlane F...

Witam. Oferowane przez nas usługi to : tynkowanie -szpachlowanie -malowanie -drobne rozbiórki budowlane m. in : skuwanie tynkow, kuc...

kujawsko-pomorskie
Wykańczanie wnętrz
10.12.2019
Migas-Door Piotr Migas

MIGAS-DOOR to fachowy producent bram z Krakowa. Firma działa w branży od ponad 20 lat a w jej asortymencie znaleźć można produkty takie...

małopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
09.12.2019
Mipromet Sp. z o.o.

Mipromet do firma z długoletnią tradycją w produkcji zawisi oraz osprzętu do podnoszenia ładunków. Nasze wyroby są trwałe oraz odpowied...

małopolskie
Dźwigi i żurawie
09.12.2019
Stol-Bau Sylwia Urbańska

Oferta skierowana do klientów prywatnych oraz biznesowych. Do 2019 roku działaliśmy na terenie Niemiec, jako niemiecka Firma. Od 2020...

podkarpackie
Usługi ogólnobudowlane