Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ...
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: - nie dotyczy.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:- nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesko, krajowy numer identyfikacyjny 37044003400000, ul. ul. Parkowa 1, 38600 Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4698001, 4698158, e-mail rrg@lesko.pl, faks 0-13 4696458.
Adres strony internetowej (URL): www.lesko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
- nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.bip.lesko.pl (zakładka przetargi)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.bip.lesko.pl (zakładka przetargi)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres
- nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności:
Adres:
Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
- nie dotyczy

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznejw Gminie Lesko.
Numer referencyjny: PFIiGK.271.01.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
- nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznejw Gminie Lesko". Zakres zamówienia obejmuje w szczególności docieplenie budynków, docieplenie i remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji grzewczej w zakresie wynikającym z przeprowadzanych audytów energetycznych. Modernizacją objęte są następujące budynki na terenie miasta i gminy Lesko: a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku -€“ budynek przyul. J. Piłsudskiego 4 w Lesku -€“ jest to budynek zabytkowy wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-1363 (dawniej nr A-86); b) Szkoła Podstawowa im. W. Pola w Lesku -€“ budynek przy ul. Smolki 2 w Lesku; c) Gimnazjum Publiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku -€“ budynek przy ul. Kościuszki 7 w Lesku -€“ jest to budynek zabytkowy wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-254; d) Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi -€“ budynek szkoły, 38-604 Hoczew nr 157. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1: Modernizacja energetyczna budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku. Część 2: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowejw Lesku. Część 3: Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Lesku wraz z budynkiem kotłowni. Część 4: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowejw Hoczwi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia tj. na część 1 zamówienia i/lub na część 2 zamówienia i/lub na część 3 zamówienia i/lub na część 4 zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Roboty budowlane, będą wykonywane w budynkach czynnych, przy ruchu ciągłym, dlatego konieczne będzie uzgodnienie czasu i terminu wykonywania prac z użytkownikiem obiektów. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy części 2, 3 i 4 zamówienia) oraz funkcjonowanie biblioteki (dotyczy części 1 zamówienia) i zapewnione było całkowite bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkoły, użytkowników i pracownikom biblioteki. Prace szczególnie uciążliwe muszą być wykonywane po godz. 15:30. Za prace szczególnie uciążliwe uważa się pracę związane z wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podłoża, tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby tj. hałas, zapylenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w załączonych dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych i instalacyjnych objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3 SIWZ w tym operatorów sprzętu - jeżeli w przypadku wykonawcy lub podwykonawcy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy np. rozliczania się w formie podwykonawstwa z konkretnymi osobami wykonującymi wskazane czynności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 14 wzoru umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45210000-2, 45100000-8, 45320000-6, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45421100-5, 45262100-2,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

II.9) Informacje dodatkowe: - nie dotyczy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków.
Informacje dodatkowe - nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków.
Informacje dodatkowe - nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostaną ocenieni wykonawcy, którzy, wykażą: 5.3.1. SIWZ - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, w zakresie docieplenia ścian budynku o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3 obligatoryjnie dla każdej części zamówienia. 5.3.2 SIWZ - dla budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac restauratorskich w budynkach zabytkowych posiadając kwalifikacje, o których mowa w art. 37a) z uwzględnieniem art. 37f), 37g) i 37h) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. UWAGA: 1. Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w złożonym wykazie robót należy podać kubaturę budynku w m3 w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczy wykazanie jednej roboty spełniającej warunek opisany w pkt 5.3.1. SIWZ z wyjątkiem budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku dla której należy spełnić oba warunku łącznie opisane w pkt 5.3.1 i 5.3.2 SIWZ. 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. 5.3.3 SIWZ - Dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy -€“ obligatoryjnie dla każdej części zamówienia. 5.3.4 Dodatkowe wymagania dla budynków zabytkowych tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku oraz Gimnazjum w Lesku dotyczą: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanym w budynkach zabytkowych o których mowa w art. 37c) z uwzględnieniem art. 37f) i 37g) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. UWAGA: 1. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -€“ zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 2. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może wykazać jedna osobę spełniającą wymóg wykazany w pkt. 5.3.3 SIWZ za wyjątkiem budynków zabytkowych tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku oraz Gimnazjum w Lesku dla których należy spełnić oba warunku łącznie opisane w pkt 5.3.3 i 5.3.4. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: - nie dotyczy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu( o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji 6.3.2 -€“ 6.3.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 6.3.1-6.3.4 lub 6.4 SIWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 SIWZ lub dokumentów o których mowa w sekcji 6.3.2-6.3.4 lub 6.4 SIWZ, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -€“ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
- nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. formularz ofertowy (wg. załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nawy (firm) oraz dokładne dane adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, które umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) -€“ wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zobowiązanie pomiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 5.2 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składnia oferty na realizację części 1, b) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składnia oferty na realizację części 2, c) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) - w przypadku składnia oferty na realizację części 3, d) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) -€“ w przypadku składnia oferty na część 4, e) 100 000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) -€“ w przypadku składania oferty na wszystkie części. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział Lesko, Nr rachunku: 79 8642 1012 2003 1205 7175 0003 z adnotacją: "Wadium na: PFIiGK.271.01.2017 ".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
- nie dotyczy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
- nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
- nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
- nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: - nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: - nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: - nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): - nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: - nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: - nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
- nie dotyczy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
- nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
- nie dotyczy
Informacje dodatkowe
- nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
- nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
- nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
- nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
- nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
- nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
- nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
- nie dotyczy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
- nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
- nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
- nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
- nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
- nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
-nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
- nie dotyczy.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy, w sposób i warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (Złącznik nr 7 o SIWZ)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
- nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
- nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
- nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja energetyczna budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie: a) prace rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, b) docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi, c) remont dachu, d) remont kominów, e) docieplenie dachu skośnego, f) wykonanie obróbek blacharskich, g) wymiana stolarki okiennej, h) wymiana stolarki drzwiowej, i) modernizacja systemu grzewczego, j) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, k) modernizacja instalacji elektrycznej, l) wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, m) modernizacja instalacji oświetlenia, n) roboty wykończeniowe i montażowe. Jest to budynek zabytkowy wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-1363 (dawniej nr A-86);
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45100000-8, 45320000-6, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45421100-5, 45262100-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena (C )60
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały (G)40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Lesku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie: a) prace rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, b) docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi, c) docieplenie ścian fundamentowych, d) docieplenie stropu nad salą gimnastyczną, e) docieplenia stropu na poddaszu, f) wykonanie obróbek blacharskich, g) wymiana stolarki okiennej, h) wymiana stolarki drzwiowej, i) wymiana istniejącego źródła ciepła dla c.o. j) modernizacja źródła ciepła dla ciepłej wody użytkowej, k) modernizacja instalacji oświetlenia, l) roboty wykończeniowe i montażowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45100000-8, 45320000-6, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45421100-5, 45262100-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena (C )60
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały (G)40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Lesku wraz z budynkiem kotłowni.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie: a) prace rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, b) docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi, c) docieplenie ścian zewnętrznych- dobudówka, d) remont dachu, e) docieplenie dachu skośnego, f) wykonanie obróbek blacharskich, g) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, h) wymiana stolarki okiennej, i) wymiana stolarki drzwiowej, j) modernizacja systemu grzewczego (instalacji i źródła ciepła dla c.o.) k) modernizacja źródła ciepła dla ciepłej wody użytkowej, l) modernizacja instalacji oświetlenia, m) roboty wykończeniowe i montażowe. Kotłownia przy budynku Gimnazjum: a) prace rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, b) docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi, c) docieplenie ścian fundamentowych, d) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji -€“ stropodach, e) wykonanie obróbek blacharskich, f) wymiana stolarki okiennej, g) wymiana stolarki drzwiowej, h) modernizacja systemu grzewczego (instalacji) i) modernizacja instalacji elektrycznej, j) modernizacja instalacji oświetlenia, k) roboty wykończeniowe i montażowe. Jest to budynek zabytkowy wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-254
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45100000-8, 45320000-6, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45421100-5, 45262100-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena (C )60
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały (G)40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Hoczwi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie: a) prace rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, b) docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi, c) docieplenie ścian fundamentowych, d) docieplenie stropu na poddaszu, e) wymiana stolarki okiennej, f) wymiana stolarki drzwiowej, g) wymiana istniejącego źródła ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, h) modernizacja źródła ciepła dla ciepłej wody użytkowej, i) modernizacja instalacji oświetlenia, j) roboty wykończeniowe i montażowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45100000-8, 45320000-6, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45421100-5, 45262100-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena (C )60
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały (G)40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Paweł Polok

Interesuje Was zakup nieruchomości? My pomożemy znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Nasi specjaliści czekają żebyście się z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomości
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność w 2011 roku z gwarancją wysokiej jakości wykonywanych u...

łódzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarować wodę w obecnych czasach? Najlepszym wyborem są zbiorniki na deszczówkę. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasją i zaangażowaniem kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu ogrodzeń tymczasowy...

małopolskie
Artykuły metalowe