Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestow...
Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestow...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 100441327, ul. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 814 24 24, e-mail biuro@zgopukinin.pl, faks 46 814 24 24.
Adres strony internetowej (URL): www.zgopukinin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.zgopukinin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
list polecony
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście
Adres:
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul.Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin"
Numer referencyjny: ZP/03/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) Nr VII w Zakładzie ZGO Pukinin, na którą składa się m.in.: - przygotowanie placu budowy, - wykonanie mikroniwelacji terenu, - wykonanie wykopu pod kwaterę składowania odpadów, - ułożenie geowłókniny na dnie oraz skarpach kwatery, - wykonanie warstwy ochronno-drenażowej na dnie kwatery, - wykonanie tymczasowego obwałowania wokół kwatery, - wykonanie tymczasowych dróg oraz placu technologicznego, Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ m.in. w załączniku nr 9 tj. dokumentacji projektowej -€“ projekt budowlany oraz załączniku nr 8 tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt budowlany i dokumentacja techniczna dotyczy kwater VII i VIII natomiast przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery VII. Uwaga! Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. W przypadku zamiany elementów w projektowanych układach urządzeń czy zestawach niezbędna jest również opinia poszczególnych producentów co do możliwej prawidłowej współpracy układu zamiennego. 4.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 2) Wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 3) Zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty. 4) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 5) Protokolarnego przejęcia terenu budowy. 6) Zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy. 7) Ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 8) Natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót. 9) Zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. 10) Opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu do odbioru końcowego. 11) Pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej (tyczenia i inwentaryzacja 2 egz. W formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej), niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 12) Wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prac. 13) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót. 14) Uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń. 15) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji za wady na wezwanie Zamawiającego. 4.3. Informacje dodatkowe: 1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 2) Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 3) Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru, opisu przedmiotu zamówienia oraz obejmować musi wszystkie inne prac niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które wynikną w trakcie realizacji inwestycji. 4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją dostarczona przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5) W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy sprawdzenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia poprzez oględziny całego terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia. Podczas wizji lokalnej Wykonawca może zapoznać się szczegółowo z całym terenem, na którym planowana jest realizacja inwestycji, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien złożyć pisemnie zapytania do Zamawiającego, które wykluczą ewentualne roszczenia w trakcie wykonawstwa robót. Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -€“ 12:00 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizji. Telefon kontaktowy 46 814 24 24, email: biuro@zgopukinin.pl

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:45233250-6, 45233200-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach: 30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Od dnia podpisania umowy Zakończenie: Do 4 tygodni od dnia podpisania umowy tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiada aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - posiada aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 PLN. Wykonawca, który posiada polisę ubezpieczeniową na krótszy okres, dołączy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publicznego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W celu potwierdzenia spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych, w tym budowy co najmniej trzech kwater składowania odpadów, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, trzech budów kwater składowania odpadów o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł każda , w tym przynajmniej jedna kwatera składowania odpadów o nachyleniu skarp 1:1 z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane doświadczenie może posiadać jeden lub kilku Wykonawców łącznie. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W zakresie spełnienia warunku dysponowania osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zostaje uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika projektu posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz co najmniej: wykształcenie wyższe techniczne, i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, w tym brał udział (samodzielnie lub w zespole) w budowie kwatery składowania odpadów niebezpiecznych. Informacja ta powinna zawierać: 1. Przedmiot zamówienia (wykaz prowadzonych robót); 2. Podmiot, dla którego realizowane było zamówienie; 3. Daty od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) pełnienia funkcji kierownika budowy w tym potwierdzenie udziału w budowie składowiska odpadów niebezpiecznych. Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji losowych dopuszcza zmianę osoby wskazanej w ofercie do pełnienia w/w funkcji pod warunkiem, iż nowa, wskazana przez Wykonawcę osoba będzie spełniała wymagania wskazane w SIWZ. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane doświadczenie może posiadać jeden lub kilku Wykonawców łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 PLN. Wykonawca, który posiada polisę ubezpieczeniową na krótszy okres, dołączy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców wyłącznie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W związku z tym Wykonawca do oferty załącza zał. nr 1, 2 i 3 do SIWZ Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 2.W celu potwierdzenia spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych, w tym budowy co najmniej trzech kwater składowania odpadów, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, trzech budów kwater składowania odpadów o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł każda, w tym przynajmniej jedna kwatera składowania odpadów o nachyleniu skarp 1:1 z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane doświadczenie może posiadać jeden lub kilku Wykonawców łącznie. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W zakresie spełnienia warunku dysponowania osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zostaje uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika projektu posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz co najmniej: wykształcenie wyższe techniczne, i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy w tym brał udział (samodzielnie lub w zespole) w budowie kwatery składowania odpadów niebezpiecznych. Informacja ta powinna zawierać: 1. Przedmiot zamówienia (wykaz prowadzonych robót); 2. Podmiot, dla którego realizowane było zamówienie; 3. Daty od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) pełnienia funkcji kierownika budowy w tym potwierdzenie udziału w budowie składowiska odpadów niebezpiecznych. Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji losowych dopuszcza zmianę osoby wskazanej w ofercie do pełnienia w/w funkcji pod warunkiem, iż nowa, wskazana przez Wykonawcę osoba będzie spełniała wymagania wskazane w SIWZ. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane doświadczenie może posiadać jeden lub kilku Wykonawców łącznie. 4. Wypełniony kosztorys ofertowy szczegółowo określony w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawionych pozycji kosztorysowych określić poszczególne ceny jednostkowe oraz wartość ogólną zsumowanej pozycji. Wymaga się podanie łącznej ceny netto i brutto. 5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. UWAGA! Do dalszego postępowania zakwalifikowani będą Wykonawcy (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten mogą oni spełniać łącznie), którzy wykażą się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej o wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - Banku Zachodnim WBK S.A. numer konta 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w ZGO Aquarium Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę. 3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy PZP, stanowiącego, że Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: a. zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną, zmianą elementu robót budowlanych, b. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, d. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, e. zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, f. rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, dostaw i usług, nie przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, g. konieczność sunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, h. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiany obowiązujących przepisów, d) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, f) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, g) zaistnienie nieprzewidzianych w Umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach, i) siła wyższa. 8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w pkt 7 lit. c) w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 5 oraz: a) Kosztorys ofertowy (obejmujący swym zakresem wprowadzone zmiany) opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy z uwzględnieniem średnich cen SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 9. Jednakże wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga zgodnego podpisania aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/02/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
04.07.2019
Kamieniarstwo Sławomir Wenta

Firma Kamieniarstwo WENTA w Sierakowicach oferuje płytki granitowe i marmurowe w różnych formatach oraz grubościach do wykonania przeró...

pomorskie
Inne usługi
04.07.2019
Farbart Piotr Pikania Centr...

Szukasz profesjonalnego sklepu z produktami do wyposażenia wnętrz? Zależy Ci na fachowej, sprawnej obsłudze i konkurencyjnych cenach? D...

śląskie
Farby, lakiery i kleje
04.07.2019
SCK Chłodnictwo-Klimatyzacj...

Sprzedaż klimatyzacji oraz urządzeń chłodniczych najwyższej jakości, fachowe doradztwo i serwis w zakresie budowy komór chłodniczych, i...

dolnośląskie
Intalacje grzewcze
04.07.2019
ETAK Sp. z o.o. Sp. k.

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo wszystkie niezbędne sprzęty elektryczne. Sklep Etak to propozycja najlepszych produktów w ...

małopolskie
Kable, przewody i oświetlenie