Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa ul. M造雟kiej oraz Wielkie Oracze w G這g闚ku
Przebudowa ul. M造雟kiej oraz Wielkie Oracze w G這g闚ku
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
nie
Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych
nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina G這g闚ek, krajowy numer identyfikacyjny 531413350, ul. ul. Rynek 1, 48-250 G這g闚ek, woj. opolskie, pa雟two Polska, tel. +48774069900, e-mail inwestycje@glogowek.pl, faks +48774069906.
Adres strony internetowej (URL): www.glogowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy): Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) tak
www.bip.glogowek.pl

Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia nie

Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
nie
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
tak
Inny spos鏏:
pisemnie
Adres:
Urz康 Miejski w G這g闚ku, ul. Rynek 1, 48-250 G這g闚ek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa ul. M造雟kiej oraz Wielkie Oracze w G這g闚ku
Numer referencyjny: IDPP.III.271.1.2017
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:
Nie

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiot zam闚ienia obejmuje przebudow ulicy M造雟kiej oraz Wielkie Oracze w G這g闚ku. Przewiduje si wykonanie: - roboty rozbi鏎kowe, - koryta pod konstrukcj drogi, wjazd闚 i chodnika, - warstwy ods帷zaj帷ej, - podbudowy z t逝cznia kamiennego, - nawierzchni asfaltowej ok. 5 331,70m簡, - nawierzchni z kostki brukowej ok. 1 061,80m簡. Szczeg馧owy opis element闚 przedmiotu zam闚ienia w/w stanowi za陰czniki: Za陰cznik Nr 1 do SIWZ Projekt budowlany Za陰cznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar rob鏒

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45112700-2, 45233120-6, 45332300-6
II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT: 1123777.37
Waluta:
PLN
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚: data zako鎍zenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y w tym zakresie nie stawia 瘸dnych wymaga
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Na potwierdzenie nale篡 z這篡: a)Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn na kwot nie mniejsz ni 500.000,00 PLN. b)informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania na kwot nie mniejsz ni 500.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: 1)Zdolno軼i technicznej lub zawodowej;a) wykonanych rob鏒. Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w tym okresie wykona co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o warto軼i min. 700 000,00 PLN brutto. b)wykazu os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje n/w osobami. - Kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i drogowej lub uprawnienia r闚nowa積e - co najmniej 3 lata do鈍iadczenia w zakresie pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy kierownika budowy). Do oferty nale篡 do陰czy o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 zaproponowane osoby posiadaj wymagane uprawnienia i przynale膨 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego je瞠li taki wym鏬 na te osoby nak豉da Prawo budowlane.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2)Za鈍iadczenia w豉軼iwego urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3)Za鈍iadczenia Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
1)wykaz wykonanych rob鏒 potwierdzaj帷y wykonanie rob鏒 budowlanych okre郵onych w Rozdziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ. 2)wykaz os鏏, kt鏎ymi dysponuje lub b璠zie dysponowa wykonawca i kt鏎e b璠 bra造 udzia w wykonaniu zam闚ienia zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w Rozdziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ. 3)o鈍iadczenia, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie, w specjalno軼iach opisanych w Rozdziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ. 4)dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn na kwot nie mniejsz ni 500.000,00 PLN. 5)informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania na kwot nie mniejsz ni 500.000,00 PLN.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (za陰cznik nr 10 do SIWZ). Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, w kt鏎ym Wykonawca informuje o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1.Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania ka盥y Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 20 000,00 z (s這wnie: dwadzie軼ia tysi璚y z這tych i 00/100). 2.Wadium mo瞠 by wnoszone w pieni康zu, por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 oraz z 2016r. poz. 64). Je瞠li wadium jest wnoszone w pieni康zu, nale篡 je wp豉ci przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: Bank Sp馧dzielczy w G這g闚ku Nr 35 8904 0001 1000 0000 4819 0007 Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 3.Je瞠li wadium jest wnoszone w formie innej ni pieni康z, orygina造 dokument闚, o kt鏎ych mowa wy瞠j nale篡 z這篡 w kasie Urz璠u, natomiast do oferty nale篡 za陰czy ich kserokopi. 4.W przypadku przesy豉nia wadium (w formie innej ni w pieni康zu) drog pocztow lub kurierem - Wykonawca odpowiada za w豉軼iwy opis koperty zapewniaj帷y jej skierowanie do siedziby Zamawiaj帷ego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. 5.Dokument w formie por璚zenia winien zawiera stwierdzenie, 瞠 na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego wzywaj帷e do zap豉ty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nast瘼uje jego bezwarunkowa wyp豉ta bez jakichkolwiek zastrze瞠. 6.Zamawiaj帷y dokonuje zwrotu wadium oraz 膨da ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami okre郵onymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych. 7.Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4 lit. a i ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawc闚
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚
Kryteria selekcji wykonawc闚:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚: Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
nie
Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
termin gwarancji40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zosta造 wskazane w istotnych postanowieniach umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 03/02/2017, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
>
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
15.08.2019
Maat Drozdowscy i Szulczyk ...

Je郵i szukaj Pa雟two eleganckich i r闚nocze郾ie solidnych system闚 okiennych, warto zapozna si z propozycj firmy Maat ze Szczecina....

zachodniopomorskie
畝luzje i rolety
12.08.2019
R.G. Ryszard Grabowski

Szukasz sklepu narz璠ziowego z dobr i du膨 ofert? Sklep online - RG Narz璠zia to oferta ponad 40 000 produkt闚 m. in. autoryzowanych....

podlaskie
Elektronarz璠zia
12.08.2019
Sk豉dnica Maszyn Rolniczych...

Sk豉dnica Maszyn Rolniczych ROLMASZ powsta豉 z my郵 o rosn帷ym zapotrzebowaniu na fachowe produkty wykorzystywane w specjalno軼i remon...

lubuskie
Elektronarz璠zia
09.08.2019
Han-Bud Brukarstwo Norbert ...

Firma Han-Bud Halbiniak Brukarstwo i us逝gi budowlane powsta豉 w 1989 roku. Przez ten czas zdobyli鄉y du瞠 grono zadowolonych klient闚....

郵御kie
Brukarstwo