Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dojazu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Witków
Remont dojazu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Witków
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach, krajowy numer identyfikacyjny 89002351700000, ul. ul. Miła 2, 58372 Boguszów-Gorce, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 748449580, faks , e-mail biuro.walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dojazu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Witków
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SA.270.4.2016.KZH
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi leśnej, dojazdu pożarowego nr 2, na odcinku o długości około 1,71 km, zlokalizowanej w całości na gruncie własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, w obrębie leśnym Wałbrzych, Leśnictwie Witków. Adres administracyjny przedsięwzięcia budowlanego: województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina -€“ Czarny Bór, obręb ewidencyjny nr 0006 Witków Śląski, dz. nr 336, 341, 342, 345, 346, 347. Do obiektu, którego remont stanowi przedmiot zamówienia, istnieje dojazd od drogi powiatowej nr 3367D w Witkowie Śląskim, oraz drogą gminną w zarządzie Gminy Czarny Bór, leżącą na dz. ew. nr 135, w obrębie ewidencyjnym nr 0006 Witków Śląski. Droga, która podlega remontowi, stanowi drogę transportu surowca drzewnego pozyskanego w Leśnictwie Witków i Stare Bogaczowice oraz fragment dojazdu pożarowego nr 2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45220000-5, 45111213-4, 45233220-7, 45112100-6,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT456093.05
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "STA-POL" Stanisław Skrzyniarz , , ul.Tkacka 2 , 58-350, Mieroszów, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 305249.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 305249.35
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424620.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.01.2019
Luftberg Arkadiusz Gołąbek

Chcesz mieć pod kontrolą o dobrą jakość powietrza? Zdecyduj się na nowatorskie systemy wentylacji. Ebm-Papst to znana i wiodąca marka w...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
11.01.2019
Mega Plast Sp. z o.o.

MEGA Plast to firma, w której produkuje się bramy garażowe, ale także dobre okna. Lublin - to tutaj mieści się siedziba firmy. Na tle k...

lubelskie
Okna i akcesoria okienne
10.01.2019
Firma Plastixal Kołakowski ...

Początki działalności firmy Plastixal wiążą się z produkcją okien oraz drzwi z PCV oraz aluminium. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa do ...

podlaskie
Okna i akcesoria okienne
09.01.2019
Studio Domo - Projektowanie...

Firma projektowa Studio Domo. Zajmujemy się aranżacją mieszkań, domów, mieszkań na wynajem, sklepów, biur, gabinetów. Na przestrzeni po...

małopolskie
Aranżacja wnętrz