Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dojazu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Witków
Remont dojazu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Witków
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach, krajowy numer identyfikacyjny 89002351700000, ul. ul. Miła 2, 58372 Boguszów-Gorce, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 748449580, faks , e-mail biuro.walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dojazu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Witków
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SA.270.4.2016.KZH
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi leśnej, dojazdu pożarowego nr 2, na odcinku o długości około 1,71 km, zlokalizowanej w całości na gruncie własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, w obrębie leśnym Wałbrzych, Leśnictwie Witków. Adres administracyjny przedsięwzięcia budowlanego: województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina -€“ Czarny Bór, obręb ewidencyjny nr 0006 Witków Śląski, dz. nr 336, 341, 342, 345, 346, 347. Do obiektu, którego remont stanowi przedmiot zamówienia, istnieje dojazd od drogi powiatowej nr 3367D w Witkowie Śląskim, oraz drogą gminną w zarządzie Gminy Czarny Bór, leżącą na dz. ew. nr 135, w obrębie ewidencyjnym nr 0006 Witków Śląski. Droga, która podlega remontowi, stanowi drogę transportu surowca drzewnego pozyskanego w Leśnictwie Witków i Stare Bogaczowice oraz fragment dojazdu pożarowego nr 2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45220000-5, 45111213-4, 45233220-7, 45112100-6,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT456093.05
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "STA-POL" Stanisław Skrzyniarz , , ul.Tkacka 2 , 58-350, Mieroszów, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 305249.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 305249.35
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424620.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.04.2018
Paweł Kasperkiewicz Strefa ...

Firma prowadzi sklep internetowy, w którym znaleźć można oryginalne meble i akcesoria łazienkowe. Dzięki elementom wyposażenia, jakie o...

śląskie
Materiały wykończeniowe
17.04.2018
Logisoft Szymon Sawicki

Hurtownia części hydraulicznych, bogaty asortyment pomp, urządzeń do doprowadzania wody. Naszym atutem jest szybka realizacja zamówień ...

łódzkie
Inne materiały
16.04.2018
ASBUD Krzysztof Gutowski

Firma ASBUD działa na rynku Wołowskim od ponad 10 lat. Wykonywaliśmy prace między innymi dla WSM jak i prywatnych osób. Firma za...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.04.2018
Weld Technologia Zgrzewania...

Producent zgrzewarek oraz całych linii produkcyjnych do paneli ogrodzeniowych. Bogate doświadczenie w budowie urządzeń zgrzewających,...

mazowieckie
Drzwi, bramy i ogrodzenia