Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie oświetlenia ulicznego w Małej Nieszawce: ul. Rzemi...
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Małej Nieszawce: ul. Rzemi...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielka Nieszawka, krajowy numer identyfikacyjny 87111875000000, ul. ul. Toruńska 12, 87165 Wielka Nieszawka, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6781212, 6781093, faks , e-mail wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl
Adres strony internetowej (URL): ww.wielkanieszwka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Małej Nieszawce: ul. Rzemieślnicza, dz. nr 549, 578, 265, 280/48, 280/82, 264; ul. Słoneczna, dz. nr 280/43
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RPI.271.21.16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1. Ul. Rzemieślnicza, dz. nr 549, 578, 265, 280/48, 280/82, 264 1) Ustawienie słupów oświetleniowych 2) Ułożenie kabli typu YKY 5 x 4 mm2 3) Montaż opraw typu LED 18- 20 W 4) Instalacja przewodu YDY 3 x 1.5 mm2 5) Montaż wysięgników ocynk. 6) Montaż skrzynki bezpiecznikowej 7) Instalacja zabezpieczenia DO2 4 A 8) Ułożenie folii PCV 200 x 0.05 kol. niebieski 9) Montaż rur typu AROT DVK fi 50 10) Montaż rur typu AROT SRS fi 50 11) Wykonanie przecisku AROT SRS fi 50 12) Montaż uziomu Fe/Zn fi 16 13) Ułożenie płaskownika Fe/Zn 25x4 mm 14) Montaż ustoju dla słupa typu B -€“ 150 15) Instalacja opasek kablowych 16) Obsługa geodezyjna 2. Ul. Słoneczna, dz. nr 280/43 1) Ustawienie słupów oświetleniowych 2) Ułożenie kabli typu YKY 5 x 6 mm2 3) Ułożenie kabli typu YKY 5 x 4 mm2 4) Montaż opraw typu LED 18- 20 W 5) Instalacja przewodu YDY 3 x 1.5 mm2 6) Montaż wysięgnika ocynk. 7) Montaż skrzynki bezpiecznikowej 8) Instalacja zabezpieczenia DO2 4 A 9) Ułożenie folii PCV 200 x 0.05 kol. niebieski 10) Montaż rur typu AROT DVK fi 50 11) Wykonanie przecisku AROT SRS fi 50 12) Montaż uziomu Fe/Zn fi 16 13) Montaż ustoju dla słupa typu B -€“ 150 14) Instalacja opasek kablowych 15) Ułożenie płaskownika Fe/Zn 25x4 mm 16) Instalacja zabezpieczenia S 301 10 A 17) Montaż szafki oświetlenia 18) Obsługa geodezyjna Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: - projekty budowlano-wykonawcze wykonane przez firmę: Pracownia projektowa Energo -Lipex Sp. z o.o., ul. Widokowa 16, Nowa Wieś, 87-162 Lubicz - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV: 45326110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT61058.68
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
FHU Naltel-com Jolanta Nalepa, , ul. Prof. R. Ranoszka 87, 44-330, Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60052.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60052.18
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60052.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty