Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ram...
Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ram...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łącko, krajowy numer identyfikacyjny 49189242300000, ul. Łącko 445, 33390 Łącko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 41 40 710, e-mail , faks 18 41 40 740.
Adres strony internetowej (URL): www.lacko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.lacko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.lacko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer referencyjny: RIR.271.1.16.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 2. Zamówienie podzielone zostało na 5 opisanych poniżej części: 1) CZĘŚĆ 1: a)Remont drogi gminnej Zarzecze - Pod Sobel nr 291802 K w miejscowości Zarzecze w km 0+416 - 0+716; b) Remont drogi gminnej Zarzecze - Na Wyrobiska nr 291811 K w miejscowości Zarzecze w km 0+650-1+086 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi bitumicznej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, 2) CZĘŚĆ 2: a) Remont drogi gminnej Zarzecze - Pod Sobel nr 291802 K w miejscowości Zarzecze w km 0+716 - 0+896; b) Remont drogi gminnej Zarzecze - Na Wyrobiska nr 291811 K w miejscowości Zarzecze w km 0+000-0+650 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi betonowej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, 3) CZĘŚĆ 3: Remont drogi gminnej Zabrzeż- Na Działy nr 291933K w miejscowości Zabrzeż w km 0+802-1+702 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych betonowych - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, 4) CZĘŚĆ 4: Remont drogi gminnej Brzyna - Wierchy Do Łodzisk nr 291729 K w miejscowości Brzyna w km 0+025 - 1+076 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi betonowej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, 1) CZĘŚĆ 5: Remont drogi gminnej Obidza -Zarzeka Wilcze nr 291641K w miejscowości Obidza w km 0+396-1+181 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi betonowej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - Załącznik nr 6. 3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym. 6. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia -€“ minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) organizacja placu budowy, b) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, c) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, d) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, e) pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, f) pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, g) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni b) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz.1502 ze zmianami) c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych . d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z punktem c) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art 22 § ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 9. Powyższy wymóg określony w pkt. 8 dotyczy również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace ( art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Uwaga: 1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2.Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 23/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej: a) Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ nr 1, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie drogi kategorii co najmniej gminnej w zakres której weszło wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości min. 500 mb , b) Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ nr 2, 4 lub 5 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie drogi kategorii co najmniej gminnej lub placu w zakres której weszło wykonanie nawierzchni betonowej o pow. 1 500 m2 c) Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ nr 3, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie drogi kategorii co najmniej gminnej lub placu w zakres której weszło wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o długości min. 1 200 m2. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część musi posiadać doświadczenie odpowiednie dla danej części. 2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Należy wskazać osobę która pełniła będzie funkcję kierownika budowy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punk. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 1, 4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dowody określające czy roboty budowlane, wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( zgodnie z art. 23 ustawy), 2.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, 3. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót. Cena zawarta w kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ 1: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ 2: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ 3: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 4. Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ 4: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 5. Wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ 5: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/11/2016, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie jest prowadzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej Zarzecze - Pod Sobel nr 291802 K w miejscowości Zarzecze w km 0+416-0+716, Remont drogi gminnej Zarzecze - Na Wyrobiska nr 291811 K w miejscowości Zarzecze w km 0+650-1+086
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych CZĘŚĆ 1: a)Remont drogi gminnej Zarzecze - Pod Sobel nr 291802 K w miejscowości Zarzecze w km 0+416 - 0+716; b) Remont drogi gminnej Zarzecze - Na Wyrobiska nr 291811 K w miejscowości Zarzecze w km 0+650-1+086 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi bitumicznej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - Załącznik nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej Zarzecze - Pod Sobel nr 291802 K w miejscowości Zarzecze w km 0+716 - 0+896;Remont drogi gminnej Zarzecze - Na Wyrobiska nr 291811 K w miejscowości Zarzecze w km 0+000-0+650
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych CZĘŚĆ 2: a) Remont drogi gminnej Zarzecze - Pod Sobel nr 291802 K w miejscowości Zarzecze w km 0+716 - 0+896; b) Remont drogi gminnej Zarzecze - Na Wyrobiska nr 291811 K w miejscowości Zarzecze w km 0+000-0+650. Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi betonowej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - Załącznik nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont drogi gminnej Zabrzeż- Na Działy nr 291933K w miejscowości Zabrzeż w km 0+802-1+702
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych CZĘŚĆ 3: Remont drogi gminnej Zabrzeż- Na Działy nr 291933K w miejscowości Zabrzeż w km 0+802-1+702. Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych betonowych - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - Załącznik nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont drogi gminnej Brzyna - Wierchy Do Łodzisk nr 291729 K w miejscowości Brzyna w km 0+025 - 1+076
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych CZĘŚĆ 4: Remont drogi gminnej Brzyna - Wierchy Do Łodzisk nr 291729 K w miejscowości Brzyna w km 0+025 - 1+076 Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi betonowej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - Załącznik nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont drogi gminnej Obidza -Zarzeka Wilcze nr 291641K w miejscowości Obidza w km 0+396-1+181
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych CZĘŚĆ 5: Remont drogi gminnej Obidza -Zarzeka Wilcze nr 291641K w miejscowości Obidza w km 0+396-1+181. Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym: - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi betonowej - uzupełnienie i utwardzenie poboczy, Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - Załącznik nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja jakości40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe