Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno, krajowy numer identyfikacyjny 54035700000, ul. Wola Dębińska 240, 32852 Dębno, woj. małopolskie, państwo , tel. 146658714, e-mail zamowieniapubliczne@gminadebno.pl, faks 146658722.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadebno.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://www.gminadebno.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://www.gminadebno.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy Dębno, 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
Numer referencyjny: IGOŚ.271.13.2016.IP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dębno. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część I: Remont drogi Jaworsko Przez Wieś: 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, odmulenie rowów odwadniających-€“ 206 m3 2) Skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 4991 m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm-€“ 4991 m2 4) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa -€“ 249,6 t 5) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, -€“ 1030 m2 6) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm dosypanie poboczy -€“ 1030 m2 Część II: Remont drogi gminnej Łysa Góra Zamieście w miejscowości Łysa Góra: 1) Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, odmulenie rowów odwadniających -€“ 80 m3 2) Skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 1890 m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm-€“ 1890 m2 4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm-€“ 1890 m2 5) Mechaniczne plantowanie terenu, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm dosypanie poboczy -€“ 400 m2 6) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy -€“ 400 m2 Część III: Remont drogi gminnej Wola Dębińska Zajazie w miejscowości Maszkienice: 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, rowów odwadniających -€“ 127,0 m3 2) Skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 2557,0m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, krotność 1,25 -€“ 2556,5 m2 4) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa-€“ 127,8 t 5) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV, ścięcie poboczy -€“ 635,0 m2 6) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm dosypanie poboczy -€“ 585m2 Część IV: Remont drogi Sufczyn do Dwojanowa: 1) Roboty remontowe -€“ frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km -€“ 50 m2 2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-€“ 90 m2 3) Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm -€“ 90 m2 4) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm -€“ 123 m2 5) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm -€“ 173 m2 6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu -€“ dodatek za dalszy 1cm -€“ 173 m2 7) Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym grubość po zagęszczeniu średnio 8cm -€“ 18 m2 Część V: Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zarzecze: 1) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zageszczeniu 15 cm -€“ 684,00m2 2) Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm -€“ 684,00m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm -€“ 586,00m2 4) Ścięcie poboczy równiarkami samojezdnymi -€“ 108,00m2 5) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zageszczeniu 8 cm -€“ 108,00m2 2. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o prace, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) . Czynnościami tymi są: czynności czyszczenia i skrapiania nawierzchni drogowych oraz czynności w zakresie wykonania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. 3. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na : 1) Na etapie składania ofert -€“ Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią załącznik nr 1 do siwz tj. formularz oferty. 2) Na etapie po zawarciu umowy oraz jej realizacji dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w terminie 7 dni od wezwania przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi przedmiar robót (zał. nr 9 SIWZ), dokumentacja projektowa (zał. nr 10 SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 11 SIWZ). Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, wyrobów i urządzeń niż wskazane w/w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać, jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość i parametry materiałów, wyrobów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wskazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Data dotyczy wszystkich części zamówienia.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe Zamawiający, zarówno w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia jak i gdy składa ofertę na każdą część zamówienia, uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykażę, że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w rozdz. VII. ust. 1 pkt 2 SIWZ.  Kadra techniczna Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w rozdz. VII. ust. 1 pkt 3 SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie ma być przekazane zamawiającemu w oryginale, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp -€“ wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ. Uwaga: Oświadczenie nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku, do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych; b)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej; c)zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; d)uproszczony kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 zawierający wycenę wszystkich pozycji z podaniem cen jednostkowych.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu: a) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które te przepisy narzucają, f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, g) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. brak możliwości dojazdu na teren prowadzenia robót, protesty mieszkańców itp.), h) następstw działania organów administracji. 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia -€“ zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 3) Zmiany osobowe: a) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 4) Pozostałe zmiany: a) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu, 3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 4. Zmiana danych adresowych i osób odpowiedzialnych za kontakty stron osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia nie stanowi zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I Nazwa: Remont drogi Jaworsko Przez Wieś
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, odmulenie rowów odwadniających-€“ 206 m3 2) Skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 4991 m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm-€“ 4991 m2 4) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa -€“ 249,6 t 5) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, -€“ 1030 m2 6) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm dosypanie poboczy -€“ 1030 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: II Nazwa: Remont drogi gminnej Łysa Góra Zamieście w miejscowości Łysa Góra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, odmulenie rowów odwadniających -€“ 80 m3 2) Skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 1890 m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm-€“ 1890 m2 4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm-€“ 1890 m2 5) Mechaniczne plantowanie terenu, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm dosypanie poboczy -€“ 400 m2 6) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy -€“ 400 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: III Nazwa: Remont drogi gminnej Wola Dębińska Zajazie w miejscowości Maszkienice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, rowów odwadniających -€“ 127,0 m3 2) Skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 2557,0m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, krotność 1,25 -€“ 2556,5 m2 4) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa-€“ 127,8 t 5) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV, ścięcie poboczy -€“ 635,0 m2 6) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm dosypanie poboczy -€“ 585m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: IV Nazwa: Remont drogi Sufczyn do Dwojanowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty remontowe -€“ frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km -€“ 50 m2 2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-€“ 90 m2 3) Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm -€“ 90 m2 4) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm -€“ 123 m2 5) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm -€“ 173 m2 6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu -€“ dodatek za dalszy 1cm -€“ 173 m2 7) Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym grubość po zagęszczeniu średnio 8cm -€“ 18 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: V Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Zarzecze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm -€“ 684,00m2 2) Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm -€“ 684,00m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm -€“ 586,00m2 4) Ścięcie poboczy równiarkami samojezdnymi -€“ 108,00m2 5) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm -€“ 108,00m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków