Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11...
Utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -€“ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzyżewice, krajowy numer identyfikacyjny 43101986200000, ul. , 23107 Strzyżewice, woj. lubelskie, państwo , tel. 815666025, e-mail inwestycje@strzyzewice.ug.net.pl, faks 815666025.
Adres strony internetowej (URL): www.strzyzewie.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, pok. nr 28 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+084 do km 0+474 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do km 0+084 i od km 0+474 do km 1+000
Numer referencyjny: GK-I.271.1.15.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+084 do km 0+474 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do km 0+084 i od km 0+474 do km 1+000 polegające na wykonaniu następujących robót: I. Utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+084 do km 0+474 1) roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe: 0,390 km, b) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 15 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km, c) karczowanie pni i krzaków wraz z odwozem, 2) roboty ziemne, 3) wykonanie podbudowy: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, b) warstwa odsączająca z piasku -€“ gr. 15 cm, c) warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie minimum 2,5 MPa -€“ gr. 10 cm d) podbudowa z kruszywa łamanego 0 -€“ 63 mm stabilizowanego mechanicznie -€“ gr. 15 cm, e) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -€“ gr. 5 cm, f) ułożenie korytek ściekowych szer. 60 cm, gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem (szer. 0,7 m, grubość 10 cm) z betonu klasy C 16/20 4) wykonanie nawierzchni: a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową, b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej grysowo -€“ żwirowej (AC 17W 50/70) gr. 3 cm, c) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm, d) skropienie krawędzi nawierzchni asfaltem 5) roboty wykończeniowe: a) utwardzenie lewego pobocza na szerokości 1,0 m, b) plantowanie skarp i dna wykopów 6) zjazdy: 7 szt. strona lewa i 8 szt. strona prawa, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 15 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 5 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu). II. Przebudowa drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku od km 0+000 do km 0+084 i od km 0+474 do km 1+000 1) roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe: 0,610 km, b) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 15 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km, c) karczowanie pni i krzaków wraz z odwozem, 2) roboty ziemne, 3) wykonanie podbudowy: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, b) warstwa odsączająca z piasku -€“ gr. 15 cm, c) warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie minimum 2,5 MPa -€“ gr. 10 cm d) podbudowa z kruszywa łamanego 0 -€“ 63 mm stabilizowanego mechanicznie -€“ gr. 15 cm, e) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -€“ gr. 5 cm, f) ułożenie korytek ściekowych szer. 60 cm, gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem (szer. 0,7 m, grubość 10 cm) z betonu klasy C 16/20 na odcinku 259 m 4) wykonanie nawierzchni: a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową, b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej grysowo -€“ żwirowej (AC 17W 50/70) gr. 3 cm, c) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm, d) skropienie krawędzi nawierzchni asfaltem 5) roboty wykończeniowe: c) utwardzenie lewego pobocza na szerokości 1,0 m i prawego na szerokości 0,75 m od km 0+645, d) plantowanie skarp i dna wykopów 6) zjazdy: 11 szt. strona lewa i 14 szt. strona prawa, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 15 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 5 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu), 7) oznakowanie pionowe: 14 szt. Słupki z rur ocynkowanych śr. 60 mm -€“ 16 szt., tarcze znaków -€“ 17 szt.: folia odblaskowa II generacji. Do ustawienia są następujące znaki: a) B-33 + B-18 -€“ 2 kpl.(2 tarcze + słupek) -€“ strona prawa początek odcinka, strona lewa koniec odcinka, b) B-33 -€“ 2 kpl. (tarcza + słupek) -€“ strona prawa za skrzyżowaniem z drogą gminną, strona lewa przed skrzyżowaniem z drogą gminną, c) B-20 -€“ 1 szt. (tarcza + słupek) -€“ strona lewa przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, d) A-7 + T1 [STOP 100m] -€“ 1 szt. (tarcza + słupek) -€“ strona lewa, e) A-7 -€“ 1 kpl. (tarcza + słupek) -€“ przy skrzyżowaniu z drogą gminną, f) A-6b -€“ 1 kpl. (tarcza + słupek) -€“ przy skrzyżowaniu z drogą gminną strona prawa, g) A-6c -€“ 1 kpl. (tarcza + słupek) -€“ przy skrzyżowaniu z drogą gminną strona lewa, h) A-30 + T-3 [Koniec drogi utwardzonej] - 1 kpl. (tarcza + słupek) -€“ na końcu odcinka po prawej stronie i) A-6a -€“ 1 szt. (tarcza + słupek) -€“ droga powiatowa nr 2269L strona lewa (powyżej skrzyżowania), j) A-6a -€“ 1 szt. (tarcza + słupek) -€“ droga powiatowa nr 2269L strona prawa (poniżej skrzyżowania), k) F-6 -€“ 1 szt. (tarcza + 2 słupki) droga powiatowa nr 2269L strona lewa (powyżej skrzyżowania), l) F-6 -€“ 1 szt. (tarcza + 2 słupki) droga powiatowa nr 2269L strona prawa (poniżej skrzyżowania). 7) oznakowanie poziome: cienkowarstwowe wykonane farbą akrylową białą odblaskową z mikrokulkami szklanymi, znaki: P-4 -€“ 20 m, P-12 -€“ 9 m. Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45233210-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -€“ szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia publicznego zobowiązany je do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tm zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tm zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowana robotami w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio świadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Formularz ofertowy, 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 3)Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, 4) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja i rękojmia40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określa zakres możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto (stosownie do przepisów prawa wprowadzających zmianę), 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) działanie siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz, itp., e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, f) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym albo jest wynikiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub zmian istotnych i nieistotnych w rozumieniu Praw budowlanego, 4) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu, 5) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Zamiana może nastąpić na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia, 6) zmiana osoby kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza ot, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w inym języku powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo