Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:Czę...
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:Czę...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielka Nieszawka , ul. Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6781212, 6781093.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:Część I: dz. nr. 357-2 w Małej Nieszawce Część II: ul. Jastrzębia w Wielkiej Nieszawce.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:Część I: dz. nr 357/2 w Małej Nieszawce.Część II: ul. Jastrzębia w Wielkiej Nieszawce.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I :1.500,00zł,Część II: 1.500,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy wykaz co najmniej jednego zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane w zakresie budowy sieci wod-kan, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:dla części I o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto ,dla części II o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych, w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności:1.Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych, który pełnił funkcję kierownika robót na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,2.Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 1)dla części I na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł 2)dla części II na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 złb)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia:1) dla części I na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł 1)dla części II na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian zostały określone w projekcie umowy § 15.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce , ul. Toruńska 12,87-165.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce , ul. Toruńska 12,87-165, pok. nr 2- sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I CZĘŚĆ I :Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków P238 w ul. Toruńskiej dz. nr 357/2 w Małej Nieszawce.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:Część I: dz. nr 357/2 w Małej NieszawceCzęść II: ul. Jastrzębia w Wielkiej NieszawceIII.I CZĘŚĆ I :1. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków P238 w ul. Toruńskiej dz. nr 357/2 w Małej NieszawcePrzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:1.Sieć wodociągowa:a.sieć wodociągową wykonać z rur PE-HD PN10 dn. 110mm na odcinku W1-W1A. Przejście przewodem wodociągowym pod drogą wojewódzką należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej z PE-HD PN10 RC dn. 225mm na długości L=14,5m w sposób gwarantujący stabilność istn. nawierzchni.b.sieć wodociągową wykonać z rur PVC dn. 110mm PN10 na odcinku W1A- W3Hp2, c.włączenie proj. sieci wodociągowej dn. 110mm do istn. przewodu wodociągowego dn.fi110mm nastąpi w węźle W1 poprzez montaż trójnika żeliwnego, kołnierzowego fi100/100mm oraz zasuw żeliwnych, kołnierzowych 100mm 3kpl d.minimalna głębokość układania rur 1,75m -1,8m e.budowa hydrantów p.poż fi 80mm podziemnych z podwójnymi zamknięciami2kpl f.zabudowa armatury wodociągowej dn. 100mm i dn. 80mm, g.badanie wody - pełna analiza, h.badanie wydajności hydrantów,2Kanalizacja sanitarnaa.kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U SN8 fi 200mm na odcinku od proj. studni kanalizacyjnej S5 do proj. przepompowni ścieków P238 poprzez proj. studnie kanalizacyjne S4, S3, S2, S1 Studnie kanalizacyjne S1 S2 S3 S4 S5 wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004.b.włazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni gruntowej należy obetonować w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubości min. 0,3m. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istn. Terenuc.wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku.d.przewód tłoczny wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD dn. 90mm, szereg SDR 17 PN10 na średniej głębokości 1,40m. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociągi po zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciś. 6atm. e.odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej 15szt wykonać z rur PVC-U dn. 160mm SN8, łączonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek układania rur 15procent. Odgałęzienia boczne na granicy działek należy zakorkować. f.przepompownię ścieków P238 o wydajności w punkcie pracy 5l/s projektuje się jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze zbrojonego betonu B-45, posadowiony na ławie żelbetowej. Dobór i opis przepompowni P238 zawarty jest w Projekcie Budowlanym3 Obsługa geodezyjna,Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla określą:-projekty budowlane wykonane przez Firmę Projektowanie i nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń 5,-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 95
– 2. gwarancja - 5CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II:1. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków P237 w ul. Jastrzębiej dz.nr 151,565,91,89/5,185/4 w Wielkiej Nieszawce.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III.II CZĘŚĆ II: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków P237 w ul. Jastrzębiej dz.nr 151,565,91,89/5,185/4 w Wielkiej NieszawcePrzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:1Sieć wodociągowa:a.sieć wodociągową wykonać z rur PE-HD PN10 dn. 110mm na odcinku W1-W1A. Przejście przewodem wodociągowym pod drogą wojewódzką należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej z PE-HD PN10 RC dn. 225mm na długości L=18,0m w sposób gwarantujący stabilność istn. nawierzchni.b.sieć wodociągową wykonać z rur PVC dn. 110mm PN10 na odcinku W1A- W3 Hp2,c.włączenie proj. sieci wodociągowej dn. 110mm do istn. przewodu wodociągowego dn. fi 160mm nastąpi w węźle W1 poprzez montaż trójnika żeliwnego, kołnierzowego fi 160/100mm oraz zasuw żeliwnych, kołnierzowych fi 150mm 2kpl fi 100mm 1kpl.d.minimalna głębokość układania rur 1,75m -1,8m e.budowa hydrantów p.poż fi 80mm podziemnych z podwójnymi zamknięciami 2kpl f.zabudowa armatury wodociągowej dn. 150mm, dn. 100mm i dn. 80mm, g.badanie wody - pełna analiza, h.badanie wydajności hydrantów, 2 Kanalizacja sanitarna:a.kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U SN8 fi 200mm na odcinku od proj. studni kanalizacyjnej S6 do proj. przepompowni ścieków P237 poprzez proj. studnie kanalizacyjne S5, S4, S3, S2, S1 Studnie kanalizacyjne S1 S2 S3 S4 S5 S6 wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004.b.włazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni gruntowej należy obetonować w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubości min. 0,3m. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istn. Terenuc.wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku.d.przewód tłoczny wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD dn. 90mm, szereg SDR 17 PN10 na średniej głębokości 1,40m. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociągi po zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciś. 6atm.e.odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej 14szt wykonać z rur PVC-U dn. 160mm SN8, łączonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek układania rur 15 procent. Odgałęzienia boczne na granicy działek należy zakorkować.f.przepompownię ścieków P237 o wydajności w punkcie pracy 5 l/s projektuje się jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze zbrojonego betonu B-45, posadowiony na ławie żelbetowej. Dobór i opis przepompowni P237 zawarty jest w Projekcie Budowlanym3 Obsługa geodezyjnaSzczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla określą:-projekty budowlane wykonane przez FirmęProjektowanie i nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń 5,-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 95
– 2. gwarancja - 5POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków