Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczo...
Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczo...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielka Nieszawka , ul. Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6781212, 6781093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych P1 dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej 9 w m. Cierpice, dz. nr 371/17, 135/5, 140/7, gm. Wielka Nieszawka.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1. KANALIZACJA DESZCZOWA: 1) kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U SN8 fi 315mm na długości L= 91,50m 2) kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U SN8 fi 200mm na długości L= 437,0m 3) przed wykonaniem kanału dn. 300mm na odcinku od D23 do proj. wylotu W1 dn. 300mm należy dokonać niwelację terenu oraz wymianę gruntu organicznego. Pod kanałem wykonać podbudowę z piasku średniego gr. 0,3m i szerokości 1,0m. Zasypkę kanału wykonać gruntem mineralnym 4) studnie kanalizacyjne D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 wykonać jako studnie teleskopowe kanalizacyjne z PVC dn. 400mm. W istniejącej studni kanalizacyjnej D14 należy wykonać kinetę z betonu B-25, zamontować żeliwne stopnie złazowe oraz obetonować istn. właz żeliwny. Istniejące studnie kanalizacyjne D24 i D25 podlegają likwidacji poprzez demontaż. 5) studnie kanalizacyjne D23 (studnia rozprężna) i D1 wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2002 a. studnie przykryć włazami żeliwnymi typu ciężkiego D 400KN, zabezpieczonymi zamkami zatrzaskowymi. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istn. terenu b. wpusty deszczowe żelbetowe dn. 500mm Wp1, Wp2, Wp3 wykonać jako typowe z osadnikami gł. 1,0m i wyposażyć w żeliwne kratki ściekowe klasy D400. Istniejące wpusty deszczowe (3szt) ze względu na zły stan techniczny podlegają likwidacji poprzez demontaż. c. proj. wylot kanalizacji deszczowej dn. 300mm do rowu melioracji szczegółowej będzie utrwalony obudową żelbetową. Dno rowu oraz skarpy wyłożyć płytami typu JOMB o wymiarach 1,0 x 0,8m na długości 6,0m w celu zlikwidowania procesów rozmywania dna i skarp rowu. Wylot kanału W1 od strony rowu zabezpieczony będzie kratą stalową otwieralną. Istniejący rów melioracji szczegółowej na odcinku Lca=300mm należy udrożnić i wyprofilować a skarpy rowu umocnić. d. wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku. e. przewód tłoczny wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD dn. 110mm, szereg SDR 17 (PN10) na średniej głębokości 1,40m. Proj. przewód tłoczny fi 110mm na odcinku od studni rozprężnej D23 do załamania (węzeł1), należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym z rur PE-HD RC fi 110mm w sposób gwarantujący stabilność istn. nawierzchni. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociągi po zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciś. 6atm. f. przepompownię wód opadowych P1 o wydajności w punkcie pracy 8 l/s projektuje się jako obiekt gotowy dn. 1500mm, wykonany z polimerobetonu B-45, posadowiony na ławie żelbetowej, ze specjalnie uformowanym wnętrzem. Dobór i opis przepompowni P1 zawarty jest w Projekcie Budowlanym. Przewidzieć zasilanie przepompowni z wewnętrznej instalacji Inwestora do szafki sterowniczej przy przepompowni a następnie do pomp w przepompowni wód opadowych. 6) Obsługa geodezyjna Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla określa: - projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Firmę Projektowanie i nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń 5, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.21.30-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy wykaz co najmniej dwóch zamówień o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (brutto) - każde, których przedmiotem były roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych, w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności: 1. Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych, który pełnił funkcję kierownika robót na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 2. Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 150.000,00 zł (brutto), b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty nie niższej niż 150.000,00 zł (brutto)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian zostały określone w projekcie umowy § 15. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 2 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe