Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie
Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Parysów , ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, woj. mazowieckie, tel. 25 6855319, faks 25 6855319.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.parysow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę drogi gminnej w Parysowie na długości 510 mb, obejmującej wykonanie konstrukcji nawierzchni, remont zjazdów, wykonanie cieków z elementów prefabrykowanych, budowę systemu odwodnienia; 2) rozbudowę ul. Armii Krajowej w Parysowie, obejmującej swoim zakresem wykonanie wlotu skrzyżowania o szerokości nawierzchni bitumicznej 6,0m wraz z budową poboczy kruszywowych (szer. 0,75m) oraz kanału deszczowego z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej (ul. Garwolińska). 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Branżę drogową, w tym: 1) Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze, 2) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i kruszyw łamanych, 3) Ustawianie krawężników, 4) Ustawianie obrzeży, 5) Wykonanie nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 6) Wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 7) Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych - warstwa wiążąca pod nawierzchnię jezdni, 8) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, 9) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu. 4 cm - jezdnia, 10) Instalowanie znaków drogowych pionowych, 11) Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome. 2.2. Branżę sanitarną, w tym: 1) Roboty ziemne (wykopy i zasypki), dla budowy kolektorów DN400-500mm, 2) Przebudowa rowu krytego na kanalizacji na rurę kanalizacji deszczowej DN500mm, 3) Zabudowę 3 sztuk nowych studni połączeniowych DN1200 z rusztami ściekowymi, 4) Zabudowę 5 sztuk nowych studni połączeniowych DN1200 z kominami złazowymi zakończonymi pokrywą, 5) Zabudowę studni wpadowej DN1500 i studni osadnikowej DN1500 na projektowanej kanalizacji deszczowej, 6) Wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.23.21.50-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Garwolin Nr 02 9210 0008 0000 2509 2000 0030 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień przez prowadzącego działalność gospodarczą. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) dróg wraz budową i/lub przebudową systemu odwodnienia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/ami, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) inżynieryjnej - drogowej - min. 1 osoba, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy zł).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1) Formularz oferty zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ, zawierający oświadczenie wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót lub kosztorysów przetargowych zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ, 5) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Termin gwarancji jakości - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych ustawą Pzp oraz zapisami w niniejszej SIWZ i w jej załącznikach w następujących przypadkach: 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.parysow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, pokój nr 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, pokój nr 1 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe