Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w ...
Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka , pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144201, faks 046 8142628.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. a) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie stanowisk placu zabaw, tj.: - rozebranie oraz utylizacja elementów starego placu zabaw (m.in. starej nawierzchni bezpiecznej, warstw podbudowy, obrzeży, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury), - zaprojektowanie placów zabaw będących przedmiotem zamówienia, - uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, - dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i jego uruchomienie, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowiska (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) i przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach nr 7a; 7b; 8 do SIWZ, na który składa się: - specyfikacja techniczna - specyfikacja ogólna (załącznik nr 7a) - specyfikacja techniczna - branża Budowa nawierzchni z tworzyw sztucznych. Dostawa i montaż urządzeń (załącznik 7b) - program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 8) b) Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia szkicu placu zabaw dla dzieci do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia uszczegółowiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.20-8, 37.53.52.00-9, 45.22.38.00-4, 45.11.27.23-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w załączniku nr 2a do SIWZ; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wg  formuły spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki postawione w SIWZ spełnia on na dzień składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z epdm wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto z podaniem jego wartości oraz daty i miejsca wykonania, zrealizowanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych lub o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 z podaniem jego ilości oraz daty i miejsca wykonania, zrealizowanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych UWAGA: Ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający przy ocenie spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę także roboty związane technologicznie i niezbędne do wykonania danej roboty związanej z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, takie jak.: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, realizacja podbudowy i krawężników/obrzeży, położenie nawierzchni bezpiecznej wraz z infrastrukturą zabawową i towarzyszącą na placach zabaw. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w załącznikach nr: 2a, 4, oraz pkt 9.5 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki postawione w SIWZ spełnia on na dzień składania ofert. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w załączniku nr 2a do SIWZ; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki postawione w SIWZ spełnia on na dzień składania ofert.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w załącznikach nr: 2a, 5 do SIWZ oraz w pkt. 9.7 i 9.8 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki postawione w SIWZ spełnia on na dzień składania ofert.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w załączniku nr 2a do SIWZ; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki postawione w SIWZ spełnia on na dzień składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w pkt 11 SIWZ; 2. Wypełniony formularz Oferta (załącznik nr 1); 3. Wypełniony kosztorys ofertowy szczegółowo określony w załączniku nr 6 do SIWZ. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji, przy czym w/w okres gwarancji obejmuje wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały/urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia. Treść gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej musi zawierać minimalne wymagania wskazane w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymienione w załaczniku nr 4 do SIWZ. wartość robót brutto w PLN lub powierzchnia w m2 powinna wynikać z załączonych dowodów. *- Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenie, 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 96
– 2 - Okres gwarancji - 4

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień zawartej umowy może dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, g) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, dostaw i usług, nie przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy h) zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie, i) zmiany terminu realizacji umowy, j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Jeżeli zmiana, o której mowa w punkcie 1. wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w punkcie 1., jest złożenie przez stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy. 4. Zmiany, o których mowa w punkcie 1. mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi i jest ich uzasadnieniem co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawy jakości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiany obowiązujących przepisów, d) podniesienie wydajności urządzeń, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, g) opóźnienie, utrudnienie, zawieszenie robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, h) siła wyższa. i) zmiana stawki podatku VAT 5. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w pkt 3. lit. c) w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt. 2. oraz: a) Kosztorys ofertowy (obejmujący swym zakresem wprowadzone zmiany) opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy z uwzględnieniem średnich cen SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego. 6. Jednakże wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 7. Dokonanie zmian, o których mowa w punkcie 1. wymaga zgodnego podpisania aneksu do Umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 4; 96-200 Rawa Mazowiecka; pokój nr 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka; pokój nr 12.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.07.2019
LOG Krzysztof Szwejk

Firma LOG Krzysztof Szwejk to firma ogólno-budowlana z zakresu budownictwa drogowego. Działamy na terenie północno-wschodniej Polski. ...

warmińsko-mazurskie
Budownictwo drogowe
17.07.2019
Usługi Stolarsko - Remontow...

Jest nam niezwykle miło móc przedstawić Państwu ofertę firmy Hydroizolacje Piszczek z siedzibą w Ścinawce Średniej (województwo dolnośl...

dolnośląskie
Osuszanie budynków
16.07.2019
El-Kar Przedsiębiorstwo Kar...

Przedsiębiorstwo EL-KAR w Zgierzu świadczy swoje usługi już od 1993 roku. Proponujemy szeroki zakres usług, począwszy od lokalizacji us...

łódzkie
Elektryka
15.07.2019
Primeko Agnieszka Przespole...

W Gnieźnie swoją siedzibę ma firma Primeko. Specjalizujemy się w montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. We współpracy z cenionymi p...

wielkopolskie
Inne budownictwo