Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SIEDZIBY LEŚNICTWA GLINIK I N...
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SIEDZIBY LEŚNICTWA GLINIK I N...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach , ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 074 8449580.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SIEDZIBY LEŚNICTWA GLINIK I NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH ORAZ KOMPLEKSU LEŚNEGO W LEŚNICTWIE GLINIK.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej na odcinku o długości około 0,239 km, zlokalizowanej w całości na gruncie własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, w obrębie leśnym Wałbrzych, Leśnictwie Glinik. Adres administracyjny przedsięwzięcia inwestycyjnego: Województwo Dolnośląskie, Powiat Wałbrzyski, Gmina Boguszów - Gorce, obręb ewidencyjny nr 0006 Stary Lesieniec, dz. ew. nr 9, 20. Do obiektu, którego przebudowa stanowi przedmiot zamówienia, istnieje dojazd od drogi powiatowej - ul. Bartosza Głowackiego w Boguszowie - Gorcach, oraz fragmentem drogi gminnej leżącej na dz. ew. nr 83 w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Kuźnice Świdnickie. Droga, której fragment podlega przebudowie, zapewnia dostęp i obsługę zabudowań przy ul. Miłej w Boguszowie - Gorcach, stanowi drogę transportu surowca drzewnego pozyskanego w Leśnictwie Glinik. 2.Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, w tym m.in.: oznakowanie terenu budowy, organizacja placu budowy, obsługa geodezyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego, usunięcie warstwy humusu; roboty rozbiórkowe, roboty ziemne z transportem urobku, roboty odwadniające (sączki podłużne i poprzeczne, spadki poprzeczne nawierzchni, przepust rurowy, rowy przydrożne otwarte, wodospust drewniany); profilowanie i zagęszczenie podłoża; regulację istniejących krawężników; wykonanie nowych krawężników betonowych; roboty nawierzchniowe na drodze, zjeździe do punktu poboru wody ppoż., zjeździe do lasu; z zastosowaniem kruszyw łamanych i materiałów bitumicznych (betonu asfaltowego); przebudowę zjazdu do leśniczówki Leśnictwa Glinik i siedziby Nadleśnictwa Wałbrzych; roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym likwidacja placu budowy; badania kontrolne na etapie realizacji robót budowlanych, badania powykonawcze, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z warunkami umowy; inne wynikające z dokumentacji przetargowej. 3.Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej i technicznej, wg załącznika nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: Projekt wykonawczy, Zaświadczenie o zgodności zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (znak: ZAB.6743.219.2016 z dn. 02.06.2016r.), Przedmiar Robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.22.00.00-5, 45.11.12.13-4, 45.23.32.20-7, 45.11.21.00-6, 45.11.00.00-1, 45.11.12.30-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu spełnia warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia, Zamawiający żąda dokumentów, z których będzie wynikać że: Wykonawca w przeciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej / asfaltowej) - co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych i 00/100 groszy), udokumentowane wykazem wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju i wartości przedmiotu, daty i miejsca wykonania i zamawiających (zleceniodawców), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: referencje, bezusterkowe protokoły odbioru robót) - wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót, o mniejszym zakresie, dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu spełnia warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia, Zamawiający żąda dokumentów, z których będzie wynikać że: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum: układarką (rozściełaczem) do układania mieszanek mineralno-asfaltowych - minimum 1 sztuka, skrapiarką do asfaltu - minimum 1 sztuka, koparko-ładowarką kołową - minimum 1 sztuka, o pojemności tylnej łyżki minimum 0,15m3, samochodem ciężarowym samowyładowczym - minimum 2 sztuki, o minimalnej ładowności 10t, walcem samojezdnym - minimum 1 sztuka, o masie minimalnej 10t, zagęszczarką płytową - minimum 1 sztuka, wg załącznika nr 8 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu spełnia warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda dokumentów, z których będzie wynikać że: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą w charakterze Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w przedmiotowym zakresie, należącą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, wg załącznika nr 7 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu spełnia warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda dokumentów, z których będzie wynikać że: Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100 groszy). Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia musi być ważny na dzień złożenia ofert. W przypadku gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności ekonomiczno-finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Opłacenie polisy musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument potwierdzający jej opłacenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.3.2)

     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

      III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

      • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

       III.6) INNE DOKUMENTY

       Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

       Inne dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli dotyczy), kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony, wg załącznika nr 5 do SIWZ, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 13 SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: zawierać wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ; przedłożenie w ofercie dokumentów, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ przez jednego lub kilku z Wykonawców, ale w zakresie potwierdzającym łącznie spełnianie warunków jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia, że wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia posiadają uprawnienia do wykonania warunków wskazanych w SIWZ; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą odrębnie wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 - 9 ustawy. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie wszyscy partnerzy ponosić będą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zaś jakikolwiek zapis w umowie konsorcjum o wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności któregokolwiek z nich wobec Zamawiającego, jest wobec Zamawiającego prawnie bezskuteczny; Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania pełnomocnika, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do reprezentowania ich w postępowaniu lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). Forma dokumentów: dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, za wyjątkiem: oświadczeń, formularza ofertowego, kosztorysu ofertowego sporządzonego wg załącznika nr 5 do SIWZ, dowodu wniesienia wadium (w innej formie niż pieniężna), pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich, pełnomocnictwa, które winny być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty; brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, niepoświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy; dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę; Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca stosownie do dyspozycji art. 8 ust. 3 ustawy może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten musi być wyraźnie oznaczony (tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona za życzenie każdej zainteresowanej osoby. zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odtajnieniem tych informacji. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom całości lub części zadania. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie elementów zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku braku wskazania w ofercie zakresu prac, które wykona podwykonawca, Wykonawca nie będzie mógł wprowadzić podwykonawcy na etapie realizacji umowy. Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z podwykonawcą, której treść ma być zgodna z SIWZ: Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w umowie zawartej z Zamawiającym. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie zawartej z Zamawiającym. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej gwarancji i rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z umowy zawartej z Zamawiającym. Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni. Niespełnienie powyższych wymogów co do treści umowy z podwykonawcą, może spowodować zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego a w konsekwencji brak zgody Zamawiającego na podwykonawstwo. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zapłata faktur złożonych przez Wykonawcę za roboty wykonane przez podwykonawców następować będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Inwestycje w sprzęt - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do treści art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy: Nastąpi konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania; Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (art. ustawy, rozporządzenia) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych); Wystąpi korzystna dla Zamawiającego możliwość zmiany przedmiotu zamówienia lub jego części; Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); Wystąpi konieczność zmiany zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego podwykonawcy lub zmiany (zmniejszenia) zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.); Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: Przekazania placu budowy; Przekazania dokumentów budowy do przekazania których Zamawiający był zobowiązany; Przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji; Zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych umową; Jakiekolwiek opóźnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, lub innego wykonawcę działającego na zlecenie Zamawiającego, lub osobę trzecią. Wykonawca może wnioskować o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: Niewynikającego z winy Wykonawcy zawieszenia robót przez Zamawiającego; Konieczności wykonania robót dodatkowych; Zmian dokumentacji projektowej/technicznej; Siły wyższej (warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania). Wprowadzenie robót zamiennych/zaniechanych może być dokonane po przygotowaniu: Opisu zmiany; Uzasadnienia zmiany; Kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia; Wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia; Wpływu zmiany na termin zakończenia umowy; Protokołu konieczności, który będzie stanowić integralną część umowy, zaakceptowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego. W związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający i Wykonawca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Każda zmiana i uzupełnienie umowy dla w/w przypadków, będzie wymagać aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto na fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem, w dniu wystawienia protokołu częściowego/końcowego odbioru robót, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. W/w zmiana nie będzie wymagać aneksu do umowy. Warunki zmiany umowy: inicjowanie zmian - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zgoda obu Stron, forma zmian - podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2 - w sekretariacie na parterze.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.01.2019
Luftberg Arkadiusz Gołąbek

Chcesz mieć pod kontrolą o dobrą jakość powietrza? Zdecyduj się na nowatorskie systemy wentylacji. Ebm-Papst to znana i wiodąca marka w...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
11.01.2019
Mega Plast Sp. z o.o.

MEGA Plast to firma, w której produkuje się bramy garażowe, ale także dobre okna. Lublin - to tutaj mieści się siedziba firmy. Na tle k...

lubelskie
Okna i akcesoria okienne
10.01.2019
Firma Plastixal Kołakowski ...

Początki działalności firmy Plastixal wiążą się z produkcją okien oraz drzwi z PCV oraz aluminium. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa do ...

podlaskie
Okna i akcesoria okienne
09.01.2019
Studio Domo - Projektowanie...

Firma projektowa Studio Domo. Zajmujemy się aranżacją mieszkań, domów, mieszkań na wynajem, sklepów, biur, gabinetów. Na przestrzeni po...

małopolskie
Aranżacja wnętrz