Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa leśniczówek Duczymin i Krzynowłoga Mała
Przebudowa leśniczówek Duczymin i Krzynowłoga Mała
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Przasnysz , ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 029 7523022, faks 029 7523021.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/przasnysz
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/przasnysz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa leśniczówek Duczymin i Krzynowłoga Mała.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot umowy w szczególności obejmuje: W I części Modernizacja Leśniczówki Duczymin - wymiana dachu - przemurowanie kominów - ocieplenie ścian - wymiana okien -wymiana drzwi - przebudowa instalacji z.w. i c. w. u. ,kanalizacja , - wymiana kotła , - montaż pompy ciepła na c .w. u. - przebudowa kancelarii ,poczekalni ,w c prze kancelarii , - budowa oczyszczalni biologicznej W II części Przebudowa leśniczówki Krzynowłoga Mała - przebudowa kominów - prace rozbiórkowe - budowa schodów do kotłowni oraz przebudowa kotłowni - instalacje elektryczna - pompa ciepła na c.w.u. - kanalizacja oraz instalacje c.o z.w. i c.w.u. - stolarka okienna i drzwiowa wymiana Przebudowa kancelarii - roboty wykończeniowe kancelarii, poczekalni do kancelarii oraz w.c. - instalacje z.wi c.w.u. do kancelari - instalacje c.o oraz elektryczna do kancelarii - budowa oczyszczalni biologicznej.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla części przedmiotu zamówienia Część I w wysokości: 5 800,00, słownie: pięć tysięcy osiemset złotych. Część II w wysokości: 3 000,00, słownie: trzy tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ SA Odz. Przasnysz nr 34203000451110000000184860 z adnotacją wadium na przetarg - SA.270.4.2016 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 2016.17.08. do godz.9.00, 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie możliwość łatwego oddzielenia od pozostałych dokumentów; data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji musi obejmować co najmniej 30 dniowy termin związania z ofertą. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta poręczyciela. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy - Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać zrealizowanie 2 dwóch robót budowlanych polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie o taki samych charakterze jakie obejmuje zamówienie o wartości jednego zadania nie mniejszej niż 150 tys zł. netto lub 1 (jednej) roboty budowlanej obejmującej jedno zadanie o wartości 300 tys zł. netto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: b) Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień Publicznych. Zał. nr. 2
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności ogólnobudowlanej. Zał. nr. 2
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi przedstawić: - opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 tys. zł ,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający wymaga złożenia poświadczeń. Poświadczenia należy złożyć do robót budowlanych z zakresu robót budowlanych, które będą potwierdzały spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_przasnysz/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Przasnysz ul. Zawodzie 4 06-300 Przasnsysz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Nadleśnictwa Przasnysz ul. Zawodzie 4 06-300 pokój nr. 16.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część - Modernizacja leśniczówki Duczymin.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W I części Modernizacja Leśniczówki Duczymin - wymiana dachu - przemurowanie kominów - ocieplenie ścian - wymiana okien -wymiana drzwi - przebudowa instalacji z.w. i c. w. u. ,kanalizacja , - wymiana kotła , - montaż pompy ciepła na c .w. u. - przebudowa kancelarii ,poczekalni ,w c prze kancelarii , - budowa oczyszczalni biologicznej.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Gwarancja - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II część Przebudowa Leśniczówki Krzynowłoga Mała.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W II części Przebudowa leśniczówki Krzynowłoga Mała - przebudowa kominów - prace rozbiórkowe - budowa schodów do kotłowni oraz przebudowa kotłowni - instalacje elektryczna - pompa ciepła na c.w.u. - kanalizacja oraz instalacje c.o z.w. i c.w.u. - stolarka okienna i drzwiowa wymiana Przebudowa kancelarii - roboty wykończeniowe kancelarii, poczekalni do kancelarii oraz w.c. - instalacje z.wi c.w.u. do kancelari - instalacje c.o oraz elektryczna do kancelarii - budowa oczyszczalni biologicznej.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Gwarancja - 10POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków