Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kiełczygłów
Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kiełczygłów
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie , ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn, woj. łódzkie, tel. 043 8414017, 8414026, faks 043 8414026.

Adres strony internetowej zamawiającego: pzdpajeczno.bip.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kiełczygłów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kiełczygłów: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E Rusiec-Obrów-do d.p. nr 2311E, na odcinku Obrów-Glina Duża, w km 1+750 - 2+720, dł. 0,970 km; w km 2+675 - 2+851, dł. 0,205 km (przy chodniku); w km 3+204 - 3+459, dł. 0,255 km. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E Kuźnica Strobińska-Obrów, w m. Pierzyny Małe, w km 3+956 - 4+336, dł. 0,380 km. Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa-Kiełczygłów-Rząśnia-Stróża, w m. Kiełczygłów, w km 7+011 - 7+191, dł. 0,180 km..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym w wysokości: Zadanie nr 1 - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100). Zadanie nr 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zadanie nr 3 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 12.1 siwz


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ oraz dla zadania nr 1 - na podstawie wykazania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 roboty budowlanej z zakresu przebudowy lub remontu drogi, o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100), z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ oraz jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. - osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy (branża drogowa) posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi w specjalności drogowej, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego oraz na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     wypełniony formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, referencje

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pzdpajeczno.bip.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn (sekretariat), tel. (43) 841-40-17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E Rusiec-Obrów-do d.p. nr 2311E, na odcinku Obrów-Glina Duża, w km 1+750 - 2+720, dł. 0,970 km; w km 2+675 - 2+851, dł. 0,205 km (przy chodniku); w km 3+204 - 3+459, dł. 0,255 km.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi obejmuje m.in. następujące roboty: 1. Ścinka poboczy. 2. Sfrezowanie (wcinka) nawierzchni bitumicznej. 3. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. 4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną. 5. Odcięcie krawędzi jezdni. 6. Wykorytowanie, wykonanie robót ziemnych. 7. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5mm, gr. 8 cm. 8. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 9. Wykonanie poboczy 2x0,75 m z destruktu asfaltowego.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji i rękojmi - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E Kuźnica Strobińska-Obrów, w m. Pierzyny Małe, w km 3+956 - 4+336, dł. 0,380 km.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi obejmuje m.in. następujące roboty: 1. Zdjęcie, ścinka zawyżanych poboczy, szer. 1 m, śr. gr. 10 cm. 2. Frezowanie, rozebranie nawierzchni bitumicznej. 3. Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną. 4. Wyrównanie nawierzchni asfaltobetonem. 5. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm. 6. Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, gr. 8 cm, 2x0,75 m.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji i rękojmi - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa-Kiełczygłów-Rząśnia-Stróża, w m. Kiełczygłów, w km 7+011 - 7+191, dł. 0,180 km.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi obejmuje m.in. następujące roboty: 1. Frezowanie, rozebranie nawierzchni bitumicznej. 2. Regulacja pionowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. 3. Rozebranie zjazdów z betonu w obrębie chodnika. 4. Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego. 5. Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. 4 cm na moście. 6. Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. 3 cm. 7. Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego, gr. 8 cm. 8. Wykonanie poboczy z destruktu, gr. 8 cm, szer. 0,75.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji i rękojmi - 10POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo