Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE KOMPLEKSU REKREACYJN...
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE KOMPLEKSU REKREACYJN...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach , ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4311830, faks 91 4311832.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO-PLAŻOWEGO W TRZEBIEŻY.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska sportowego obejmująca wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 48m x 29m, wymianę piłkochwytów, wyposażenie w elementy małej architektury.


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego, obejmującego roboty budowlane dot. oświetlenia przedmiotowego boiska sportowego (16 zewnętrznych opraw LED zamontowanych na 6 słupach)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena metodą spełnia / nie spełnia po zbadaniu czy wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1) Aktualny certyfikat FIFA1 lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com). 2) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 4) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wstrzymania robót lub wystąpienia znaczących przerw w robotach, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, b) zmian dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, c) zaistnienia, po dacie zawarcia umowy, zdarzeń losowych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć. 2) Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia. 3) Zmiany technologiczne, materiałowe oraz zmiany ilościowe zamawianych robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych. 4) Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT. 5) Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.police.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Policach, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, ul. Bankowa 18, 72-010 Police.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police (sekretariat - I piętro, pokój nr 30).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe