Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy...
Budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy...
Sekcja I:

ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安i皻och這wice reprezentowana przez Prezydenta Miasta 安i皻och這wice , ul. Katowicka 54, 41-600 安i皻och這wice, woj. 郵御kie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 12.

Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.swietochlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAM紟IENIAII.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie OSIR Ska趾a w 安i皻och這wicach przy ul. ζgiewnickiej 80.


II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy w 安i皻och這wicach przy ul. ζgiewnickiej 80. Przedmiot zam闚ienia obejmuje wykonanie: 1. boisko du瞠 o nawierzchni z trawy sztucznej, 2. pi趾ochwyty, 3. odwodnienie boiska. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarach rob鏒 i specyfikacji technicznej.


II.1.5)

  przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych


II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.21.22.21-1, 45.22.38.00-4, 45.34.20.00-6, 45.11.27.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w wysoko軼i : 10.000z ( s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych). Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: 1) pieni康zu; 2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 ). Wykonawca samodzielnie decyduje o formie wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na konto Urz璠u Miejskiego w 安i皻och這wicach ING Bank 奸御ki S.A. Katowice O/安i皻och這wice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Budowa boiska OSIR Ska趾a. Wadium musi znale潭 si na koncie Zamawiaj帷ego do dnia 8.08.2016r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieni康zu przelewem bankowym Zamawiaj帷y b璠zie uwa瘸 za wniesione w terminie tylko w闚czas, gdy bank prowadz帷y rachunek Zamawiaj帷ego potwierdzi, 瞠 otrzyma taki przelew przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium w innej formie ni pieni康z nale篡 z這篡 w formie orygina逝 w Urz璠zie Miejskim w 安i皻och這wicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urz璠u mieszcz帷ej si na niskim parterze pok. Nr 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li ofert wsp鏊n uwa瘸 si za wniesione prawid這wo. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni pieni篹na, dokumenty wadialne ( gwarancja ) wystawione w walutach obcych innych ni z這ty polski zostan przeliczone przez Zamawiaj帷ego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysoko軼i, wed逝g 鈔edniego kursu z這tego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski ( Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych ) na dzie opublikowania og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Je瞠li w dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o 鈔ednim kursie walut, Zamawiaj帷y dokona odpowiednich przelicze wed逝g 鈔edniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w kt鏎ym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Wykonawca zobowi您any jest zabezpieczy ofert wadium na ca造 okres zwi您ania ofert. Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestnicz帷ym w przedmiotowym post瘼owaniu niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, za wyj徠kiem tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy. Zamawiaj帷y na pisemny wniosek Wykonawcy zwr鏂i wadium w przypadku wycofania oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y b璠zie 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 dokument闚 lub o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pe軟omocnictw, listy podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy co powodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. Zgodnie z tre軼i przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiaj帷ego wy陰cznie wtedy gdy: 1. odm闚i podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie, 2. wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy na zasadach okre郵onych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, 3. zawarcie umowy stanie si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie okre郵a w tym zakresie szczeg馧owego warunku udzia逝 w post瘼owaniu. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟ienia tego warunku na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca musi wykaza, 瞠 wykona, w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej jedn ( 1 ) robot budowlan polegaj帷 na budowie lub przebudowie zewn皻rznego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o warto軼i co najmniej 250.000 z brutto.
III.3.3) Potencja techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie okre郵a w tym zakresie szczeg馧owego warunku udzia逝 w post瘼owaniu. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟ienia tego warunku na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca musi wykaza, i dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia tj.: osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadaj帷 do鈍iadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na budowie lub przebudowie co najmniej jednego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z tre軼i art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie okre郵a w tym zakresie szczeg馧owego warunku udzia逝 w post瘼owaniu. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟ienia tego warunku na podstawie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
  • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

   Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

    • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. o鈍iadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wype軟iony i podpisany formularz ofertowy ( tre嗆 formularza zamieszczona w za陰czniku nr 3 ), 3. o鈍iadczenie o cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie, wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom lub podania przez wykonawc nazw ( firm) podwykonawc闚, na kt鏎ych zasoby wykonawca si powo逝je na zasadach okre郵onych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu , o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( w tre軼i formularza ofertowego ), 4. informacj o przynale積o軼i do grupy kapita這wej sk豉danej w trybie art.26 ust.2d ustawy ( wz鏎 informacji o przynale積o軼i do grupy kapita這wej zamieszony w za陰czniku nr 6), 5. kosztorys ofertowy sporz康zony metod uproszczon, 6. pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej), 7. pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokument闚 sk豉daj帷ych si na ofert nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S康owego lub Wykonawca w przypadku os鏏 fizycznych, 8. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni篹nej, zalecane jest do陰czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zam闚ienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - termin wykonania zam闚ienia - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt鏎ej b璠zie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu jej wykonania, w przypadku zaistnienia nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 1) zmian wynikaj帷ych z konieczno軼i wykonania rob鏒 nieobj皻ych przedmiotem umowy, niezb璠nych do prawid這wego wykonania przedmiotu umowy, kt鏎ych wykonanie sta這 si konieczne na skutek sytuacji niemo磧iwej wcze郾iej do przewidzenia, a kt鏎ych brak wykonania uniemo磧iwia lub utrudnia prawid這we wykonanie przedmiotu umowy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Wydzia Zam闚ie Publicznych ul.Katowicka 54, 安i皻och這wice pok鎩 115-116.


IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Wydzia Zam闚ie Publicznych ul.Katowicka 54, 安i皻och這wice pok鎩 115-116.


IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Wykonawc, kt鏎y w okresie 3 lat przed wszcz璚iem post瘼owania, w spos鏏 zawiniony powa積ie naruszy obowi您ki zawodowe, w szczeg鏊no軼i, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia豉nia lub ra膨cego niedbalstwa nie wykona lub nienale篡cie wykona zam闚ienie, co Zamawiaj帷y jest w stanie wykaza za pomoc dowolnych 鈔odk闚 dowodowych. Zamawiaj帷y nie wykluczy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎y udowodni, 瞠 podj掖 konkretne 鈔odki techniczne, organizacyjne i kadrowe, kt鏎e maj zapobiec zawinionemu i powa積emu naruszaniu obowi您k闚 zawodowych w przysz這軼i oraz naprawi szkody powsta貫 w wyniku naruszenia obowi您k闚 zawodowych lub zobowi您a si do ich naprawienia.


IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybra w豉郾ie nasz ofert? Przede wszystkim ze wzgl璠u na wytrzyma這嗆 naszych produkt闚. Dzi瘯i temu s one bardzo tr...

郵御kie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Miros豉w Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne kopark, koparko – 豉dowark: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodoci庵ow...

dolno郵御kie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czes豉w Kie豚asa

Witam. Zajmujemy si kryciem dach闚 od wielu lat. W naszych us逝gach jest krycie dach闚 ka盥ym rodzajem blach, dach闚k, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum P造ty Warstwowej Ob...

Z przyjemno軼i prezentujemy Pa雟twu propozycj firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mie軼i si w Obornikach w wojew鏚ztwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materia造