Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   1. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i f...
1. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i f...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 75 7725110, 7725370, faks 75 7725109, 7725379.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogatynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni. 2. Dostawa wyposażenia związana z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest: 1) realizacja zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni. W celu dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji oraz w celu realizacji prac remontowych przewidziano prace rozbiórkowe, demontażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne. Zakres prac przewidziany do wykonania został opisany w dokumentacji projektowo - kosztorysowej Adaptacji pomieszczeń pralni z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni opracowanej przez Firmę Projektowo - Budowlaną SISSKON z siedzibą w Zgorzelcu. W skład dokumentacji wchodzą nw. opracowania: - projekt budowlano - wykonawczy, - szczegółowe specyfikacje - techniczne - przedmiar robót - pomocniczo oraz 2) Dostawa wyposażenia związana z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni. W celu spełnienia wymagań dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji przewidziano zakup wyposażenia żłobka. Spis wyposażenia wchodzącego w zakres przedmiotu został określony w SIWZ Zamawiający będzie rozpatrywał oferty w ramach części dopuszczonych w pkt 4 SIWZ.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-8, 45.12.11.30-4, 39.16.10.00-8, 32.00.00.00-3, 39.51.20.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy części 1 i części 2 Zamawiający nie opisał dodatkowych wymagań dotyczących sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy części 1- Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej: a) jedną robotę budowlaną lub maksymalnie 3 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej lub innych czynnych obiektów budowlanych o łącznej wartości brutto min. 200 000,00 PLN, obejmującą swoim zakresem roboty rozbiórkowe, demontażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie : a) 1 roboty budowlanej o wartości i zakresie określonej w pkt 9.2. w ramach jednej umowy lub b) roboty budowlane o zakresach i łącznej wartości określonej w ppkt 9.2., zostaną zrealizowane maksymalnie 3 umowami tzn każda robota zostanie zrealizowana odrębna umową Dotyczy części 2 -Zamawiający nie opisał dodatkowych wymagań dotyczących sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy Części 1 i części 2 -Zamawiający nie opisał dodatkowych wymagań dotyczących sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy części 1 - Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobami, posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, które będą posiadały określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalnościach: a) 1 osobą - posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) 1 osobą - posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub też równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) 1 osobą - posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji sanitarnych lub też równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Dotyczy części 2 -Zamawiający nie opisał dodatkowych wymagań dotyczących sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy części 1 i części 2 -Zamawiający nie opisał dodatkowych wymagań dotyczących sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1 Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ - właściwy dla części 1 lub części 2 , 2. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.5. SIWZ, .3. Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy - dotyczy części 2

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - okres gwarancji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bogatynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul.1 Maja 29 59-920 Bogatynia ( Wydział Zamówień Publicznych).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia ( Kancelaria , pok. nr 5).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pomieszczenia przewidziane do przebudowy i adaptacji zlokalizowane są na piętrze budynku. Pralnia zajmująca znaczną część piętra zostanie przeniesione do mniejszego pomieszczenia, a przestrzeń ta zostanie adaptowana na dodatkowy oddział żłobkowy. Pralnia zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu pełniącym funkcję szatni, a szatnia przeniesiona do nieczynnej wentylatorowni. Zakres robót remontowych W celu dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji oraz w celu realizacji prac remontowych przewidziano prace rozbiórkowe, demontażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne. Zakres prac przewidziany do wykonania został opisany w dokumentacji projektowo - kosztorysowej Adaptacji pomieszczeń pralni z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni opracowanej przez Firmę Projektowo - Budowlaną SISSKON z siedzibą w Zgorzelcu. W skład dokumentacji wchodzą nw. opracowania: - projekt budowlano - wykonawczy, - szczegółowe specyfikacje - techniczne - przedmiar robót - pomocniczo.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. okres gwarancji - 3CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia związana z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W celu spełnienia wymagań dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji przewidziano zakup wyposażenia żłobka. Spis wyposażenia wchodzącego w zakres przedmiotu przedstawiono w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SIWSi..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.51.20.00-7, 32.00.00.00-3.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. Okres gwarancji - 3POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe