Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno , Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, woj. małopolskie, tel. 14 6658714, faks 14 6658722.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno, zakres robót odejmuje drogi: 1) Doły Na Most 1+100 do km 1+488: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm, dosypanie poboczy - 232,80 m2 b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -bitumiczną, mieszanka asfaltowa , wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa - 58,200 t c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa - 1 174,00 (krot.1,25) m2 d) Ścięcie poboczy równiarkami samojezdnymi - 310,40 m2 2) Rajsko Do Zagórza w Sufczynie od km 1+340 do km 1+670: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - 1 254m2 b) Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - 1 254m2 c) Mechaniczne ścięcie poboczy równiarką - 264 m2 d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa - 1 122,00 m2 e) Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 6 cm, dosypanie poboczy -198,00 (krot. 0,70) m2 3) Wola Dębińska Osiedlowa IV km 0+000 do km 0+120: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 7,6 m3 b) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30 cm - 150,00 m2 c) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm przykanaliki - 7,00 m d) Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem długości 5mb - 5,00 szt. e) Krawężniki betonowe, wystające 15x30 na podsypce cementowo piaskowej - 40 m f) Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - 0,09 m3/mb -3,60 m3 g) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa - 671,00 m2 h) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa - 671,00 m2 i) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm - 165,00 m2 j) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - 165 m2 k) Podbudowy z kruszy łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm niwelowanie istniejącej podbudowy - 636,00 m2 4) Wola Dębińska Zarzecze od km 0+390 do km 0+690 : a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - 1140 m2 b) Pobudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - 1140 m2 c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa - 970,00 m2 d) Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi - 180,00 m2 e) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm, dosypanie poboczy- 180,00 m2 5) Zagórze od Łoponia w miejscowości Sufczyn 0+000do km 0+200: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna ,po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy - 120,00 m2 b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mieszanka asfaltowa , wbudowanie mechaniczne, grysowo żwirowa - 32,500 t c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa - 650,00 (krot. 1,25) m2 d) Ścięcie poboczy równiarkami samojezdnymi - 160,00 m2 6) Budowa miejsc postojowych wraz z zabudowa rowu przy boisku sportowym w miejscowości Biadoliny Szlacheckie: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna , po zagęszczeniu 10 cm- 477,825 m2 b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa - 477,80 m2 c) Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm - 95,60 m2 d) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 76,80 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowią: przedmiary robót (zał. nr 10 SIWZ), dokumentacja projektowa (zał. nr 11 SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 12 SIWZ). Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, wyrobów i urządzeń niż wskazane w/w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać, jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość i parametry materiałów, wyrobów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wskazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000, 00 złotych (osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu (wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego nr: 40945300090030030000260006 Bank Spółdzielczy Brzesko O/Dębno z adnotacją Wadium na zadanie Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancjach bankowych d) Gwarancjach ubezpieczeniowych e) Poręczeniach udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Za datę wniesienia Wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływy pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont dróg na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych brutto. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w pkt VI.A.2.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w pkt. VI.A.3.i 4 Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi/projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 z późn. zm).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie załączonych przedmiarów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu: a) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które te przepisy narzucają, f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, g) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. brak możliwości dojazdu na teren prowadzenia robót, protesty mieszkańców itp.), h) następstw działania organów administracji. 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 3) Zmiany osobowe: a) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; b) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 4) Pozostałe zmiany: a) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu, 2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?c=1243
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach urzędowania w poniedziałek od 07:30-16:30 od wtorku do czwartku od 07:30-15:30 w piątek 07:30-14:30..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, Dziennik Podawczy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków