Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego ora...
Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego ora...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8642765, faks 15 8642211.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje modernizację sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie przy ul. Szkolnej 11 na działce o nr ew. gruntów 1771/1 i polega na realizacji następującego zakresu robót: 1. Sala Gimnastyczna - cyklinowanie podłogi z parkietu drewnianego, wymiana uszkodzonych elementów, wymiana listew przyściennych, a następnie lakierowanie oraz odtworzenie linii boisk - (piłki siatkowej, koszykówki i badmintona), - montaż dodatkowych grzejników c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o., - montaż dodatkowych grzejników na korytarzu hali sportowej wraz z wykonaniem instalacji c.o. - naprawa urządzenia do opuszczania tablicy do koszykówki, - naprawa instalacji elektrycznej w hali sportowej - nie działa jeden obwód składający się z 5 lamp, - wykonanie części elewacji hali - odbicie ok. 30m2 tynku zewnętrznego cementowo- wapiennego, wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego, a następnie tynku cienkowarstwowego z mozaiki żywicznej, - wymiana 29mb rynny dachowej. 2. Boisko Wielofunkcyjne - usunięcie istniejącej sztucznej trawy będącej w złym stanie technicznym, - wyrównanie, zagęszczenie i wyprofilowanie podłoża (należy również przewidzieć uzupełnienie kruszywem ewentualnych ubytków), - ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy o lepszych parametrach tj. trawy z polipropylenu odpornego na działanie promieni U.V. w kolorze zielonym o wysokości włókien15mm/17mm, wklejenie linii ze sztucznej trawy (boisko do piłki ręcznej, nożnej, siatkowej, koszykówki, badmintona), - zasypanie sztucznej trawy odpowiednio do tego przeznaczonym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 - 0,8mm, - wymiana tulei do montażu bramek piłki nożnej (ręcznej) - 2 komplety (4 szt.), - wymiana siatki stalowej na siatkę stalową ocynkowaną o grubości drutu 2,8mm i wysokości 6m, - zwiększenie wysokości słupków z 4m do 6m poprzez przyspawanie rur stalowych o takich samych parametrach jak istniejące, a następnie oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie całości, - wymiana uszkodzonych 360 siedzisk z tworzywa sztucznego na trybunach boiska. 3. Urządzenia Lekkoatletyczne Bieżnia. - przygotowanie powierzchni poprzez usunięcie mchu, dokładne oczyszczenie oraz gruntowanie, - uzupełnienie (wyrównanie) nawierzchni poliuretanowej, - wykonanie natrysku strukturalnego poliuretanowego bieżni, - wymalowanie linii bieżni. Boisko do pchnięcia kulą. - wymiana żwiru na rzutni kulą - zebranie około piętnastocentymetrowej warstwy żwiru i wykonanie nowej. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są: - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiary robót - Załącznik nr 1a do SIWZ oraz - zgłoszenia robót budowlanych - Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia według kodów (CPV): 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45.23.61.19-7 Naprawa boisk sportowych 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe Uwaga: Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.23.61.19-7, 45.30.00.00-0, 45.11.13.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000 zł ( siedem tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ (rozdział XVI).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie/modernizacji sportowych obiektów budowlanych (np. hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko sportowe, stadion sportowy), o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie/modernizacji sportowych obiektów budowlanych (np. hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko sportowe, stadion sportowy), o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     a) formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do SIWZ . b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). d) dowód wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt XIII. ppkt 7. b). SIWZ Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć łącznie dokumenty wskazane w pkt XIII. ppkt 7. a), 7. c). 7. d) SIWZ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). f) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. g) Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja i rękojmia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Potrzeba wprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 3) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, 5) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia za skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 6) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.staszowski.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, pok. A 218..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów kancelaria nr 15..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII ppkt 2: 1. lit. b) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiednio podanych w pkt XIII ppkt 6 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, - nie została ujawniona do wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej. 4. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto podanej w ofercie 5. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków