Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej ...
Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno , Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, woj. małopolskie, tel. 14 6658714, faks 14 6658722.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku Zadanie nr 2 - Przebudowa łazienki wewnętrznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, zakres robót obejmuje min: 1) docieplenie ścian zewnętrznych styropian gr. 16cm 2) docieplenie ościeży styropian gr. 3cm 3) docieplenie płyty dachu dolnego styropian gr. 5cm 4) docieplenie stropu nad piętrem z wełny mineralnej gr. 25cm 5) wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej 6) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat okiennych i drzwiowych 7) rozbiórka parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 8) docieplenie elewacji, stropu i ściany wewnętrznej 9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej 10) montaż obróbek blacharskich 11) montaż elementów zewnętrznych (lampy, uchwyt do flagi itp.) 12) rusztowanie rurowe do wykonania elewacji o wysokości 8,00m oraz Zadanie nr 2 - Przebudowa łazienki wewnętrznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, zakres robót obejmuje min: 1. Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 1) wykucie z muru ościeżnic 2) rozebranie ścian i ścianek z cegły ceramicznej pełnej - wykucie otworów 3) skucie nierówności betonu po posadzce z płytek 4) skucie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach 5) rozbiórka posadzki betonowej /pod rury kanalizacyjne w posadzce 6) zeskrobanie i zmycie starej farby 7) wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych i nadproży w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 8) demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki, ustępu z miską fajansową 9) demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o śr. 50-100mm 10) demontaż baterii umywalkowej 11) demontaż wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych 12) wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki wraz z utylizacją 2. Roboty budowlane konstrukcyjne 1) wciągnięcie i osadzenie w gniazdach belek stalowych dwuteownik 100 i 140mm 2) wiercenie otworów w belkach i nadprożach stalowych dla osadzenia śrub M12 co 50cm 3) obmurowanie końcówek belek 3. Roboty murowe 1) ścianki działowe gr. 12cm z cegły pełnej 4. Roboty posadzkowe 1) podkłady z piasku 2) podkłady z betonu B-15 3) izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 4) posadzka cementowa gr. 6cm 5) wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 6) warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 7) gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 8) płynna folia izolacyjna grubości 2,0mm - w pomieszczeniach mokrych 9) posadzki z płytek kamionkowych gres układanych na klej 10) cokoliki z płytek gres 5. Roboty ślusarskie 6. Montaż schodów na belkach stalowych z profili zimnogiętych 80x40x3mm (ocynkowane). 7. Stopnie i spocznik z kraty pomostowej HMS gr 30mm ocynkowanej. Schody wykonać wg projektu 8. Roboty tynkowe i okładzinowe wewnętrzne 1) wykonanie tynków na ścianach kat. III, II 2) gładzie gipsowe na ścianach i sufitach 3) licowanie ścian płytkami ceramicznymi 4) montaż listew narożnikowych przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi 5) ścianki działowe z płyt GK 6) obudowa z płyt gipsowo - kartonowych z izolacją cieplną z wełny mineralanej 7) osadzenie parapetów wewnętrznych z płyt MDF szer. 40cm 9. Roboty malarskie 1) gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 2) gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity 3) malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną 4) dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - sufity 5) czyszczenie przez szczotkowanie belek stalowych 6) malowanie konstrukcji stalowych - nadproża 10. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 1) obsadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych i stalowych wraz z dopasowaniem skrzydeł 11. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: Instalacja wod - kan 1) wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach z cegły 2) rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 3) rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50, 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 4) montaż zaworów 5) izolacja cieplna rurociągów 6) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne 7) montaż urządzeń Sanitarnych 8) montaż wpustów podłogowych 9) montaż baterii 10) montaż pogrzewacza V=10dm3 12. Instalacja centralnego ogrzewania 1) przeniesienie istniejącego grzejnika w inne miejsce 13. Instalacja wentylacji 1) montaż wentylatorów ściennych /łazienkowych 2) montaż kształtek i kanałów okrągłych SPIRO 14. Instalacja elektryczna 1) wykucie i zaprawianie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2) układanie przewodów YDYp 3x1,5mm, 3x2,5mm2 3) montaż tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych 4) montaż wyłączników, gniazd wtyczkowych 5) montaż opraw oświetleniowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi przedmiar robót (zał. nr 10 SIWZ), dokumentacja projektowa (zał. nr 11 SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 12 SIWZ). Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, wyrobów i urządzeń niż wskazane w/w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać, jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość i parametry materiałów, wyrobów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wskazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego, z zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3, 45.23.32.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) (wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego nr: 40945300090030030000260006 Bank Spółdzielczy Brzesko O/Dębno z adnotacją Wadium na zadanie Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, Zadanie nr 2 - Przebudowa łazienki wewnętrznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancjach bankowych d) Gwarancjach ubezpieczeniowych e) Poręczeniach udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Za datę wniesienia Wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia tj. robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów określonych w pkt. VI.A.3.i 4 Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi/projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 z późn. zm).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej, uproszczone kosztorysy ofertowe, opracowane na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót stanowiący zał. nr 10, zawierające wycenę wszystkich pozycji z podaniem cen jednostkowych.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu: a) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które te przepisy narzucają, f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, g) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. brak możliwości dojazdu na teren prowadzenia robót, protesty mieszkańców itp.), h) następstw działania organów administracji. 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 3) Zmiany osobowe: a) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; b) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 4) Pozostałe zmiany: a) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu, 2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?c=250
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach urzędowania w poniedziałek od 07:30-16:30 od wtorku do czwartku od 07:30-15:30 w piątek 07:30-14:30.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, Dziennik Podawczy..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe