Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja i rozbudowa instalacji technologicznej istniej...
Modernizacja i rozbudowa instalacji technologicznej istniej...
Sekcja I:

ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: 真romi雟kie Zak豉dy Komunalne Sp. z o.o. , ul. Szpitalna 125, 09-300 真romin, woj. mazowieckie, tel. 23 6572760, 6572957, faks 23 6572760, 6572957.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAM紟IENIAII.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja i rozbudowa instalacji technologicznej istniej帷ej kot這wni przy ul. Szpitalnej 125 w 真rominie.


II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Modernizacja i rozbudowa instalacji technologicznej istniej帷ej kot這wni przy ul. Szpitalnej 125 w 真rominie Roboty demonta穎we: Demonta dw鏂h kot堯w o mocy 300kW ka盥y, Demonta fundament闚 pod te kot造 Demonta cz窷ci rozdzielacza powrotnego, Demonta przynale積ych do kot堯w ruroci庵闚 i rozdzielaczy, oraz kana堯w spalinowych, Demonta cz窷ci pomostu roboczego, Demonta kana堯w spalinowych Roboty monta穎we: Wykonanie nadpro篡 pod otwory w 軼ianach, Wykucie otwor闚 w 軼ianie szczytowej i 鈔odkowej 3,5 x 3,5 m, Wykonanie fundamentu pod kocio i kana逝 pod od簑磧acz, Monta kot豉 o mocy 2000 kW typu WWC 2000, Przebudowa i rozbudowa pomostu roboczego, Monta rozdzielaczy, ruroci庵闚 i armatury, Monta od簑磧acza zgrzeb這wego, Monta odpylacza, kana堯w spalinowych i wentylatora wyci庵u spalin, Monta instalacji odprowadzania spalin od istniej帷ych kot堯w.


II.1.5)

  przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych


II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.00.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpocz璚ie: 09.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymagane Wadium w kwocie 15.000,00 z. Wadium nale篡 wnie嗆 przelewem na konto zamawiaj帷ego nr:03124032171111000027662371 Bank PEKAO S.A. I Odzia 真romin lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por璚zeniach bankowych. W przypadku przelewu oferent do陰czy do oferty kserokopi polecenia przelewu.Termin wnoszenia Wadium up造wa: Dzie przed up造wem terminu sk豉dania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟


III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie do wykonania zadania
III.3.3) Potencja techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykaz co najmniej jednego zadania o podobnym zakresie w ci庵u ostatnich 5 lat o warto軼i min. 500.000.00 z
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 PZP
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 PZP
III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczeg鏊no軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;
 • informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, wystawion nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
  • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   pisemna gwarancja na - korpus kot豉 3 lata - urz康zenie zgodne z gwarancj producenta lecz nie kr鏂ej ni 2 lata

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zam闚ienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt鏎ej b璠zie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.zzk.zuromin.internetdsl.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: 真romi雟kie Zak豉dy Komunalne Sp. z o. o. ul. Szpitalna 125, 09-300 真romin.


IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 10:00, miejsce: 真romi雟kie Zak豉dy Komunalne Sp. z o. o. ul. Szpitalna 125, 09-300 真romin Sekretariat..


IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
10.07.2020
Hygge Hus Sp. z o.o.

Podobaj si Wam domy skandynawskie? Chcecie mie taki dom dla siebie? My mo瞠my w tym pom鏂. Oferujemy domy gotowe dopasowane wielko軼...

podlaskie
Domy drewniane
09.07.2020
Alpin Group Sp. z o.o.

Firma Alpin Group zajmuj si wykonywaniem wszelkiego typu prac specjalistycznych na wysoko軼i z zastosowaniem technik dost瘼u linowego...

堯dzkie
Prace wysoko軼iowe
09.07.2020
Obs逝ga Inwestycji Budowlan...

Firma OIB Krzysztof Chrzanowski funkcjonuje na rynku od 2020 roku, jednak do鈍iadczenie nabyte w latach poprzednich czyni j konkretnym...

pomorskie
Wynajem sprz皻u budowlanego
09.07.2020
PUR SOLUTIONS ANDRZEJ ANTOS...

PUR Solutions to firma zajmuje si wykonywaniem hydroizolacji, termoizolacji poprzez hydrodynamiczy natrysk pian poliuretanowych i elas...

mazowieckie
Ocieplanie budonk闚