Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych ...
Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzyżewice , 23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie, tel. 081 5666025, faks 081 5666025.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych w km 0+000 do km 1+455.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych na odcinku 1455 m polegająca na wykonaniu następujących robót: 1) roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe: 1,455 km, b) karczowanie pni, korzeni i krzaków wraz z wywózką karpiny, c) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 15 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km, d) roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm, 2) roboty ziemne, 3) przepust pod skrzyżowaniem z drogą powiatową z rur betonowych śr. 60 cm - 14 m na ławie fundamentowej pospółki, 4) przepust pod koroną drogi z rur z PEHD PECOR OPTIMA SN8 lub równoważne 2 x 40 cm dł. 7,0 m na ławie fundamentowej pospółki ze ściankami czołowymi i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi 60 x 4 x 8 cm 5) wykonanie podbudowy: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, b) warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm, d) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 5 cm, e) ułożenie korytek ściekowych szer. 60 cm na ławie z oporem gr. 10 cm z betonu C16/20 - 650 m, 6) wykonanie nawierzchni: a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową, b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo - żwirowej (AC 17W 50/70) gr. 3 cm, c) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm, d) skropienie krawędzi nawierzchni asfaltem 7) roboty wykończeniowe: a) utwardzenie poboczy kruszywem 0-31,5mm, gr. warstwy 6 cm, b) plantowanie skarp i korony nasypów 8) zjazdy: 27 szt. strona lewa i 25 szt. strona prawa, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 15 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 5 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu), 8) oznakowanie pionowe: Słupki z rur ocynkowanych śr. 60 mm - 13 szt., tarcze znaków - 11 szt.: folia odblaskowa II generacji, tablice prowadzące: 3000 x 600 mm, znaki ostrzegawcze - bok 750 mm, znaki zakazu - średnica 600 mm, znaki informacyjne - bok 600 mm Do ustawienia są następujące znaki: a) U-3c - tarcza + 2 słupki - 2 komplety, b) U-3d - tarcza + 2 słupki - 2 komplety, c) D-1 - tarcza + słupek - 2 komplety d) A-7 - tarcza + słupek - 1 komplet, e) B-33 + B-18 - 2 tarcze + słupek - 2 komplety, f) A-7 - istniejący znak do zdemontowania i ponownego zamontowania. Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Uwaga: - wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót parametry materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych, - do każdej z nazw firm, znaków firmowych itp., które zostały wymienione w projekcie budowlano - wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) dodaje się słowa lub równoważne - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej. Warunkiem jest, aby materiały i urządzenia równoważne posiadały co najmniej takie same parametry techniczno - użytkowe jak wskazane w dokumentacji. Do obowiązków wykonawcy w ramach zadania i ceny ofertowej należy: 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz z należytą starannością i w terminach umownych; 2) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót; 3) przedłożenie w dniu podpisania umowy kopii uprawnień kierownika budowy w specjalności drogowej z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego, 4) zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy; 5) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy; 7) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia przedmiotowych robót; 8) dbałość o środowisko naturalne, w tym by odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze i nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego; 9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 10) naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego - w uzgodnieniu z ich administratorami; 11) na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości, ewentualne ograniczenia ruchu kołowego wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem; 12) do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji na każdym etapie realizacji robót. Zatwierdzone inwentaryzacje należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej 13) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 14) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru 15) czynny udział w odbiorach. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi. Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające następującym wymogom: a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacja techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami. d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony w dokumentacji przetargowej zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z tym zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancyjne Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji jakości , na opisanych poniżej warunkach: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 2. Gwarancja jakości musi obejmować zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców i urządzeń. 3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w gwarancyjnych przeglądach okresowych oraz w odbiorze ostatecznym. 4. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczone jest od daty bezusterkowego odbioru przez zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót. 5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy tj. także za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Uwaga: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.10-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Dokumenty dotyczące podwykonawców: Wykonawca składa do oferty wykaz robót, których wykonanie planuje powierzyć Podwykonawcom (załącznik nr 6 do siwz) 2. Do oferty należy załączyć ponadto kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót załączonego do siwz.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja i rękojmia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa zakres możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto (stosownie do przepisów prawa wprowadzających zmianę), 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) działanie siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz, itp., e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, f) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym albo jest wynikiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub zmian istotnych i nieistotnych w rozumieniu Praw budowlanego, 4) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu, 5) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Zamiana może nastąpić na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia, 6) zmiana osoby kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, pok. nr 28 (sekretariat I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PODBUDOWA.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1: Podbudowa (obejmuje dział 1: Podbudowa kosztorysu ofertowego) tj.: wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, przepustów, wykonania warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie poboczy utwardzonych, plantowanie skarp nasypów, wykonanie zjazdów, oznakowanie pionowe..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Gwarancja i rękojmia - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nawierzchnia.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2: Nawierzchnia (obejmuje dział 2: Nawierzchnia kosztorysu ofertowego) tj.: skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, oblanie krawędzi nawierzchni asfaltem..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.10-7.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Gwarancja i rękojmia - 10POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków