Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja ( przebudowa) drogi gminnej transportu rolne...
Modernizacja ( przebudowa) drogi gminnej transportu rolne...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne , ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, faks 023 6710017.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ( przebudowa) drogi gminnej transportu rolnego Żbiki - Żbiki Kierzki dł. 1,82 km.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą czterowarstwowego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi . Zamówienie obejmuje odcinek drogi o długości 1820m i szerokości nawierzchni 5m + zjazd na drogę boczną dł. 10m i szer. 4m. ( Powierzchnia nawierzchni - 9140m2) Zakres robót: -ścięcie zawyżonych poboczy grub. ~ 10 cm z transportem gruntu na odkład - 328 m3. -wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (żwirem) przy średniej grubości warstwy 6 cm , z profilowaniem , zagęszczeniem i przygotowaniem pod nawierzchnię bitumiczną . -Wykonanie nawierzchni bitumicznej (grub. ~4cm) metodą czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia, emulsją asfaltową -Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0-31,5mm na szerokości 0,75m.


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. Wartość zamówień uzupełniających - do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł / pięć tysięcy złotych/. Szczegółowe informacje w sprawie wadium oraz zawiera SIWZ - pkt. 17 i 18 Instrukcji dla Wykonawców.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania polegające na przebudowie lub remoncie drogi , w zakres których wchodziły drogowe roboty nawierzchniowe w technologii wielowarstwowego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej (wymagane minimum 3 warstwowe powierzchniowe utrwalenie) . Przez remont należy rozumieć roboty związane z wykonaniem nawierzchni wykraczające poza zakres bieżącej eksploatacji (nie będą brane pod uwagę remonty o charakterze napraw bieżących lub remontów cząstkowych typowych dla bieżącego utrzymania dróg). Za drogę zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz.460 ze zm.) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek spełniają łącznie. [Łącznie] należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. (Treść zobowiązania wg formularza 2.6) Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia-nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu robót .
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - termin realizacji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 1.Zmiany zakresu podwykonawstwa poprzez: a)wskazanie innych podwykonawców, b) rezygnację z podwykonawców, c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 3.Zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.), 4.zmiana wynagrodzenia : -w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych i zamiennych. -wynikająca z końcowego rozliczenia inwestycji kosztorysem powykonawczym na zasadach określonych w umowie i ustalenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy . 5.zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności , o których mowa w § 2 ust.2 umowy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krasne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krasne ul. A Mickiewicza 23 06-408 Krasne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krasne ul. A Mickiewicza 23 (sekretariat) 06-408 Krasne.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U.2015, poz. 2164 ze zm.) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z przepisami techniczno -budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie. 4. Podwykonawstwo Wykonawca może realizować zamówienie z udziałem podwykonawców. Zamawiający nie określa kluczowej części zamówienia, którą Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście. Zamawiający wymaga aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się - na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - na zasoby innych podmiotów (podwykonawców), którzy będą realizować część zamówienia , zobowiązany jest podać w ofercie także nazwy tych podmiotów. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów , zgodnie z art. 26 ust . 2b odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba , że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się- na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków