Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remonty w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach ...
Remonty w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów w pomieszczeniach : 1.Przedszkola Miejskiego nr 2, ul. Wodna 13 - malowanie ścian i sufitów oraz naprawa podłóg w wybranych salach, wymiana drzwi wejściowych w wiatrołapie, 2.Przedszkola Miejskiego nr 7, ul. B. Chrobrego 6 - wymiana drzwi w pomieszczeniu sanitariatów oddziału zerowego, remont sanitariatów oddziału zerowego, malowanie ścian magazynku i przedsionka, 3. Przedszkola Miejskiego nr 8, ul. Zubrzyckiego 10 - remont pomieszczeń kuchennych, wymiana drzwi wejściowych w wiatrołapie, 4. Przedszkola Miejskiego nr 11, ul. Hajduki 14 - malowanie pomieszczeń nr 18 i 17 i magazynku sali, malowanie magazynu kuchennego oraz traktów komunikacyjnych, wymiana drzwi sali gimnastycznej, uzupełnienie płytek w kuchni z malowaniem oraz wymiana glazury, 5. Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Harcerska 10 - wymiana drzwi dwuskrzydłowych sali zajęć, 6. Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Sudecka 1 - remont izolacji ścian i posadzki pomieszczenia sanitarnego przyległego do pomieszczenia kotłowni, 7. Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Zubrzyckiego 38 - pomieszczenia kuchenne - uzupełnienie ubytków glazury na ścianach w zmywalniach, naprawa / wymiana ścianki działowej, wymiana / naprawa podłogi, malowanie tynków sufitów i ścian, naprawa łącznika dylatacji budynku, remont szatni bloku sportowego, natrysków, sanitariatów, z wymianą kratek ściekowych, naprawą drzwi w kabinach ustępowych, malowaniem ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w traktach komunikacyjnych przy bloku sportowym, uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w sali gimnastycznej, uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w magazynkach sprzętu sportowego, uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w salach nr 203, 207, 216, uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian w korytarzu przy pomieszczeniu personelu zaplecza kuchennego, uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie sufitów i ścian na 1 i 2 piętrze - korytarze. 8.Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Wyzwolenia 50 - remont posadzki w toalecie na 3 piętrze, 9.Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Komandra 9 - malowanie korytarzy i klatek, naprawa podłogi w świetlicy szkolnej, 10.Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Armii Ludowej 14 - wymiana podłóg w sekretariacie w budynku A oraz w pokoju nauczycielskim, naprawa drzwi sal lekcyjnych w budynku A oraz kabin ustępowych, remont wejścia zewnętrznego do kuchni wraz ze schodami w budynku B, wymiana wykładziny w salach nr 3 i 6 w budynku A, wymiana drzwi wejściowych w toalecie męskiej na 2 piętrze, 11.Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Bolesława Chrobrego 4 - wymiana drzwi wejściowych oraz podłogi w jadalni, malowanie sali gimnastycznej, 12.Gimnazjum nr 5, ul. Wojska Polskiego 75 - wymiana tynków i okładzin podłóg, malowanie ścian i sufitów części sal lekcyjnych, wymiana drzwi w 5 salach lekcyjnych, 13. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Licealna 1 - wymiana parkietu w salach 38 i 39, wymiana wykładzin podłogowych w bibliotece i salach 32, 34, 35,36, 37, wymiana drzwi w sali nr 49 i szatni. 14.Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - ul. Sudecka 5 - uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie ścian i sufitów w przebieralniach uczniów w bloku sportowym, wymiana drzwi w szatni 15.Urzędu Miejskiego ul. Katowicka 54, ul. Katowicka 53 - remont podłóg i ściany - p. 124, remont podłogi pok. 120, remont podłogi w pomieszczeniu Wydziału Obsługi Mieszkańców Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych i użytkowanych budynkach. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji zdjęciowej stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.23.21-7, 45.40.00.00-1, 45.32.40.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 15.000zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Remonty w miejskich placówkach oświatowych oraz budynkach Urzędu Miejskiego Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 27.07.2016 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze pok. Nr 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne ( gwarancja ) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.




III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń o wartości tych robót wynoszącej co najmniej 400.000 zł brutto, wykonanym w czynnym i użytkowanym budynku lub maksymalnie pięć ( 5 ) robót budowlanych polegających na remoncie o łącznej wartości tych robót wynoszącej co najmniej 400.000 zł brutto, wykonanych w czynnych i użytkowanych budynkach. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji,




III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.




III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. : osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert jako czynny zawodowo kierownik robót. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.




III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.




III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 3), 3. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( w treści formularza ofertowego ), 4. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy (wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej zamieszony w załączniku nr 6), 5. kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, 6. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 7. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych, 8. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA IV:

PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 94
– 2 - termin - 6

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu jej wykonania, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1.) wystąpienia działania siły wyższej oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót; 2.) zmian wynikających z konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiotem umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany kierownika budowy w następujących losowych przypadkach ; śmierć, choroba, utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych ul.Katowicka 54, Świętochłowice pokój 115-116.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych ul.Katowicka 54, Świętochłowice pokój 115-116.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.06.2019
Przedsiębiorstwo Budowlane ...

Firma realizuje roboty żelbetowe w każdym systemie szalunków w tym szalowanie tradycyjne, roboty zbrojarskie oraz murowe. Zatrudnia doś...

małopolskie
Budownictwo przemysłowe
17.06.2019
In-Therm Mariusz Olejnik

Firma IN-THERM z Łodzi od przeszło 15 lat zajmuje się projektowaniem, montażem i instalacją systemów wentylacyjnych. Specjalizuje się w...

łódzkie
Intalacje grzewcze
14.06.2019
Muszyńscy okna drewniane, K...

Firma MUSZYŃSCY ze Stargardu Szczecińskiego zajmuje się produkcją wysokiej jakości okien drewnianych, drzwi wejściowych i okiennic. Zap...

zachodniopomorskie
Okna i akcesoria okienne
12.06.2019
Mięs-Hub Hubert Żuchowski

Rok założenia 2001, obszar Powiat Warszawski Zachodni, Specjalizacja ocieplenia budynków, struktura - kolor. Ocieplenia poddaszy. Szu...

mazowieckie
Ocieplanie budonków