Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.
Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach , ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4311830, faks 91 4311832.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie jezdni (klasa D) o szer. 5 m (z kostki betonowej brukowej dwuteowej) z jednostronnym chodnikiem (z kostki betonowej brukowej dwuteowej) o szer. 2 m (działka nr 972) wraz ze zjazdami do posesji o szer.3,5 m, terenem utwardzonym (z kostki betonowej brukowej dwuteowej) o pow.140 m2 i terenem utwardzonym z płyt drogowych pełnych o pow. 136m2; 2. budowę sieci wodociągowej Ø110 PE o długości L=109 m , przyłącza Ø32 PE o długości L=15 m 3. budowę kanalizacji deszczowej Ø 250 PVC o długości L=147 m, kanalizacji deszczowej Ø 160 PVC o długości L=65 m.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.25-2, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi : 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) i wnoszone jest zgodnie z art.45 ust.6 ustawy PZP 2. Sposób wniesienia wadium: - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek wadiów i kaucji Urzędu Miejskiego w Policach nr 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 z oznaczeniem : Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - wadium wnoszone w pozostałych formach należy w oryginale dołączyć do oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje sposobu oceny warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę drogi klasy D o długości L=100 m,
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje sposobu oceny warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadają wymagane uprawnienia, wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje sposobu oceny warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 80
– 2 - gwarancja i rękojmia - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.police.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny ul.Bankowa 18.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Policach, ul.Batorego 3, sekretariat I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
10.10.2019
PHU Lavart Grzegorz Cierniak

W Poznaniu mieści się siedziba firmy Lavert, która od 1991 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą okien, drzwi i innych elementów do wy...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
09.10.2019
PHUP Texon Włodzimierz Proc

PHUP TEXON Włodzimierz Proc w Warszawie to firma, która świadczy usługi remontowe, gwarantując najwyższą ich jakość i standard. Działam...

mazowieckie
Remonty
09.10.2019
Roboty Ziemne Bartosz Janko...

Jest nam ogromnie miło móc zaprezentować Państwu ofertę firmy Roboty Ziemne Bartosz Jankowiak. Nasza siedziba mieści się w Rydzynie w w...

wielkopolskie
Prace ziemne
07.10.2019
Vertical Beata Szymczak

Mamy ponad 22-letnie doświadczenie. Nasza specjalność to KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWE: hydraulika, elektryka, ogrzewanie, wymiana okien...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane