Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr ...
Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, faks 23 6611071.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie oraz drogi gminnej nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn gmina Baboszewo..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie oraz drogi gminnej nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn gmina Baboszewo. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn gmina Baboszewo. Opis Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie 1) Opis stanu istniejącego: Obecnie przedmiotowa droga istnieje i jest zagospodarowana. Posiada nawierzchnię żwirową. Droga stanowi dojazd do okolicznych zabudowań oraz pół uprawnych. Posiada dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi. Na terenie występuje uzbrojenie w postaci: - kable telefoniczne, - kable energetyczne, - wodociąg. 2) Zakres i zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Baboszewo. Przebudowywany odcinek posiada długość 977 m. W zakres robót wchodzą: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji, obramowania i nawierzchnia, wycinka drzew, ustawienie oznakowania drogi, roboty towarzyszące i porządkowe. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na całym odcinku o szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zakres zamówienia obejmuje także odmulenie przepustów oraz przylegających rowów na odcinkach minimum 25,00 m z obu stron. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia nawierzchni jezdni - 4 400 m² - powierzchnia poboczy - 1 500 m² Zakres robót ziemnych związany jest z usytuowaniem wysokościowym i obejmuje wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod nowe warstwy konstrukcyjne oraz usunięcie niezbędnej ilości ziemi w miejscach wykonywania stabilizacji. Warstwy konstrukcyjne: 1. Nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 20 cm. 2. Warstwa stabilizowanego gruntu grub. 15 cm. Opis Część II - Przebudowy drogi gminnej nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn gmina Baboszewo 1) Opis stanu istniejącego: Obecnie przedmiotowa droga istnieje i jest zagospodarowana. Posiada nawierzchnię żwirową i częściowo żużlową. Droga stanowi dojazd do okolicznych zabudowań oraz pół uprawnych. Posiada skrzyżowania z drogą powiatową i drogą gminną. Wzdłuż drogi przebiega rów. Na terenie występuje uzbrojenie w postaci: - kable telefoniczne, - kable energetyczne, - wodociąg. 2) Zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn.. Przebudowywany odcinek posiada długość 1 760 m. W zakres robót wchodzą: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji, obramowania i nawierzchnia, wycinka drzew, ustawienie oznakowania drogi, roboty towarzyszące i porządkowe. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od 0+000 do 0+790 o szerokości 5,00 m, na odcinku od 0+790 do 1+ 760 o szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zakres zamówienia obejmuje także odmulenie przepustów oraz przylegających rowów na odcinkach minimum 25,00 m z obu stron oraz wykonanie przepustu 11 m na podbudowie grub. 15 cm z betonu C8/10. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia nawierzchni jezdni - 8 400 m² - powierzchnia poboczy - 2 640 m² W ramach robót ziemnych należy wykonać wymianę podłoża na głębokość 40 cm w miejscach gdzie zmienia się przebieg istniejącej nawierzchni drogi. Warstwy konstrukcyjne: Nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 20 cm. 2. Informacje dodatkowe dotyczące Części I i Części II. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami bhp, ppoż. oraz stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W załączonych do dokumentacji projektowej pomocniczych przedmiarach robót nie ma zawartych prac związanych z obsługą geodezyjną. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu drogi w terenie oraz po zrealizowaniu inwestycji dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 2. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty potwierdzające ich parametry w celu dokonania kontroli. 3. Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry gorsze , niż wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów. 5. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to wskazaniu takiemu towarzyszą każdorazowo wyrazy lub równoważny. Wskazania takie mają charakter przykładowy i stanowią punkt odniesienia zastosowanych rozwiązań a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy zaleca się sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Na wykonany przedmiot zamówienia wymagana jest gwarancja liczona od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych na okres minimum 36 miesięcy. Szczegółowy zakres objęty przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ. 9. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załącznik Nr 10 do SIWZ..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie - 5 000,00 zł Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn gmina Baboszewo - 10 000,00 zł 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227 ,poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96 poz.620). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z podaniem nazwy postępowania w przetargu nieograniczonym: Nr rachunku bankowego: 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 Kserokopię dowodu wniesienia wadium (polecenie przelewu) dołączyć do oferty. Na dowodzie wpłaty należy dokładnie określić nazwę postępowania, do którego wnoszone jest wadium oraz nazwę Wykonawcy składającego ofertę. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy dołączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu odrębnie w zamkniętej kopercie z napisem WADIUM i nazwą przetargu, oraz dodatkowo kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączonego do oferty jak inne wymagane dokumenty. 4) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać w swej treści następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne określenie nazwy postępowania, na które wnoszone jest wadium, c) kwotę zobowiązania, d) termin ważności nie krótszy niż termin związania ofertą, e) klauzule nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu, f) klauzule nieodwołalnego i bezwarunkowego zobowiązania na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca: 1. w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą jedno wspólne wadium w wysokości odpowiadającej części zamówienia. 4. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca: 1. w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: warunek dla Części I: co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg o łącznej wartości tych 2 robót budowlanych nie mniej niż 500 000,00 zł brutto wraz z dowodami, że wykonał te roboty w sposób należyty oraz wskazujący że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (jako jedną robotę budowlaną w zakresie tego warunku należy rozumieć jedną umowę z inwestorem o określonej w niej kwocie wynagrodzenia w zł brutto) warunek dla Części II: co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg o łącznej wartości tych 2 robót budowlanych nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto wraz z dowodami, że wykonał te roboty w sposób należyty oraz wskazujący że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (jako jedną robotę budowlaną w zakresie tego warunku należy rozumieć jedną umowę z inwestorem o określonej w niej kwocie wynagrodzenia w zł brutto) Dowodami są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a), Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na obydwie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy dróg, o łącznej wartości nie mniejszej niż suma obu części tj. 1 500 000,00 zł brutto (jako jedną robotę budowlaną w zakresie tego warunku należy rozumieć jedną umowę z inwestorem o określonej w niej kwocie wynagrodzenia w zł brutto).
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: warunek dla Części I: wymagana 1 osoba spełniająca warunek posiadania kwalifikacji zawodowych uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej jako kierownik budowy, wymagane doświadczenie w zawodzie 3 lata od dnia uzyskania uprawnień, kwalifikacji zawodowych warunek dla Części II: wymagana 1 osoba spełniająca warunek posiadania kwalifikacji zawodowych uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej jako kierownik budowy, wymagane doświadczenie w zawodzie 3 lata od dnia uzyskania uprawnień, kwalifikacji zawodowych Na podstawie art.12a ustawy Prawo budowlane wykonawca może dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznanymi na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane posiadane wcześniej nadane uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe zachowują swoją moc w zakresie w jakim zostały nadane. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia: warunek dla Części I: nie mniejszą niż 300 000,00 zł , wymóg opłacenia polisy (składki) a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert, jeżeli z treści polisy nie wynika że jest ona opłacona należy załączyć dowód opłaty polisy (składki). warunek dla Części II: nie mniejszą niż 700 000,00 zł, wymóg opłacenia polisy (składki) a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert, jeżeli z treści polisy nie wynika że jest ona opłacona należy załączyć dowód opłaty polisy (składki). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. Wykonawca składający ofertę na obydwie części zamówienia może wykazać się tą samą polisą w celu spełnienia warunku, jeżeli suma ubezpieczenia tej polisy nie będzie mniejsza niż wymagana łączna suma ubezpieczeń, o których mowa w warunku dla Części I i Części II.UWAGA: Wartości podane w walutach innych niż wskazane powyżej Zamawiający przeliczy wg średniego kursu walut NBP na dzień ogłoszenia o zamówieniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1) formularz oferty cenowej - wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium 3) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy -wg wzoru Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania, terminu płatności z przyczyn niezależnych od stron umowy i niemożliwych do przewidzenia w tym działanie sił wyższych oraz niekorzystne dla robót budowlanych warunki atmosferyczne powodujące przerwy w wykonywaniu robót - po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 2) zmiany przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego imiennie wyznaczonych w umowie do jej realizacji , po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 3) zmiany adresu Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. 4) zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu zamówienia, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 5) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany przedstawicieli Zamawiającego na etapie zawierania umowy w stosunku do jej wzoru, 6) wydłużenia terminu gwarancji , po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 7) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 8) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 9) rezygnacji z części robót i tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn technicznych , po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 10) w zakresie zmiany rachunku bankowego Strony po uprzednim zawiadomieniu drugiej Strony i przedłożeniu umowy rachunku bankowego .


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminababoszewo.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A , 09-130 Baboszewo - na pisemny wniosek Wykonawcy..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A , 09-130 Baboszewo sekretariat pokój nr 4.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 300109W ulica Polna w Baboszewie 1) Opis stanu istniejącego: Obecnie przedmiotowa droga istnieje i jest zagospodarowana. Posiada nawierzchnię żwirową. Droga stanowi dojazd do okolicznych zabudowań oraz pół uprawnych. Posiada dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi. Na terenie występuje uzbrojenie w postaci: - kable telefoniczne, - kable energetyczne, - wodociąg. 2) Zakres i zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Baboszewo. Przebudowywany odcinek posiada długość 977 m. W zakres robót wchodzą: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji, obramowania i nawierzchnia, wycinka drzew, ustawienie oznakowania drogi, roboty towarzyszące i porządkowe. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na całym odcinku o szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zakres zamówienia obejmuje także odmulenie przepustów oraz przylegających rowów na odcinkach minimum 25,00 m z obu stron. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia nawierzchni jezdni - 4 400 m² - powierzchnia poboczy - 1 500 m² Zakres robót ziemnych związany jest z usytuowaniem wysokościowym i obejmuje wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod nowe warstwy konstrukcyjne oraz usunięcie niezbędnej ilości ziemi w miejscach wykonywania stabilizacji. Warstwy konstrukcyjne: 1. Nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 20 cm. 2. Warstwa stabilizowanego gruntu grub. 15 cm..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Gwarancja - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn gmina Baboszewo.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Opis stanu istniejącego: Obecnie przedmiotowa droga istnieje i jest zagospodarowana. Posiada nawierzchnię żwirową i częściowo żużlową. Droga stanowi dojazd do okolicznych zabudowań oraz pół uprawnych. Posiada skrzyżowania z drogą powiatową i drogą gminną. Wzdłuż drogi przebiega rów. Na terenie występuje uzbrojenie w postaci: - kable telefoniczne, - kable energetyczne, - wodociąg. 2) Zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi nr 300131W w miejscowości Lutomierzyn.. Przebudowywany odcinek posiada długość 1 760 m. W zakres robót wchodzą: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji, obramowania i nawierzchnia, wycinka drzew, ustawienie oznakowania drogi, roboty towarzyszące i porządkowe. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od 0+000 do 0+790 o szerokości 5,00 m, na odcinku od 0+790 do 1+ 760 o szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zakres zamówienia obejmuje także odmulenie przepustów oraz przylegających rowów na odcinkach minimum 25,00 m z obu stron oraz wykonanie przepustu 11 m na podbudowie grub. 15 cm z betonu C8/10. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia nawierzchni jezdni - 8 400 m² - powierzchnia poboczy - 2 640 m² W ramach robót ziemnych należy wykonać wymianę podłoża na głębokość 40 cm w miejscach gdzie zmienia się przebieg istniejącej nawierzchni drogi. Warstwy konstrukcyjne: Nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 20 cm..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Gwarancja - 10POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Paweł Polok

Interesuje Was zakup nieruchomości? My pomożemy znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Nasi specjaliści czekają żebyście się z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomości
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność w 2011 roku z gwarancją wysokiej jakości wykonywanych u...

łódzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarować wodę w obecnych czasach? Najlepszym wyborem są zbiorniki na deszczówkę. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasją i zaangażowaniem kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu ogrodzeń tymczasowy...

małopolskie
Artykuły metalowe