Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa ulicy Konopnickiej wraz z odwodnieniem w Rawie Mazow...
Budowa ulicy Konopnickiej wraz z odwodnieniem w Rawie Mazow...
Sekcja I:

ZAMAWIAJCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urzd Miasta Rawa Mazowiecka , pl. Pisudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. dzkie, tel. 046 8144201, faks 046 8142628.

Adres strony internetowej zamawiajcego: www.rawamazowiecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMWIENIAII.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Budowa ulicy Konopnickiej wraz z odwodnieniem w Rawie Mazowieckiej- etap I.


II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest budowa ulicy Konopnickiej wraz z odwodnieniem w Rawie Mazowieckiej- etap I, w tym: 1/ Roboty drogowe: a) konstrukcja nowej nawierzchni jezdni- ul. Konopnickiej - 637,00 m2 - krawniki 15x30 cm, b) konstrukcja nowej nawierzchni zjazdw - obrzea 30x8 cm, - nawierzchnia zjazdw z kostki betonowej - 136 m2 2/ Odwodnienie: - wpust uliczny (wp3; wp4; wp5) - 3 szt., 3/ wykonanie projektu i realizacja tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz odtworzenie docelowej organizacji ruchu drogowego; Szczegowy zakres zamwienia okrelono w SIWZ oraz zacznikach do SIWZ..


II.1.5)

V przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych:

Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwie uzupeniajcych
– Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamwie uzupeniajcych do 50% wartoci zamwienia podstawowego, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamwie publicznych, polegajcych na powtrzeniu tego samego rodzaju zamwie.

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.


II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 30.09.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 2.000,00 z. (sownie: dwa tysice zotych 00/100). Szczegowe wymagania dotyczce wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Zamawiajcy nie precyzuje wymaga w tym zakresie. Ocena speniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie owiadczenia wymienionego w zaczniku nr 2a do SIWZ; Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, owiadczenia i informacje wg formuy spenia/nie spenia. Z treci zoonych przez Wykonawc dokumentw musi wynika jednoznacznie, e warunki postawione w SIWZ spenia on na dzie skadania ofert.
III.3.2) Wiedza i dowiadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Zamawiajcy uzna, e Wykonawca speni niniejszy warunek jeli wykae, e w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, zrealizowa co najmniej jedno zamwienie polegajce na wykonaniu nawierzchni bitumicznych wraz z infrastruktur towarzyszc: - o wartoci nie mniejszej ni 80 000,00 z brutto z podaniem jego wartoci oraz daty i miejsca wykonania, zrealizowanych w sposb naleyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczonych lub o powierzchni nie mniejszej ni 500 m2 z podaniem jego iloci oraz daty i miejsca wykonania, zrealizowanych w sposb naleyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczonych UWAGA: Ze wzgldu na zakres przedmiotu zamwienia, Zamawiajcy przy ocenie spenienia w/w warunku bdzie bra pod uwag take roboty zwizane technologicznie i niezbdne do wykonania danej roboty drogowej o nawierzchni bitumicznej, takie jak.: roboty pomiarowe, roboty rozbirkowe, roboty ziemne, realizacja podbudowy i krawnikw, pooenie nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem (pionowym i poziomym) danego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej. Ocena speniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie owiadcze i dokumentw wymienionych w zacznikach nr: 2a, 4a, oraz pkt 9.5 SIWZ. Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, owiadczenia i informacje wg formuy spenia/nie spenia. Z treci zoonych przez Wykonawc dokumentw musi wynika jednoznacznie, e warunki postawione w SIWZ spenia on na dzie skadania ofert. W przypadku, gdy zoone przez Wykonawcw dokumenty, owiadczenia dotyczce warunkw udziau w postpowaniu zawieraj dane/informacje w innych walutach ni okrelono to w niniejszej SIWZ, Zamawiajcy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogoszenia o zamwieniu w BZP. Jeeli w dniu ogoszenia nie bdzie opublikowany redni kurs walut przez NBP, Zamawiajcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursw NBP przed dniem publikacji ogoszenia o zamwieniu.
III.3.3) Potencja techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Zamawiajcy nie precyzuje wymaga w tym zakresie. Ocena speniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie owiadczenia wymienionego w zaczniku nr 2a do SIWZ; Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, owiadczenia i informacje wg formuy spenia/nie spenia. Z treci zoonych przez Wykonawc dokumentw musi wynika jednoznacznie, e warunki postawione w SIWZ spenia on na dzie skadania ofert.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia


Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Wykonawca musi wykaza dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadajcymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalnociach: - inynieryjnej drogowej bez ogranicze - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodocigowych i kanalizacyjnych bez ogranicze, Ocena speniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie owiadcze i dokumentw wymienionych w zacznikach nr: 2a, 5 do SIWZ oraz w pkt. 9.7 i 9.8 SIWZ. Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, owiadczenia i informacje wg formuy spenia/nie spenia. Z treci zoonych przez Wykonawc dokumentw musi wynika jednoznacznie, e warunki postawione w SIWZ spenia on na dzie skadania ofert.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Zamawiajcy nie precyzuje wymaga w tym zakresie. Ocena speniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie owiadczenia wymienionego w zaczniku nr 2a do SIWZ; Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, owiadczenia i informacje wg formuy spenia/nie spenia. Z treci zoonych przez Wykonawc dokumentw musi wynika jednoznacznie, e warunki postawione w SIWZ spenia on na dzie skadania ofert.
III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z zaczeniem dowodw dotyczcych najwaniejszych robt, okrelajcych, czy roboty te zostay wykonane w sposb naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone;
 • wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
  • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
  • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
  • wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

   Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

    • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Dowd wniesienia wadium - zgodnie z opisem w pkt 11 SIWZ; 2. Wypeniony formularz Oferta (zacznik nr 1); 3. Wypenione kosztorysy ofertowe szczegowo okrelone w zacznikach nr 6a÷6b do SIWZ; 4. O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy na wykonany przedmiot zamwienia udziel co najmniej 3 letniej gwarancji, przy czym w/w okres gwarancji obejmuje wykonane roboty budowlane oraz uyte materiay/urzdzenia do realizacji przedmiotu zamwienia. Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku: Ocena speniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie wypenionego przez Wykonawc druku oferty - zacznik nr 1, w ktrym Wykonawca deklaruje termin udzielonej gwarancji. 5. Pisemne zobowizanie innych podmiotw, o ktrych mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobw na potrzeby wykonania zamwienia, w przypadku, gdy Wykonawca bdzie polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamwienia, zdolnociach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotw; W celu oceny, czy Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotw w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamwienia oraz oceny czy stosunek czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobw, z treci ww. dokumentu musi jasno wynika: - zakres dostpnych Wykonawcy zasobw innego podmiotu; - sposb wykorzystania zasobw innego podmiotu, przez Wykonawc, przy wykonywaniu zamwienia; - charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym podmiotem; - zakres i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia. 6. Dowody okrelajce, czy roboty te zostay wykonane w sposb naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone. Wymienione w zaczniku 4a i 4b do SIWZ warto robt brutto w PLN lub powierzchnia w m2 powinna wynika z zaczonych dowodw. *- Dowodami, o ktrych mowa wyej s: 1) powiadczenie, 2) w przypadku zamwie na roboty budowlane - inne dokumenty - jeeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska powiadczenia, o ktrym mowa w ppkt 1).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwizane z przedmiotem zamwienia:

– 1 - Cena - 96
– 2 - Okres gwarancji - 4

IV.2.2)

  przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktrej bdzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

1. W zwizku z art. 144 ustawy zamawiajcy informuje, e zmiana postanowie zawartej umowy moe dotyczy: a) zmiany jakoci lub innych parametrw charakterystycznych dla objtego proponowan zmian elementu robt budowlanych, b) aktualizacji rozwiza projektowych z uwagi na postp technologiczny, c) zmiany producenta urzdze lub wyposaenia, d) zmiany wymiarw, pooenia lub wysokoci czci robt budowlanych, e) zmiany w kolejnoci i terminach wykonywania robt budowlanych, f) zmiany iloci robt budowlanych, usug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, e wynikaj one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, g) rezygnacji z wykonania czci robt budowlanych, dostaw i usug, nie przekraczajce jednak 20 % wynagrodzenia wykonawcy, o ktrym mowa w § 7 umowy h) zmiany kluczowych specjalistw przedstawionych w umowie, i) zmiany terminu realizacji umowy, j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Jeeli zmiana, o ktrej mowa w punkcie 20.1. wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych, strona inicjujca zmian przedstawia projekt zamienny zawierajcy opis proponowanych zmian wraz z informacj o koniecznoci lub nie, zmiany pozwolenia na budow oraz przedmiar i niezbdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiajcego. 3. Warunkiem dokonania zmian, o ktrych mowa w punkcie 1., jest zoenie przez stron inicjujc zmian wniosku zawierajcego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztw zmiany zgodnie z zasadami okrelonymi w Umowie, jeeli zmiana bdzie miaa wpyw na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpywu zmiany na harmonogram robt i termin wykonania Umowy. 4. Zmiany, o ktrych mowa w punkcie 1. mog zosta dokonane, jeeli zachodzi i jest ich uzasadnieniem co najmniej jedna z niej wymienionych okolicznoci: a) obnienie kosztu eksploatacji (uytkowania) obiektu, b) poprawy jakoci lub podniesienia sprawnoci ukoczonych robt budowlanych, c) zmiany obowizujcych przepisw, d) podniesienie wydajnoci urzdze, e) podniesienie bezpieczestwa wykonywania robt, f) usprawnienia w trakcie uytkowania obiektu, g) opnienie, utrudnienie, zawieszenie robt lub przeszkody spowodowane przez lub dajce si przypisa zamawiajcemu, personelowi zamawiajcego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajcego na terenie budowy, h) sia wysza. i) zmiana stawki podatku VAT 5. Podstaw obliczenia kosztw zmiany, o ktrej mowa w pkt 3. lit. c) w przypadku, gdy zmiany bd wynika ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robt stanowi projekt zamienny, o ktrym mowa w pkt. 2. oraz: a) Kosztorys ofertowy (obejmujcy swym zakresem wprowadzone zmiany) opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjciowych do kosztorysowania przyjtych do sporzdzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, a dla robt nie ujtych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy z uwzgldnieniem rednich cen SEKOCENBUD dla kwartau poprzedzajcego. 6. Jednake wykonawca nie bdzie uprawniony do adnego przeduenia terminu wykonania Umowy i zwikszenia wynagrodzenia, jeeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawc. W takim przypadku koszty dodatkowe zwizane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 7. Dokonanie zmian, o ktrych mowa w punkcie 1. wymaga zgodnego podpisania aneksu do Umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,przetargi
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Pisudskiego 4; 96-200 Rawa Mazowiecka; pokj nr 12.


IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 11:10, miejsce: Urzd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Pisudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka; pokj nr 17 (biuro podawcze Urzdu Miasta).


IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
10.07.2020
Hygge Hus Sp. z o.o.

Podobaj si Wam domy skandynawskie? Chcecie mie taki dom dla siebie? My moemy w tym pomc. Oferujemy domy gotowe dopasowane wielkoc...

podlaskie
Domy drewniane
09.07.2020
Alpin Group Sp. z o.o.

Firma Alpin Group zajmuj si wykonywaniem wszelkiego typu prac specjalistycznych na wysokoci z zastosowaniem technik dostpu linowego...

dzkie
Prace wysokociowe
09.07.2020
Obsuga Inwestycji Budowlan...

Firma OIB Krzysztof Chrzanowski funkcjonuje na rynku od 2020 roku, jednak dowiadczenie nabyte w latach poprzednich czyni j konkretnym...

pomorskie
Wynajem sprztu budowlanego
09.07.2020
PUR SOLUTIONS ANDRZEJ ANTOS...

PUR Solutions to firma zajmuje si wykonywaniem hydroizolacji, termoizolacji poprzez hydrodynamiczy natrysk pian poliuretanowych i elas...

mazowieckie
Ocieplanie budonkw