Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Połczyno eta...
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Połczyno eta...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Puck , ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 6732096 w. 40, faks 058 6732737.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapuck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Połczyno etap IV, Połczyno BIS, Leśniewo etap II, Swarzewo etap II, Łebcz, Mieroszyno, Rekowo Górne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego obejmuje zakres robót takich jak Połczyno obejmuje zakres - ul. Lipowa - lampy 5 szt. - od 3.2/1 z włączeniem do istniejącego słupa 3/1 oraz 3.6/1 do 3.8/1 z włączeniem do istniejącego słupa nr 2.4/1, - ul. Kasztanowa - lampy 2 szt. - od 104/7 do 104/8 z włączeniem do istniejącego słupa nr 104/6 Połczyno BIS obejmuje zakres: - ul. Ziołowa - lampy 6 szt. - od 1/2 do 4/2 z włączeniem do istniejącego słupa 5/2 w ulicy Akacjowej oraz od 3/4 do 4/4 z włączeniem do istniejącego słupa nr 2/4 w ulicy Makowej, - ul. Mickiewicza - lampy 2 szt. - od 14/3 do 15/3 z włączeniem do istniejącego słupa nr 17.1/3 Leśniewo obejmuje zakres - ul. Sikorskiego - lampy 3 szt. - od 405/311/1 do 405/311/3 z włączeniem do istniejącego słupa nr 405/311, - ul. Sosnowa - lampy 5 szt. - od 306/1 do 306/5 z włączeniem do istniejącego słupa nr 306 Swarzewo obejmuje zakres - ul. Polna - lampy 7 szt. - od 301 do 306 z włączeniem do istniejącej stacji trafo15/0,4kV nr T-95634 Swarzewo Szkoła oraz słup nr 303/1 z włączeniem do istniejącego słupa nr 303, - ul. Topolowa - lampy 4 szt. - od 304/1 do 304/4 z włączeniem do istniejącego słupa nr 404 oraz nr 408 Łebcz obejmuje zakres - ul. Wiśniowa - lampy 10 szt. - od 4.1 do 4.10 z włączeniem do istniejącego słupa nr 4 Mieroszyno obejmuje zakres - ul. Widokowa - lampy 11 szt. - od 1 do 10 z szafką oświetleniową SO oraz 5.1 z włączeniem do słupa nr 5 Rekowo Górne obejmuje zakres - ul. Świerkowa - lampy 5 szt. - od 3.3.2.1/1 do 3.3.2.5/1 z włączeniem do istniejącego słupa nr 3.3.2/1..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.00-4, 45.31.61.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownicy budowy muszą posiadać właściwe uprawnienia budowlane. Potencjalni Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą spełnić ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gmina.puck.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Puck 84-100 Puck ul. 10 Lutego 29.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Puck 84-100 Puck ul. 10 Lutego 29 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
10.10.2019
PHU Lavart Grzegorz Cierniak

W Poznaniu mieści się siedziba firmy Lavert, która od 1991 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą okien, drzwi i innych elementów do wy...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
09.10.2019
PHUP Texon Włodzimierz Proc

PHUP TEXON Włodzimierz Proc w Warszawie to firma, która świadczy usługi remontowe, gwarantując najwyższą ich jakość i standard. Działam...

mazowieckie
Remonty
09.10.2019
Roboty Ziemne Bartosz Janko...

Jest nam ogromnie miło móc zaprezentować Państwu ofertę firmy Roboty Ziemne Bartosz Jankowiak. Nasza siedziba mieści się w Rydzynie w w...

wielkopolskie
Prace ziemne
07.10.2019
Vertical Beata Szymczak

Mamy ponad 22-letnie doświadczenie. Nasza specjalność to KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWE: hydraulika, elektryka, ogrzewanie, wymiana okien...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane