Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Stas...
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Stas...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie , ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8643110, faks 15 8643619.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.staszowski.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót na poszczególnych zadaniach stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ 1.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska- Bogoria- Klimontów (na odcinku Jurkowice- Pełczyce od km 15+812 do km 16+807 o długości 995 mb.- przebudowa odcinka będzie polegała na wykonaniu nawierzchni oraz jednostronnego chodnika 2.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr nr 0823T Łubnice- Budziska w m. Czarzyzna od km 3+193 do km 3+967 o długości 774 mb - inwestycja polegała będzie wykonaniu nawierzchni , renowacji odwodnienia oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego . 3.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów- Grobla w m. Oleśnica od km 0+000 do km 0+468 o długości 468 mb. - będzie obejmowała swym zakresem wykonanie nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy . 4.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818T Połaniec- Niekurza w m. Łęg od km 0+330 do km 1+325 o długości 995 mb. zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni, wykonaniu chodnika oraz renowacji odwodnienia oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 5.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854T Szczeka- Kol. Szczeka w m. Szczeka od km 0+651 do km 1+442 o długości 791 mb oraz odcinka drogi powiatowej nr nr 0836T Rytwiany- Łubnice w m. Rytwiany od km 1+570 do km 1+826 o długości 256 mb - polegać będzie na wykonaniu jednostronnych chodników . 6.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi- Sulisławice od km 0+966 do km 1+961 o długości 995 mb- polegać będzie na wykonaniu jezdni oraz jednostronnych chodników, a także oznakowania poziomego i pionowego. 7.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica- Kotuszów- Kurozwęki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622 o długości 900 mb..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - obejmujących następujące elementy: - budowa chodników, - wykonanie nawierzchni, - renowacja odwodnienia - utwardzenie poboczy - oznakowanie pionowe i poziome

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 40 000,00 zł . Słownie : czterdzieści tysięcy 00/100 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BS Staszów 64 9431 0005 2001 0021 9011 0006 potwierdzenie przelewu ( oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty ) należy dołączyć do oferty. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty, w sposób umożliwiający swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu zwrotu gwarantowi, po upływie terminu związania ofertą 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jeżeli Wykonawca wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;(tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia)
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami , i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj: a mianowicie: minimum jedną rozkładarkę masy mineralno bitumicznej, wytwórnię mas bitumicznych, minimum jeden walec stalowy i jeden ogumiony, środki transportowe - minimum 3 samochody samowyładowcze o ładowności min 15 ton , minimum jedną koparko- ładowarkę oraz jedną równiarkę, ,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika budowy w branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku , poz.1278 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2013 roku , poz. 1409 z późniejszymi zmianami), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót drogowych (licząc od dnia uzyskania uprawnień); Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95.00
– 2 - przedłużenie gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy - 5.00

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami § 15 załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszowski.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów , pokój nr 6 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków