Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Stas...
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Stas...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie , ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8643110, faks 15 8643619.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.staszowski.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót na poszczególnych zadaniach stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ 1.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska- Bogoria- Klimontów (na odcinku Jurkowice- Pełczyce od km 15+812 do km 16+807 o długości 995 mb.- przebudowa odcinka będzie polegała na wykonaniu nawierzchni oraz jednostronnego chodnika 2.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr nr 0823T Łubnice- Budziska w m. Czarzyzna od km 3+193 do km 3+967 o długości 774 mb - inwestycja polegała będzie wykonaniu nawierzchni , renowacji odwodnienia oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego . 3.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów- Grobla w m. Oleśnica od km 0+000 do km 0+468 o długości 468 mb. - będzie obejmowała swym zakresem wykonanie nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy . 4.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818T Połaniec- Niekurza w m. Łęg od km 0+330 do km 1+325 o długości 995 mb. zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni, wykonaniu chodnika oraz renowacji odwodnienia oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 5.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854T Szczeka- Kol. Szczeka w m. Szczeka od km 0+651 do km 1+442 o długości 791 mb oraz odcinka drogi powiatowej nr nr 0836T Rytwiany- Łubnice w m. Rytwiany od km 1+570 do km 1+826 o długości 256 mb - polegać będzie na wykonaniu jednostronnych chodników . 6.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi- Sulisławice od km 0+966 do km 1+961 o długości 995 mb- polegać będzie na wykonaniu jezdni oraz jednostronnych chodników, a także oznakowania poziomego i pionowego. 7.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica- Kotuszów- Kurozwęki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622 o długości 900 mb..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - obejmujących następujące elementy: - budowa chodników, - wykonanie nawierzchni, - renowacja odwodnienia - utwardzenie poboczy - oznakowanie pionowe i poziome

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 40 000,00 zł . Słownie : czterdzieści tysięcy 00/100 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BS Staszów 64 9431 0005 2001 0021 9011 0006 potwierdzenie przelewu ( oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty ) należy dołączyć do oferty. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty, w sposób umożliwiający swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu zwrotu gwarantowi, po upływie terminu związania ofertą 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jeżeli Wykonawca wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;(tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia)
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami , i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj: a mianowicie: minimum jedną rozkładarkę masy mineralno bitumicznej, wytwórnię mas bitumicznych, minimum jeden walec stalowy i jeden ogumiony, środki transportowe - minimum 3 samochody samowyładowcze o ładowności min 15 ton , minimum jedną koparko- ładowarkę oraz jedną równiarkę, ,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika budowy w branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku , poz.1278 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2013 roku , poz. 1409 z późniejszymi zmianami), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót drogowych (licząc od dnia uzyskania uprawnień); Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95.00
– 2 - przedłużenie gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy - 5.00

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami § 15 załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszowski.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów , pokój nr 6 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.10.2019
MTB Zaplecza Agnieszka Osik...

Potrzebujesz opału naprawdę wysokiej jakości? Pellet, brykiet, ekogroszek, węgiel? Odwiedź market techniczno-budowlany gdzie poza zakup...

małopolskie
Inne budownictwo
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia