Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6
Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck , ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 6730500, 6730534, faks 58 6730533.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.puck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu elewacji i stropodachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ulicy Gdańskiej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie obróbek blacharskich, - montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej i tytanowo-cynkowej, - rozebranie rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku, - montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy powlekanej, - wykonanie podbitki okapu, - rusztowanie ścian, - ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm wraz z wyprawą elewacyjną silikatowo - sylikonową, - utylizacja papy i styrobloku, - wymiana części stolarki okiennej, - wykonanie sztukaterii (gzymsy, listwy okienne), - montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - licowanie ścian płytkami klinkierowymi, - wymiana okien drewnianych na PVC. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu elewacji, przemurowaniu kominów wraz z wklejeniem papy termozgrzewalnej i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Gdańskiej 6 w Pucku. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie obróbek blacharskich, - utylizacja papy, - wklejenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, - montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej i tytanowo-cynkowej, - rozebranie rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku, - montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy powlekanej, - rusztowanie ścian, - przemurowanie kominów cegła klinkierową, - ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm wraz z wyprawą elewacyjną silikatowo - sylikonową, - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie sztukaterii, - montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - licowanie ścian płytkami klinkierowymi, - montaż zadaszenia nad wejściem, - remont klatki schodowej. Zamówienia obejmuje również wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ulicy Gdańskiej 6. W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych: - przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd) - wykucie otworów w ścianach pod puszki elektryczne - remont instalacji oświetlenia ogólnego klatki schodowej, - remont instalacji oświetlenia w częściach wspólnych (poddasze i korytarz, ) - remont instalacji gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia, - remont wewnętrznych linii zasilających budynek oraz lokale mieszkalne, - wykonanie instalacji p-poż. - remont instalacji, przepięciowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych, - remont instalacji RTV, - remont instalacji domofonu i telefonu, - remont i wymiana rozdzielnic - RG (rozdzielnica główna), RA (rozdzielnia administracyjna) oraz TM (tablica mieszkaniowa) w lokalach mieszkalnych, - demontaż starych i montaż nowych opraw, tablic, osprzętu elektrycznego - zatynkowanie bruzd z przewodami - wykonanie badań i pomiarów : izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień instalacji ochronnej, ciągłości przewodów ochronnych oraz badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące załącznik do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.700,00 zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w: 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium S.A. nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miasta w Pucku, 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia otwarcia ofert. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt II niniejszej SIWZ oraz nazwę zamówienia. 3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt XI.2.1. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udokumentować wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót budowlanych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek dotyczy realizacji wykonanej w okresie jw., co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wartości minimum 100.000,00 zł. brutto każda z robót.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udokumentować to poprzez wskazanie osób, które: będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednia przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek dotyczy udziału w zamówieniu: -Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, -Kierownika robót branży elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej spełnią w/w warunek składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wypełniony formularz ofertowy; załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, 2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy, 3) zamiany stawki podatku VAT. 2. Zamiany terminu wykonania umowy w przypadku: 1) działania siły wyższej lub wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 2) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, 3) konieczności przeprowadzenia innych prac wcześniej niezidentyfikowanych, 4) wstrzymania robót przez uprawnione podmioty, 5) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP, itp. 6) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym umową terminie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) ogłoszeniu upadłości, 2) ogłoszeniu likwidacji, 3) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 4) zmianie osób reprezentujących, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.miastopuck.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck. BOK (pokój 114).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków