Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 5/7, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6252914, faks 089 625 81 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://nidzica-mops.bip-wm.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają:- projekt budowlano - wykonawczy,- przedmiar robót,- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej SWIZ..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50 % wartości realizowanego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-1, 45.21.32.51-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądać wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac z zakresu konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i urządzeń elektrycznych o wartości 50 000,00 zł brutto dla jednej roboty budowlanej
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, który potwierdzi, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób - załącznik Nr 8 i Nr 9 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3.2)

    • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zawrze umowę wg wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy. 16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 11 projektu umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 16.3 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy. 16.5 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) Zmiana stawek VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, 2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) udzielenia zamówień dodatkowych lub gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność: - wykonania robót dodatkowych, - wykonania rozwiązań zamiennych, b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót; d) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót; e) zwiększenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych; f) zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, o którym mowa w § 2 projektu umowy; 3) Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SWIZ; 4) Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10 projektu umowy; 5) Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy; 6) W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w pkt.16.5.3 postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://nidzica-mops.bip-wm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13-100 Nidzica, Kolejowa 5, pok. nr 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13-100 Nidzica, Kolejowa 5, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno