Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   1. Remont drogi ulicy Le郾ej w Os這ninie. 2. Remont drogi u...
1. Remont drogi ulicy Le郾ej w Os這ninie. 2. Remont drogi u...
Sekcja I:

ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: Urz康 Gminy Puck , ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 6732096 w. 40, faks 058 6732737.

Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminapuck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAM紟IENIAII.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: 1. Remont drogi ulicy Le郾ej w Os這ninie. 2. Remont drogi ulicy Ogrodowej w Mieroszynie. 3. Remont drogi ulicy Sp馧dzielc闚 w Starzynie. 4. Remont drogi ulicy 安. Rocha w Werbliniii..


II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: 1. Remont drogi ulicy Le郾ej w Os這ninie. Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3cm - 1282 m2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwa 軼ieralna) gr.3cm - 1282 m2 Regulacja studzienek - 2 szt. 2. Remont drogi ulicy Ogrodowej w Mieroszynie. Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3cm - 6708 m2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwa 軼ieralna) gr.4cm - 6708 m2 Regulacja studzienek dla w豉z闚 i zawor闚 - 46 szt. Wymiana hydrant闚 - 4szt. 3. Remont drogi ulicy Sp馧dzielc闚 w Starzynie. Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3cm - 1212 m2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwa 軼ieralna) gr.4cm - 1188 m2 Regulacja studzienek dla kratek, w豉z闚 i zawor闚 - 24szt. 4. Remont drogi ulicy 安. Rocha w Werblini. Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3cm - 2222 m2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej (warstwa 軼ieralna) gr.4cm - 2170 m2 Regulacja studzienek dla kratek, w豉z闚 i zawor闚 - 19szt..


II.1.5)

  przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych


II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.09.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Zamawiaj帷y dokona oceny na podstawie o鈍iadcze na zasadzie spe軟ia - nie spe軟ia.
III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Zamawiaj帷y dokona oceny na podstawie o鈍iadcze na zasadzie spe軟ia - nie spe軟ia.
III.3.3) Potencja techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Zamawiaj帷y dokona oceny na podstawie o鈍iadcze na zasadzie spe軟ia - nie spe軟ia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Kierownicy budowy (rob鏒) musz posiada w豉軼iwe uprawnienia budowlane. Potencjalni Wykonawcy z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej mog spe軟i ten warunek sk豉daj帷 dow鏚 na posiadanie r闚nowa積ych uprawnie uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Zamawiaj帷y dokona oceny na podstawie o鈍iadcze na zasadzie spe軟ia - nie spe軟ia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Zamawiaj帷y dokona oceny na podstawie o鈍iadcze na zasadzie spe軟ia - nie spe軟ia.
III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

   • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zam闚ienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt鏎ej b璠zie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Zmiany w umowie mog dotyczy: terminu wykonania zam闚ienia w przypadku: przerwy w realizacji zam闚ienia na skutek dzia豉 podmiot闚 trzecich - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, w przypadku nieprzewidzianych przeszk鏚 uniemo磧iwiaj帷ych realizacj przedmiotu zam闚ienia w okre郵onym umow terminie, rezygnacji z realizacji cz窷ci zam闚ienia lub rozszerzenia jego zakresu, czasowego wstrzymania prac przez Zamawiaj帷ego wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odst徙ienia (rezygnacji) od cz窷ci zam闚ienia lub rozszerzenia jego zakresu, zmiany stawki podatku VAT, przy czym ceny netto nie ulegaj zmianie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: bip.gmina.puck.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Gmina Puck ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck.


IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Puck ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck - sekretariat.


IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsi瑿iorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz si, czy warto zdecydowa si na monta paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje naj豉twiejszym sposobem na to, ...

郵御kie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Fe雟ki

Firma EDMAR proponuj docieplenie poddasza poliuretanow pian otwartokomorow. Pracujemy na sprawdzonych pianach Ameryka雟kich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonk闚
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jeste鄉y wyj徠kow firm, kt鏎a stworzy豉 autorsk, innowacyjn a przede wszystkim pro-gospodarcz technologi budowy dom闚 ekologiczny...

ma這polskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pian PUR. Nasze dzia豉nia opieraj si na jasnych zasadach, kt鏎e buduj siln mark i pozycj lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonk闚