Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dróg gminnych w roku 2016
Remont dróg gminnych w roku 2016
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w roku 2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) remont dróg o nawierzchni nieulepszonej, obejmujący: - równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 - 6 m), - równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 - 6 m), - mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem ścinki, - mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 20 cm, wraz z wywiezieniem ścinki, - wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym, - wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym - miałowanie nawierzchni z kruszywa miałem kwarcytowym 0/8 - wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego - renowacja nawierzchni z destruktu - remont cząstkowy nawierzchni z destruktu. 2) remont cząstkowy dróg o nawierzchni betonowej, obejmujący: - naprawę chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał wykonawcy), - naprawę chodnika z kostki szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał z odzysku), - naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał wykonawcy), - naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał z odzysku), - nawierzchnia na przejściach z betonowych płyt integracyjnych w kolorze żółtym (materiał wykonawcy); - naprawę krawężników betonowych (materiał wykonawcy), - naprawę krawężników betonowych (materiał z odzysku), - naprawę obrzeży betonowych (materiał wykonawcy), - naprawę obrzeży betonowych (materiał z odzysku), - ułożenie ażurowych płyt betonowych 60x40x10 - wymiana uszkodzonych włazów studzienek kanalizacyjnych (materiał wykonawcy) - wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych (materiał wykonawcy) - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji - regulacja pionowa wpustów ulicznych - wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami - wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej - wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej - wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej - wykonanie ścianki czołowej przepustu D400, D500, D600, D800, beton B20 - Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych D400, D500, D600, D800 - wykonanie progu - szer. 5 m. - wykonanie progu - szer. 7m. 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, obejmujący: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5 m2, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni większej niż 5 m2, - wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej przez frezowanie, grubość warstwy do 5cm; - ułożenie geosiatki z włókien szklanych przesączanych asfaltem; - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza, naprawa powierzchni większej niż 200m2; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grubość warstwy 4 cm, warstwa ścieralna, naprawa powierzchni większej niż 200 m2, - wykonanie podbudowy z łamanego materiału kamiennego, warstwa górna - uzupełnienie głębokich ubytków. 4) wzmocnienie nawierzchni gruntowej płytami betonowymi 100x75x10 (JOMB) jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. 5) umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 (EKO) - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. 6) Oznakowanie pionowe wraz z montażem przy zastosowaniu znaków małych pierwszej generacji: a). Znaki kategorii A; b). Znaki kategorii D; c). Znaki kategorii B i C; d). Tablice U3d i U3c; e). Tablice U9a i U9b; f). Podtabliczki kat. T; g). Balustrady U11a; h). Bariery ochronne stalowe SP-09/1; i). Bariery ochronne stalowe SP-09/4; j) Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, dł. 3,5m k). Lustra akrylowe okrągłe fi 600 mm; l) Słupki blokujące U-12C; ł) Punktowe elementy odblaskowe (oczka) m) Progi zwalniające, przykręcane: - element środkowy - koszt 1 szt. - element skrajny - koszt 1 szt. 7) Naprawa i konserwacja uszkodzonych znaków pionowych: a). Prostowanie pochylonych słupków i regulacja tarcz znaków; b). Mycie tarcz znaków (np. graffiti). 8) Oznakowanie poziome przy użyciu masy chemoutwardzalnej grubowarstwowe z gruntowaniem: a) Oznakowanie progów zwalniających wykonanych z kostki betonowej; b) Oznakowanie nawierzchni asfaltowej; c) Oznakowanie przejść dla pieszych. 9) Oczyszczenie rowów z namułu. 1.3. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określają: a) Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga: Zamawiający informuje, iż ilości robót podane w przedmiarze są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zarówno zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne ilości prac będą wynikać z potrzeb w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9, 45.23.32.90-8, 45.23.32.80-5, 45.23.32.21-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia) polegające na: budowie, przebudowie, remoncie: drogi, ulicy, ciągu pieszo - jezdnego, chodnika lub parkingu albo też polegające na remoncie bieżącym obiektów drogowych, przy czym: jedna robota budowlana musi obejmować swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznej, a każda robota musi być o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) . Wymagane jest także przedstawienie dowodów tj. poświadczeń, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej następującym sprzętem drogowym: 1) równiarka - 2 szt., 2) walec drogowy - 2 szt., 3) samochód ciężarowy o ładowności min. 10 ton - 4 szt. , 4) koparko - ładowarka - 2 szt., 5) frezarka - 1 szt., 6) rozściełacz masy bitumicznej - 1 szt. W celu oceny spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2. Inne dokumenty: 1) Formularz OFERTA - sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. UWAGA: Pod pojęciem kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie należy rozumieć odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin gwarancji na roboty polegające na remoncie nawierzchni betonowych i bitumicznych - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola. eobip. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola pok. nr 9 Cena za SIWZ 25 PLN + podatek VAT.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola Kancelaria Urzędu - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty