Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Polesiu ...
Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Polesiu ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, faks 23 6611071.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Polesiu (Gmina Baboszewo, pow. płoński)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje w szczególności. 1. REMONT KORYTARZA PARTERU 1)Roboty rozbiórkowe w tym wykucie drzwi pomiędzy salami dydaktycznymi i korytarzem, wykucie kratek wentylacyjnych, wykucie parapetów lastrykowych, usunięcie drobnych elementów ze ścian ługowaniem farby olejnej na ścianach - lamperia, skucie istniejących posadzek z płytek. 2)Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, wykonanie wylewki samopoziomującej z gruntowaniem, wykonanie posadzek z płytek gres 40x60 cm, układane na klej z przygotowaniem podłoża, ułożenie cokolika z płytek wysokości 10 cm. Kolorystyka płytek do uzgodnienia z użytkownikiem. Posadzka z płytek gresowych nie szkliwionych, matowych , szorstkich, o V klasie ścieralności. 3)Osadzenie: a)nowych drzwi, drzwi do sal wzmocnione, drewniane, trzy zawiasy, klamki, zamki, z ościeżnicą regulowaną, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. b) nowych kratek wentylacyjnych, c) nowych parapetów z konglomeratu gr. 3 cm, 4)Przygotowanie podłoża pod wykonanie gładzi gipsowych z naprawą tynków. 5) Wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowej na ścianach. 6) Wykonanie do wysokości 2,00 m tynku akrylowego mozaikowego (kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem). 7) Wykonanie malowania emulsyjnego dwuwarstwowego z gruntowaniem na wykonanych gładziach gipsowych ścian. 8) Malowanie dwukrotne farba emulsyjną sufitów z gruntowaniem. 9)Uzupełnienie cokolików z terakoty., 10) Wykonanie obudowy rur instalacji p.poż. z płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych. 11) Malowanie rur instalacji co - kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. 12)Wykocie bruzd pod osadzenie rur karbowanych do schowania instalacji alarmowej, monitoringu i dzwonkowej, wciągnięcie do rur przewodów. 2. REMONT KORYTARZ I PIĘTRA 1)Roboty rozbiórkowe w tym wykucie drzwi pomiędzy salami dydaktycznymi i korytarzem, wykucie kratek wentylacyjnych, wykucie parapetów lastrykowych, usunięcie drobnych elementów ze ścian ługowaniem farby olejnej na ścianach - lamperia. 2)Osadzenie: a)nowych drzwi, drzwi do sal wzmocnione, drewniane, trzy zawiasy, klamki, zamki, z ościeżnicą regulowaną, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. b) nowych kratek wentylacyjnych, c) nowych parapetów z konglomeratu gr. 3 cm, 3)Przygotowanie podłoża pod wykonanie gładzi gipsowych z naprawą tynków. 4)Wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowej na ścianach. 5) Wykonanie do wysokości 2,00 m tynku akrylowego mozaikowego (kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem). 6) Wykonanie malowania emulsyjnego dwuwarstwowego z gruntowaniem na wykonanych gładziach gipsowych ścian. 7) Malowanie dwukrotne farba emulsyjną sufitów z gruntowaniem. 8)Uzupełnienie cokolików z terakoty., 9) Wykonanie obudowy rur instalacji p.poż. z płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych. 10) Malowanie rur instalacji co - kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. 11)Wykocie bruzd pod osadzenie rur karbowanych do schowania instalacji alarmowej, monitoringu i dzwonkowej, wciągnięcie do rur przewodów. 3.REMONT SAL LEKCYJNYCH 1) Wykucie kratek wentylacyjnych, wykucie parapetów lastrykowych, usunięcie drobnych elementów ze ścian ługowaniem farby olejnej na ścianach - lamperia. 2)Przygotowanie podłoża pod wykonanie gładzi gipsowych z naprawą tynków. 3)Wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowej na ścianach. 4) Wykonanie malowania emulsyjnego dwuwarstwowego z gruntowaniem na wykonanych gładziach gipsowych ścian. 5) Malowanie dwukrotne farba emulsyjną sufitów z gruntowaniem. 6) Osadzenie desek odbojowych z płyty wiórowej laminowanej gr. 30 cm na ścianach. 4.REMONT KLATKI SCHODOQWEJ Nr I i II 1)Roboty rozbiórkowe - demontaż istniejących balustrad, wykucie uszkodzonego trepa klatki schodowej Nr II. 2)Obłożenie schodów klatki schodowej Nr I płytkami z gresu antypoślizgowego. 3)Montaż nowych balustrad ze stali kwasoodpornej wysokości 1,1 mm. 5.Szczegółowy zakres robót określają: specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta Wykonawcy - stanowiące integralną część umowy. 6.Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy chcą dokonać wizji lokalnej z udziałem użytkownika obiektu, winni zgłosić się do dyrektora Zespołu Szkół w Polesiu w dniach 15-17 lub 20-22 czerwca 2016 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 (tel. 23 6612003).


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.21.42.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. WADIUM - 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w jednej lub kilku następujących formach pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmiot, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 ze zmianami). 2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie z napisem WADIUM, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu należy zanumerować i wpiąć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać w swej treści następujące elementy. a)nazwę Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub podmiotu o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazanie ich siedzib, b)dokładne określenie nazwy postępowania ,na które wnoszone jest wadium, c)kwotę zobowiązania, d)termin ważności nie krótszy niż termin związania ofertą, e)klauzule nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu, f)klauzule nieodwołalnego i bezwarunkowego zobowiązania na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na wypadek, gdyby Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 5. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie wnoszą jedno wadium 3 000,00 zł. 6.Nie wniesienie wadium we wskazanej wysokości i terminie lub w innej formie niż określone w art.45 ust.6 ustawy Pzp - spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z art.44 uPzp i rozdz.6 pkt.1.1. SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie (przebudowie, modernizacji) lub budowie obiektu kubaturowego o wartości robót (bez dodatkowych) nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z art.44 uPzp i rozdz.6 pkt.1.1. SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku. 1)Wykonawca potwierdzając sytuację ekonomiczną winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczeniowa minimum 100 000,00 zł. 2)Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi w kwocie co najmniej 100 000 zł, lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. Wartości podane w walutach innych niż wskazane w punkcie 2 i 5. Zamawiający przeliczy wg. średniego kursu walut NBP na dzień ogłoszenia zamówienia tj.13 czerwca 2016 r.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu zweryfikowania rzetelności i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2a Zamawiający żąda, aby Wykonawca w wykazie robót budowlanych (wzór zał. nr 3 tab.2), wskazał wszystkie roboty w zakresie remontu (przebudowy, modernizacji) lub budowy obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej jak 100 000,00 zł brutto (bez robót dodatkowych), wykonywane w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i załączył poświadczenia czy zamówienia wykonano należycie, w tym informację o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Zamawiający zwróci się do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. /Podstawa prawna: §1 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. z 2013, poz.231/.;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1.Wzór umowy zaakceptowany przez Wykonawcę, 2.Zamawiający nie wymaga sporządzenia i załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu wykonania robót. 3.Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów. ( Dokument wymieniony w pkt. 3 należy załączyć tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na innych podmiotach zgodnie z art. 26 ust. uPzp

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu wykonania robót w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach. 1)zdarzeniem zewnętrznym o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec pomimo zachowania należytej staranności (siła wyższa mająca bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót i uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności pożar, działania siły przyrody, zamieszki, strajki, akty terroru). 2) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy wskutek działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub zawieszenie realizacji zamówienia 3) zleceniem Wykonawcy robót dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy), nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia podstawowego; 4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3.Podstawą do stosownego przedłużenia w wyżej wymienionych przypadkach terminu wykonania robót będzie pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z udokumentowaniem podjętych działań przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację prac, wraz z opisem przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek powinien przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 4.Termin wykonania robót może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach określonych w ust.2. 5.Ponadto, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian umowy: 1) zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom, 2) zmiana kierownika robót - w sytuacjach określonych w umowie. 3) zmiana osoby sprawującej nadzór inwestorski,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pokój Nr 4 SEKRETARIAT.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Paweł Polok

Interesuje Was zakup nieruchomości? My pomożemy znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Nasi specjaliści czekają żebyście się z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomości
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność w 2011 roku z gwarancją wysokiej jakości wykonywanych u...

łódzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarować wodę w obecnych czasach? Najlepszym wyborem są zbiorniki na deszczówkę. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasją i zaangażowaniem kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu ogrodzeń tymczasowy...

małopolskie
Artykuły metalowe