Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Głubczyce...
Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Głubczyce...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Głubczyce poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii zaopatrujących ww. budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej - rozszerzenie projektu - PN / 5 / VI / 16.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Głubczyce poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii zaopatrujących ww. budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej - rozszerzenie projektu. B. Zakres przedmiotu zamówienia: Główny celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku SP ZOZ Głubczyce poprzez modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii zaopatrujących budynek użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: - wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę; - wykonaniu zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; - uzyskaniu wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa. Zgodnie z przeprowadzonym audytem efektywności ekologicznej w zakresie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i sposobu zmniejszenia ilości zużywanej energii na potrzeby Obiektu w celu poprawienia efektywności energetycznej budynku, w zakresie umowy należy przeprowadzić prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) obejmujące: - Montaż mikroelektrowni wiatrowej typu VAWT (o pionowej osi obrotu ). Zastosowanie systemu do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne szpitala poprzez zamontowanie mikroelektrowni wraz z urządzeniami pomocniczymi; - Montaż systemu zarządzania energią w budynku. Montaż systemu zarządzana energią w budynku umożliwi podniesienie sprawności funkcjonowania układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w korelacji z pracą osłon fasadowych i warunkami atmosferycznymi panującymi na zewnątrz; - Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Obniżenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby wentylacyjno-klimatyzacyjne, poprzez wyeliminowanie klimatyzatorów punktowych w nowej części budynku i doprowadzenie powietrza do wybranych pomieszczeń systemem kanałów nawiewno-wywiewnych z centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej; - Modernizacja systemu chłodzenia w postaci instalacji żaluzji fasadowych przeciwsłonecznych. Montaż żaluzji fasadowych wraz ze sterowaniem dla wybranych pomieszczeń Obiektu. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.13.40-5, 31.12.13.10-6, 39.71.72.00-3, 45.33.10.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt XI.1. SIWZ. 3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp) Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: PN / 5 / VI / 16. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Getin Bank oddział Głubczyce numer konta 24 1560 0013 2633 7182 3000 0005. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu. 5. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w Kasie III piętro pok. Nr 115 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 14:30) w budynku Głównym SP ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce do upływu terminu składania ofert. Natomiast kopię dokumentu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; - którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach pokreślonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) instalację wentylacji mechanicznej min. w 1 obiekcie o kubaturze min. 1000 m3 każdy, b) min. 1 instalację wentylacji mechanicznej w klasie czystości co najmniej D, c) min. 1 instalację wentylacji mechanicznej w wykonaniu higienicznym, d) min. 1 instalację mikroelektrowni wiatrowej z wiatrakiem o pionowej osi obrotu zamontowanym na dachu budynku, o mocy nie mniejszej niż 10kW, e) min. w jednym obiekcie żaluzje fasadowe przeciwsłoneczne o powierzchni nie mniejszej niż 45m2 sterowane elektrycznie, oraz udokumentuje, że robota/-y ta/-e została/-y wykonana/-e w sposób należyty oraz wskaże, czy została/-y wykonana/-e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona/-e. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.A 2.1 SIWZ. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp) oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże, że dysponuje minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży budowlanej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.A 2.2 oraz pkt 2.3 SIWZ. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp) oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże się: a) posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.A 2.4 SIWZ. oraz b) dysponowaniem środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.A. 2.5. SIWZ. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp) oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Karta techniczna oferowanego wiatraka wystawiona przez jego producenta, potwierdzająca spełnianie wymogów technicznych opisanych w SIWZ. 2. Karta techniczna oferowanych żaluzji, wystawiona przez producenta potwierdzająca spełnianie wymogów technicznych opisanych w SIWZ

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Rękojmia na roboty budowlane - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego wg załącznika nr 9 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ w Głubczycach,ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48100 Głubczyce, sekretariat IIIp, strona www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl lub w formie elektronicznej: zamowienia@szpitalglubczyce.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 08:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, Sekretariat III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Projekt pn Podniesienie efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach nr umowy 494 2014 Wn08 OA-xn-04 D - rozszerzenie projektu. 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków