Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2016 r. etap II znak NZ.272.36.2016
UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2016 r. etap II znak NZ.272.36.2016
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów , ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów, tel. 015 8646827, faks 015 8646840.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.radom.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna SP nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2016 r. etap II znak NZ.272.36.2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych na 50 odcinkach. 3.2. zakres przedmiotu zamówienia: 3.2.1. osuszenie oraz usunięcie zanieczyszczeń organicznych oraz humusu z zaniżeń i ubytków w jezdni, 3.2.2. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 3.2.3. uzupełnienie kruszywem naturalnym ubytków w jezdni wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, 3.2.4. wykonanie rowków umożliwiające swobodny odpływ wód z jezdni. Szczegóły zawiera dokumentacja projektowa.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 8.1. Kwota wadium wynosi 5 000 zł. 8.2. Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu; 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.2.3. gwarancjach bankowych; 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1. Z dopiskiem utrzymanie dróg leśnych 2016 r. 8.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądze należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 oraz w sposób opisany w punktach 8 niniejszej specyfikacji, 8.6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą (tj. 30 dni).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy




III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5.1.1.1.1. wymagania minimalne - zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował roboty budowlane polegające na co najmniej remoncie jezdni drogi, na łącznej długości remontowanych odcinków minimum 1 km i wartości 100 tyś zł netto. Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/ nie spełnia.




III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5.1.1.2.2. posiada sprzęt - wymagania minimalne: 4 samochody samowyładowcze o ładowności do 15 t każdy, 1 koparkę 0,25 m3, 2 równiarki - samojezdne lub przyczepiane, 2 walce - statyczne lub wibracyjne, 1 rozkładarkę do kruszywa Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/ nie spełnia.




III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5.1.1.2.1. wymagania minimalne - posiada co najmniej 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w czynnym pełnieniu funkcji kierownika budowy. Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/ nie spełnia.




III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunku nie precyzuje się. Ocena na podstawie złożonych oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.




III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w ilości i rodzaju odpowiadającym warunkom udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia;;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie III.6.2.2. Pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Szczegółowy kosztorys ofertowy. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:

PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - termin wykonania - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

UMOWA § 2. Termin realizacji Termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w szczególności z: 1) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lecz od niego niezależnych, w szczególności: a) konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 6) wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, a które są konieczne do właściwego wykonania ww. zamówienia. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. oraz 5 i 6, a terminy przerw i przestojów wraz z ich przyczynami odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. § 14. Zmiany umowy Przewiduje się wprowadzenie do umowy zmian dotyczących następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana generuje konieczność zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 4. Zmiany Podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w pkt. 6 SIWZ. 5. Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 , wymienionego w § 5 ust.1 umowy, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszej umowy. 6. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 7. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 9. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 3) zmiany danych teleadresowych, 4) zmiana obowiązującej stawki VAT; 5) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 10. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 11. Pozostałe zmiany określone w umowie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów pok. nr 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów pok. nr 41.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo