Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W ...
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew , Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 - Mazurki - dr woj. 807, na długości 160 m.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 - Mazurki - dr woj. 807, na długości 160 m 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Roboty przygotowawcze a) prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinny - 0,16 km 2.2 Elementy ulicy a) ławy betonowe pod ściek betonowy i obrzeże betonowe - 21,6 m3 b) ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm - 135 m c) obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem.-piask. - 135 m 2.3 Odwodnienie a) rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 30 cm - 8 m b) rury z polipropylenu średnicy 30 cm o podwójnej ściance na ławie z tłucznia gr 20 cm - 14 m c) oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm - 70 m d) roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV (transport gruntu z renowacji rowu) - 8,4 m 2.4 Podbudowę a) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład do 1 km - 848 m3 b) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV (WSP. 3,0 - 15 cm) z zał i wywiezieniem urobku na odkład do 1 km - 450,50 m2 c) warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 848 m2 d) warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (wsyp. 1,2 - 12 cm) - 848 m2 e) podbudowa z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (wsp. 1,2 - 12 cm) - 848 m2 f) podbudowa z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm (wsp. 1,2 - 12 cm) - 848 m2 2.5 Nawierzchnię a) skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 816 m2 b) warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 816 m2 c) warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 800 m2 2.6 Pobocza a) nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przepustem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. III-IV (uzupełnienie poboczy gruntem z koryta) - 74,03 m3 b) pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 176,25 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 10 do SIWZ),.


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, realizatorowi zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiący nie więcej niż 50 % jej wartości

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. ustawy PZP. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech zamówień związanych z remontem, przebudową, modernizacją lub budową drogi (lub dróg) z nawierzchni z betonu asfaltowego lub mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej długości tych zamówień minimum 500 mb. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum), spełniają ww. warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 UPZP. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dysponuje co najmniej co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy lub zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2b przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów kadrowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 UPZP. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Formularz oferty, Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy: a. wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizacje, b. zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, c. z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych od Zamawiającego d. ze zleceniem robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego e. działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; f. sytuacją, gdy obowiązujące przepisy prawa powszechnego nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; g. z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną; h. z przedłużającymi się robotami obcymi (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie związane z robotami); i. z siłą wyższą, za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobolew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 30.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.10.2019
Noreststudio Bartłomiej Dzi...

Noreststudio to firma założona w roku 2019, lecz działająca na polu projektowym od 6 lat. Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni pryw...

małopolskie
Architektura wnętrz