Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Dostosowanie budynków szpitala ZOZ w Nidzicy do wymogów prze...
Dostosowanie budynków szpitala ZOZ w Nidzicy do wymogów prze...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 05 00, faks 089 625 05 59.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.nidzica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynków szpitala ZOZ w Nidzicy do wymogów przepisów p.poż. Instalacje elektryczne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do wymogów przepisów p.poż. Instalacje elektryczne. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach. Szczegółowy zakres pierwszego etapu inwestycji obejmuje: a. montaż jednostki centralnej oświetlenia awaryjnego ROA z baterią akumulatorów, oznaczonym w Projekcie Budowlanym jako pomieszczenie 78, oraz wykonanie zasilania w energię elektryczną zgodnie z Projektem Budowlanym b. montaż podstacji oświetlenia awaryjnego PSN oznaczonym w Projekcie Budowlanym jako pomieszczenie 29 korytarz. c. montaż ogniodpornych koryt kablowych E90 i wykonanie instalacji łączącej jednostkę centralnego oświetlenia awaryjnego ROA (pomieszczenie 78), z podstacją oświetlenia awaryjnego PSN (pomieszczenie 29 korytarz) w ciągu korytarzy oznaczonych w Projekcie Budowlanym jako pomieszczenia 81 i 34 d. wykucie przepustów w stropach i ścianach o średnicy od 40 do 150 mm w pomieszczeniach wymienionych w punktach 1 - 3 zgodnie z Projektem Budowlanym e. montaż opraw oświetlenia awaryjnego, w pomieszczeniach wymienionych w punktach 1 - 3 zgodnie z Projektem Budowlanym f. montaż w isniejących rozdzielnicach modułów monitorowania napięcia typu CZF w pomieszczeniach wymienionych w punkcie 1 zgodnie z Projektem Budowlanym g. montaż listew elektroinstalacyjnych, w pomieszczeniach wymienionych w punktach 1 - 3 zgodnie z Projektem Budowlanym h. ułożenie przewodów w listwach elektroinstalacyjnych, uruchomienie systemu awaryjnego; w pomieszczeniach wymienionych w punktach 1 - 3 zgodnie z Projektem Budowlanym i. przeprowadzenie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania, pomiar natężenia oświetlenia wymagane minimum 5 lux w pomieszczeniach wymienionych w punkcie 1 - 3 zgodnie z Projektem Budowlanym j. centralna bateria i podstacja oświetlenia awaryjnego musi być kompletna i wykonana zgodnie z projektem wyposażona we wszystkie moduły.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości: 2000,00 złotych słownie: dwa tysiące


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.3.2)

     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90.
– 2 - Okres gwarancji - 10.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zoz.nidzica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.zoz.nidzica.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Mickiewicza 23, 13 - 100 Nidzica Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest dofinansowana ze środków przyznanych przez Powiat Nidzicki, na wniosek złożony przez Dyrektora ZOZ w Nidzicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.Dostosowanie budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do wymogów przepisów przeciwpożarowych Uchwała Rady Powiatu Nr XVII 105 2016 z dnia 25.03.2016r. - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych, dz. 851-ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, par 6220..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno