Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa rurociągu kanalizacyjnego do podstrefy ŁSSE Kompleks ...
Budowa rurociągu kanalizacyjnego do podstrefy ŁSSE Kompleks ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Ostrzeszów , ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, tel. 62 7320600, faks 62 7320601.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa rurociągu kanalizacyjnego do podstrefy ŁSSE Kompleks 2 w Rojowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z podstrefy ŁSSE Kompleks 2 do studni na działce 1078/2. Zakres robót obejmuje: a) roboty pomiarowe i ziemne, b) roboty montażowe: - rurociąg kanalizacyjny o średnicy 400 mm, o długości 209,50 m, - studnie ściekowe o śr. 1200 mm szt. 5, c) umocnienie rowu. 2. Miejsce wykonania zamówienia: miejscowość Rojów, działki nr ew. 1078/2, 468/5, 468/3, 467/2, 988. 3. Opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót (załącznik nr 8 do specyfikacji zwanej dalej również specyfikacją), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do specyfikacji) oraz postanowienia umowy (wzór umowy - załącznik nr 11 do specyfikacji) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia KOM.271.6.2016.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego o łącznej długości 200,00 mb. Zamawiający zastrzega, że są to najważniejsze roboty jakie powinien wykazać Wykonawca, w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez najważniejsze roboty budowlane rozumie się roboty wykazywane na potwierdzenie spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej w zakresie sieci kanalizacyjne bez ograniczeń. U W A G A: ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi, rozumie przez to uprawnienia budowlane ( w tym przynależność - wpis na listę członków do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z obowiązujących przepisów) na podstawie ustawy - Prawo Budowlane lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci kanalizacyjne.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wyżej wymienionym wykazie i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko tych robót budowlanych, które potwierdzają spełnianie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. III.3.2), tj: na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego o łącznej długości 200,00 mb. Zamawiający zastrzega, że są to najważniejsze roboty jakie powinien wykazać Wykonawca, w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez najważniejsze roboty budowlane rozumie się roboty wykazywane na potwierdzenie spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z nich. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć: oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy (dokumenty wymienione w pkt. III.4.2) i III.4.4). 3. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści tego dokumentu musi wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiot, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przesz Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Dowodami, o których mowa w pkt. III.4.1) są: 1) poświadczenie; 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 98
– 2 - Okres gwarancji - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w szczególności w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności skutkujących potrzebą zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę: b) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy; d) z powodu okoliczności siły wyższej, np: - wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożących powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych; e) z powodu zawarcia niniejszej umowy w terminie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert, 2) wystąpią okoliczności skutkujące zmianą podwykonawcy lub całkowitą rezygnacją z podwykonawstwa, 3) wystąpienia okoliczności powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); 4) wystąpienia zmiany wynagrodzenia, wynikającej ze sposobu rozliczenia opisanego w § 11 umowy (wzór umowy zał. nr 11 do specyfikacji); 5) wystąpienia konieczności zmiany osób, danych kontaktowych lub adresów stron wskazanych w niniejszej umowie, w szczególności: a) z powodu zdarzeń losowych wywołanych okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia przed zawarciem umowy; b) z powodu zmian kadrowych; c) wystąpienia okoliczności skutkujących potrzebą zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub adresu siedziby strony umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3 mogą być wprowadzone z zachowaniem następujących warunków: 1) wniosek o dokonanie zmiany umowy, zawierający uzasadnienie zmiany należy złożyć w formie pisemnej, 2) ocenę zasadności zmiany należy dokonać po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy, 3) wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem warunku, o którym mowa w pkt.1


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, Biuro Obsługi Interesanta (Kancelaria Ogólna) - pokój nr 13 (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 19,00 PLN. Warunki i sposób płatności: płatne w Kasie w siedzibie zamawiającego, tj: w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, od poniedziałku do piątku (w dniach urzędowania) w godz. 08:00-14:00 lub za pobraniem pocztowym z doliczeniem kosztów przekazania. 2. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: a) Katarzyna Dziewięcka - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, b) Marek Kurzawa, Ewa Tomczak - w sprawach dotyczących procedury przetargowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków