Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa ul. Pl. Garażowy w Żurominie oraz ul. Ogrodowej w...
Przebudowa ul. Pl. Garażowy w Żurominie oraz ul. Ogrodowej w...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Żuromin , Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, tel. 23 6572637, faks 23 6572540.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Pl. Garażowy w Żurominie oraz ul. Ogrodowej w Poniatowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Pl. Garażowy w Żurominie (dł. 0,145 km) oraz ul. Ogrodowej w Poniatowie (dł. 0,13 km). Zakres robót dot. przebudowy ul. Pl. Garażowy w Żurominie obejmuje: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, regulacja pionowa studzienek) - wykonanie podbudowy (wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm) - wykonanie nawierzchni (wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej gr. 5 cm) - roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy) - oznakowanie i urządzenia zabezpieczające Zakres robót dot. przebudowy ul. Ogrodowej w Poniatowie obejmuje: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, regulacja pionowa studzienek) - wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm) - wykonanie nawierzchni (wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm, wykonanie poboczy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót: - dot. przebudowy ul. Pl. Garażowy w Żurominie - dot. przebudowy ul. Ogrodowej w Poniatowie Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje techniczne: - dot. przebudowy ul. Pl. Garażowy w Żurominie - dot. przebudowy ul. Ogrodowej w Poniatowie Załącznik Nr 3 do SIWZ Mapka z lokalizacją: - dot. przebudowy ul. Pl. Garażowy w Żurominie - dot. przebudowy ul. Ogrodowej w Poniatowie Załącznik Nr 4 do SIWZ Przekroje: - dot. przebudowy ul. Pl. Garażowy w Żurominie - dot. przebudowy ul. Ogrodowej w Poniatowie Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.20-6 1.2 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, projektem budowlano - wykonawczym oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 1.3 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 1.4 Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 2 lata. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót. 1.7 Wszelkie znaki towarowe, patenty użyte w dokumentacji przetargowej są tylko przykładem zastosowania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Formularz nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, lub przebudowie dróg publicznych o wartości minimum 20.000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody dotyczące robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Formularz nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Formularz ofertowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiającego; - wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustaw; - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. Zmiany terminów płatności: - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także zmiany samoistne; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy Zmiana Podwykonawców: - zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji zamawiającego. Zmiana spowodowana wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz zaniechaniem robót - Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie będą nazywane zaniechanymi. Zwiększenie oraz zmniejszenie zakresu umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia. Koszty robót dodatkowych i zamiennych przyjmowane będą na podstawie kosztorysów sporządzonych wg ustalonych składników cenotwórczych zawartych w ofercie wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin.ibip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Żuromin Pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych, pokój nr 26.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Żuromin Pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin Sekretariat urzędu, pokój nr 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty