Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej w...
Budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej w...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeleniewo , ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie, tel. 087 5683022, faks 087 5683022.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci w obrębie ulicy Sportowej w miejscowości Jeleniewo.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci w obrębie ulicy Sportowej w miejscowości Jeleniewo. Rodzaj i rozmiar prac do wykonania: -rurociąg PE100 RC DN110 SDR17 - długość 2,6 m (w pasie drogi wojewódzkiej) + 287,9 m (w pasie drogi powiatowej). - zasuwy Ø100 - 2 szt. -hydrant podziemny DN80 - 3 szt. -przecisk i rury osłonowe. -nawiertki NWZ DN100/32 oraz adapter do podłączenia wodociągów - 14 kpl. 2.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dodatkowo: 2.1. Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 655 oraz w pasie drogi powiatowej nr 1138B oraz uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej na czas prowadzenia prac dla przedmiotowych zadań. 2.2. Organizacja i urządzenie placu budowy, oznakowanie i organizację ruchu w czasie prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 2.3. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu. 2.4. Kompleksową inwentaryzacje powykonawczą wykonanych zadań oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone łącznie - na jednym druku, w przypadku łącznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych związanych z przebudową lub budową sieci wodociągowej o wartości brutto minimum 100.000,00 zł - na każde zadanie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie minimum: 1. Kierownikiem robót mającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji sanitarnych. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2. Formularz projektu umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6. 3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, tj. ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 4. Pełnomocnictwo dla lidera - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej oraz niniejszego SIWZ. 6. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda aby dokument ten w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby powinien zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. e) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą za szkodę wyrządzoną zamawiającemu w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się podmiot zobowiązał. Zamawiający żąda podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6.2.1. i 6.3.2.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - Gwarancja i rękojmia - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji. 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 2.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: a) następstwa działań administracyjnych, których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia; c) czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; d) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; e) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany w dokumentacji technicznej poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na wniesienie zmian; g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; h) w przypadku wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej dla których należy użyć sprzętu specjalistycznego; i) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zinwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków); j) w przypadku konieczności wykonania projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, k) w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych opieszałością organów odpowiedzialnych za uzgodnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, złożonej terminowo przez Wykonawcę. l) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu. 2.2. Zmiany ustawowej stawki podatku VAT-jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 2.3. Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia: obniżenie kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy; rezygnacja z wykonania części robót; zmiana spowodowana robotami zamiennymi, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym; zmiana wynagrodzenia w przypadku robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo (pokój nr 15).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.09.2019
Rob-Bud Usługi Ogólnobudowl...

ROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane-Handel Majewski Robert w Pszowie to firma, która zajmuje się wykonawstwem posadzek, tynków gipsowych i c...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
11.09.2019
Pollaris Wiktor Tarasiewicz

WKWADRAT projektuje i realizuje aranżacje wnętrz mieszkań, domów apartamentów i hoteli. Wykonujemy kompletne projekty wnętrz uwzględnia...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
10.09.2019
Selpart Kamil Kościelak

Szukasz części zamiennych do maszyn budowlanych i serwisu? Zapraszamy do kontaktu z firmą SELPART Kamil Kościelak w Kruszwicy. Zajmujem...

kujawsko-pomorskie
Inny sprzęt budowlany
10.09.2019
Dach System Roman Kotra, Ja...

Firma Dach System funkcjonuje od 1997 roku, oferując swoim klientom produkty dachowe najwyższej jakości. Dzięki doświadczeniu i nieusta...

podkarpackie
Pokrycia dachowe