Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizac...
Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizac...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łazy ( dokończenie inwestycji ).


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji polegającej na: - budowie ul. Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową, przebudową wodociągu, przebudową urządzeń elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnej, budową przepustu oraz budową zjazdów, - budowie ul. Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową, przebudową urządzeń elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz budową zjazdów. Inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji Starosty Piaseczyńskiego, Referat w Lesznowoli Nr 7LR/2014 z dn. 14.11.2014r. dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177/II/2015 z dn. 10.04.2015r. oraz na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 393/2015 z dn. 22.05.2015r. Inwestycja polega na budowie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z budową chodnika o szer. 2,0m w ul. Spokojnej oraz chodnika o szer. 1,5m w ul. Marzeń, usunięciu kolizji z istniejącym hydrantem i istniejącą skrzynką gazową w ul. Spokojnej. Zaawansowanie robót na ul. Spokojnej wynosi: - branża drogowa - 62,4% - przepust - 90% - branża elektryczna - 100% - kanalizacja deszczowa - 90% - branża telekomunikacyjna - 100%. Zaawansowanie robót na ul. Marzeń i Szmaragdowej wynosi: - branża drogowa - 0% - branża elektryczna - 100% - kanalizacja deszczowa - 30% - branża telekomunikacyjna - 100%. Zakres wykonanych robót przez poprzedniego Wykonawcę określa inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót zrealizowanych, stanowiąca załącznik do SIWZ. Długość opracowania inwestycji wynosi 1 151,91 m. UWAGA: Nawierzchnie jezdni wszystkich ulic i zjazdów należy wykonać z kostki betonowej z mikrofazą koloru grafitowego. Natomiast nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają: 1) Projekty budowlane, branży: drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz PZT, oddzielnie dla ul. Spokojnej oraz Marzeń i Szmaragdowej; 2) Dokumentacja geotechniczna; 3) Operaty wodnoprawne; 4) Projekt stałej organizacji ruchu; 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż; 6) Przedmiary robót dla poszczególnych branż; 7) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Warunkiem zakończenia inwestycji jest dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy ulic Marzeń i Szmaragdowej do PINB oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ul. Spokojnej od PINB, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Warunkiem zakończenia inwestycji jest również przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Przed złożeniem oferty Oferent ma obowiązek dokonać wszystkich niezbędnych badań zrealizowanych elementów budowy, koniecznych do kontynuowania robót. W ofercie należy uwzględnić również uporządkowanie pasa drogowego ulic objętych inwestycją i terenów przyległych (również z materiałów pozostawionych przez poprzedniego Wykonawcę, łącznie z odtworzeniem istniejącej zieleni np. trawnika, łąki). Oferent wraz z ofertą jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z terenem budowy oraz stanem faktycznym inwestycji..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.52-5, 45.23.32.53-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi, ulicy wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej lub polegających na odtworzeniu nawierzchni dróg po robotach wodociągowych lub kanalizacyjnych - o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 700 000,00 zł. ( słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). Wymagane jest także przedstawienie dowodów (poświadczeń) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia osobami wyznaczonymi do kierowania robotami budowlanymi tj. co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci kanalizacyjnych, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń gazowych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdziale 2 pkt. IV ppkt 1.2 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2. Inne dokumenty: 1) Formularz OFERTA - sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z terenem budowy. 3) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. UWAGA: Pod pojęciem kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie należy rozumieć odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 80
– 2 - Termin realizacji inwestycji - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: - w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, których skala w sposób znaczący odbiega od średniej wieloletniej określanej przez IMGW w Warszawie; - w przypadku wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej dla których użyć należy sprzętu specjalistycznego; - w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć (niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT; - jeżeli w toku realizacji umowy ujawnią się spory co do własności nieruchomości objętych robotami, uniemożliwiające wykonywanie robót; - w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, a wynikających z udokumentowanych utrudnień w uzyskaniu uzgodnień i materiałów geodezyjnych od organów zewnętrznych; - w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub zamawiający oraz których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym w umowie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola. eobip. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola pok. nr 9 Cena za SIWZ 500,00 PLN + podatek VAT.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola Kancelaria Urzędu - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo